Disclaimer

Men­te­li­ty Foun­da­ti­on (Kamer van Koop­han­del: 54706491), hier­na benoemt als MF, ver­leent u hier­bij toe­gang tot de web­si­te www.bibianmentelfoundation.nl en nodigt u uit de hier aan­ge­bo­den dien­sten af te nemen.

MF behoudt zich daar­bij het recht voor op elk moment de inhoud aan te pas­sen of onder­de­len te ver­wij­de­ren zon­der daar­over aan u mede­de­ling te hoe­ven doen.

Beperk­te aansprakelijkheid
MF spant zich in om de inhoud van de Web­si­te zo vaak moge­lijk te actu­a­li­se­ren en/of aan te vul­len. Ondanks deze zorg en aan­dacht is het moge­lijk dat inhoud onvol­le­dig en/of onjuist is. De op de Web­si­te aan­ge­bo­den dien­sten wor­den aan­ge­bo­den zon­der eni­ge vorm van garan­tie of aan­spraak op juist­heid. Deze mate­ri­a­len kun­nen op elk moment wij­zi­gen zon­der voor­af­gaan­de mede­de­ling van MF.

In het bij­zon­der zijn alle prij­zen op de Web­si­te onder voor­be­houd van type- en pro­gram­meer­fou­ten. Voor de gevol­gen van der­ge­lij­ke fou­ten wordt geen aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaard. Geen over­een­komst komt tot stand op basis van der­ge­lij­ke fou­ten. Voor op de web­si­te opge­no­men hyper­links naar web­si­tes of dien­sten van der­den kan MF nim­mer aan­spra­ke­lijk­heid aanvaarden.

Auteurs­rech­ten
Alle rech­ten van intel­lec­tu­e­le eigen­dom betref­fen­de deze mate­ri­a­len lig­gen bij MF. Kopi­ë­ren, ver­sprei­den en elk ander gebruik van deze mate­ri­a­len is niet toe­ge­staan zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van MF, behou­dens en slechts voor zover anders bepaald in rege­lin­gen van dwin­gend recht (zoals citaat­recht), ten­zij bij spe­ci­fie­ke mate­ri­a­len anders aan­ge­ge­ven is.

Ove­rig
Deze dis­clai­mer kan van tijd tot tijd wijzigen.