Neem je bedrijf mee naar de 12h challenge

Saas-Grund, Zwit­ser­land  |  15–16 Maart 2024

Maak van team­buil­ding een levens­ver­an­de­ren­de erva­ring. Ver­leg je gren­zen met een 12 uur duren­de ski- en snow­board esta­fet­te en draag samen met je collega’s bij aan een goed doel. Daag jezelf uit, ver­leg je gren­zen en doe iets goeds voor een ander. 

Als team van 3 per­so­nen kies je de chal­len­ge die past bij je ambi­ties: Fun, Dis­tan­ce of Tour. Samen met je collega’s moet je in aan­loop naar het event een crowd­fun­ding­ac­tie opzet­ten. Elk team dient een bedrag van mini­maal €1.500 op te halen. Met deze fun­ding wor­den de Men­te­li­ty Games gefi­nan­cierd: een onver­ge­te­lij­ke week in de ber­gen, waar men­sen met een han­di­cap nieu­we krach­ten ontwikkelen. 

Belangrijkste voordelen voor bedrijven

Team Buil­ding
Cre­a­te a mea­ning­ful bond with your colleagues.

Fun for a good cause
Enjoy a uni­que chal­len­ge, over­co­me your fears and help others.

Pro­mo­te CSR
Fos­ter Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty initiatives.

Hoe deel te nemen

Ont­vang alle info: laat je gege­vens ach­ter in het con­tact­for­mu­lier onder­aan de pagi­na en wij stu­ren jou het infor­ma­tie­pak­ket toe.

Wij geven jou alle infor­ma­tie die je nodig hebt om je mana­ge­ment te over­tui­gen en je collega’s enthou­si­ast te maken om mee te doen. In het infop­ak­ket vind je een over­zicht van alle kos­ten en ook een pos­ter, die je zelf uit kan prin­ten om hem op te han­gen op kan­toor (b.v. bij het kof­fie­ap­pa­raat). Han­dig om je team­ge­no­ten te werven.

Elk team bestaat in prin­ci­pe uit 3 per­so­nen. Wel­ke uit­zon­de­rin­gen er moge­lijk zijn bij wel­ke Chal­len­ge, staat hier omschre­ven. Zodra je weet met hoe­veel collega’s en teams je mee­doet, kies je per team de juis­te challenge.

Weet je met hoe­veel teams jul­lie mee­doen? Gewel­dig, dan kan je nu de aan­mel­ding defi­ni­tief maken. Hier­voor zijn er 2 opties:

 1. Koop de tic­kets op deze pagi­na, je betaalt met ideal.
 2. Stuur een mail naar Char­lot­te (charlotte@bibianmentelfoundation.nl) en ver­meld daar­in met hoe­veel teams jul­lie mee wil­len doen. Char­lot­te vraagt de beno­dig­de infor­ma­tie bij je op en zorgt voor aan­mel­ding en een factuur.

Voor elk team zet­ten wij een eigen actie­pa­gi­na klaar waar­mee de crowd­fun­ding gedaan wordt. Je ont­vangt instruc­ties voor het per­so­na­li­se­ren van je pagi­na met foto’s e.d. en tips voor het opzet­ten van je crowdfunding.

Wij ken­nen de regio goed en hel­pen je graag op weg met han­di­ge tips, zie hier.
Daar­naast staat het toe­ris­ten­bu­reau van de regio Saas-Grund en Saas-Fee klaar voor al jouw spe­ci­fie­ke vragen.

Volg jij het voorbeeld van dit bedrijf?

Afge­lo­pen maart deed Van­b­re­da Risk & Bene­fits B.V. met 12 collega’s mee aan de 12-uurs Chal­len­ge. Ver­deeld in vier teams zijn de collega’s de uit­da­ging aan­ge­gaan om in een esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snowboarden.

Coen van Ham (alge­meen direc­teur) ver­telt over zijn erva­ring: “Met onze deel­na­me heb­ben wij een jon­ge dame (Lies Kroe­ze) gehol­pen om na haar been­am­pu­ta­tie weer te kun­nen snow­boar­den en heb­ben wij tege­lij­ker­tijd een hele con­cre­te impuls gege­ven aan de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid van onze mede­wer­kers en ons bedrijf. Dat heeft ons enorm geïn­spi­reerd en wij zijn echt anders gaan kij­ken naar men­sen met een han­di­cap.”  

Wie geef jij een gelijke kans?

Doe mee met de 12-uurs Chal­len­ge! Ont­dek de kracht van de Men­te­li­ty Games en lees de onver­ge­te­lij­ke erva­rin­gen van voor­gaan­de deelnemers.

Lies Kroeze

“Bij mijn eer­ste afda­ling voel­de ik ein­de­lijk weer het gevoel van vrij­heid. Ik kon alleen maar jan­ken van geluk.”

Floor van den Berg

“De Men­te­li­ty Games heb­ben mijn zelf­ver­trou­wen een boost gege­ven. Ik weet nu dat ik veel meer kan dan dat ik zelf denk.”

Terry Koper

“Wat vet dat we hier met z’n allen zijn, ik heb het idee dat ik zelf ski en dat geeft mij een gevoel van vrijheid.’’ 

Ontvang alle info

  We wil­len je het leven heel gemak­ke­lijk maken, waar heb je de mees­te onder­steu­ning bij nodig? Geef aan of we con­tact moe­ten opne­men met iemand spe­ci­fiek bin­nen uw bedrijf. 

  Velden met een * zijn verplicht 

  Neem contact op!

  Vra­gen over de Ski-snow­board Cli­nic? Neem con­tact op met Merijn:
  merijn@bibianmentelfoundation.nl
  +31 (0)6–13914423

  Sponsor de 12-uurs Challenge

  Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

  2023-11-01T15:56:32+01:00

  Titel

  Ga naar de bovenkant