Neem je bedrijf mee naar de 12h challenge

Saas-Grund, Zwit­ser­land  |  22 maart 2025

Maak van team­buil­ding een levens­ver­an­de­ren­de erva­ring. Ver­leg je gren­zen met een 12 uur duren­de ski- en snow­board esta­fet­te en draag samen met je collega’s bij aan een goed doel. Daag jezelf uit, ver­leg je gren­zen en doe iets goeds voor een ander. 

Als team van 3 per­so­nen kies je de chal­len­ge die past bij je ambi­ties: Fun, Dis­tan­ce of Tour. Samen met je collega’s moet je in aan­loop naar het event een crowd­fun­ding­ac­tie opzet­ten. Elk team dient een bedrag van mini­maal €1.500 op te halen (€ 500 per per­soon). Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefi­nan­cierd: een onver­ge­te­lij­ke week in de ber­gen, waar men­sen met een han­di­cap nieu­we krach­ten ontwikkelen. 

Belangrijkste voordelen voor bedrijven

Team Buil­ding
Cre­a­te a mea­ning­ful bond with your colleagues.

Fun for a good cause
Enjoy a uni­que chal­len­ge, over­co­me your fears and help others.

Pro­mo­te CSR
Fos­ter Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty initiatives.

Hoe deel te nemen

Ont­vang alle info: laat je gege­vens ach­ter in het con­tact­for­mu­lier onder­aan de pagi­na en wij stu­ren jou het infor­ma­tie­pak­ket toe.

Wij geven jou alle infor­ma­tie die je nodig hebt om je mana­ge­ment te over­tui­gen en je collega’s enthou­si­ast te maken om mee te doen. In het infop­ak­ket vind je een over­zicht van alle kos­ten en ook een pos­ter, die je zelf uit kan prin­ten om hem op te han­gen op kan­toor (b.v. bij het kof­fie­ap­pa­raat). Han­dig om je team­ge­no­ten te werven.

Elk team bestaat in prin­ci­pe uit 3 per­so­nen. Wel­ke uit­zon­de­rin­gen er moge­lijk zijn bij wel­ke Chal­len­ge, staat hier omschre­ven. Zodra je weet met hoe­veel collega’s en teams je mee­doet, kies je per team de juis­te challenge.

Weet je met hoe­veel teams jul­lie mee­doen? Gewel­dig, dan kan je nu de aan­mel­ding defi­ni­tief maken. Hier­voor zijn er 2 opties:

 1. Koop de tic­kets op deze pagi­na, je betaalt met ideal.
 2. Stuur een mail naar Char­lot­te (charlotte@bibianmentelfoundation.nl) en ver­meld daar­in met hoe­veel teams jul­lie mee wil­len doen. Char­lot­te vraagt de beno­dig­de infor­ma­tie bij je op en zorgt voor aan­mel­ding en een factuur.

Voor elk team zet­ten wij een eigen actie­pa­gi­na klaar waar­mee de crowd­fun­ding gedaan wordt. Je ont­vangt instruc­ties voor het per­so­na­li­se­ren van je pagi­na met foto’s e.d. en tips voor het opzet­ten van je crowdfunding.

Wij ken­nen de regio goed en hel­pen je graag op weg met han­di­ge tips, zie hier.
Daar­naast staat het toe­ris­ten­bu­reau van de regio Saas-Grund en Saas-Fee klaar voor al jouw spe­ci­fie­ke vragen.

Volg jij het voorbeeld van dit bedrijf?

Afge­lo­pen maart deed Van­b­re­da Risk & Bene­fits B.V. met 12 collega’s mee aan de 12-uurs Chal­len­ge. Ver­deeld in vier teams zijn de collega’s de uit­da­ging aan­ge­gaan om in een esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snowboarden.

Coen van Ham (alge­meen direc­teur) ver­telt over zijn erva­ring: “Met onze deel­na­me heb­ben wij een jon­ge dame (Lies Kroe­ze) gehol­pen om na haar been­am­pu­ta­tie weer te kun­nen snow­boar­den en heb­ben wij tege­lij­ker­tijd een hele con­cre­te impuls gege­ven aan de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid van onze mede­wer­kers en ons bedrijf. Dat heeft ons enorm geïn­spi­reerd en wij zijn echt anders gaan kij­ken naar men­sen met een han­di­cap.”  

Wie geef jij een gelijke kans?

Doe mee met de 12-uurs Chal­len­ge! Ont­dek de kracht van de Men­te­li­ty Games en lees de onver­ge­te­lij­ke erva­rin­gen van voor­gaan­de deelnemers.

Sarah van der Glas

Sarah durft nu thuis ook weer vol zelf­ver­trou­wen in nieu­we situ­a­ties te stap­pen en droomt nog steeds van de back­flip in haar zitski.

Arjan Verschuur

Pas sinds een half jaar loopt Arjan op een pro­the­se, nu is hij samen met zijn hele gezin mee­ge­ko­men naar de Men­te­li­ty Games.

Ontvang alle info

  We wil­len je het leven heel gemak­ke­lijk maken, waar heb je de mees­te onder­steu­ning bij nodig? Geef aan of we con­tact moe­ten opne­men met iemand spe­ci­fiek bin­nen uw bedrijf. 

  Velden met een * zijn verplicht 

  Char­lot­te van der Veen
  Pro­ject­ma­na­ger

  Vragen over de 12-uurs Challenge?

  Wij hel­pen je graag! Stuur een email, Whats­app bericht of bel met Charlotte.
  In de berich­ten onder­aan de pagi­na vind je ook al veel informatie.

  charlotte@bibianmentelfoundation.nl
  +31 (0)6–1680 9919

  Sponsor de 12-uurs Challenge

  Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

  After Movie

  Bekijk hier­on­der de After Movie van de 12-uurs Chal­len­ge 2024.

  2024-04-24T10:02:13+02:00
  Ga naar de bovenkant