Over

“Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging”. Dat was de droom van onze foun­der Bibi­an Men­tel, meer­vou­dig para­lym­pisch snow­boar­der. Nu is het onze mis­sie Bibians droom uit te laten komen en hopen wij jou te inspi­re­ren met haar posi­tie­ve mentaliteit.
.

Met ons Re-abled pro­gram­ma hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen. Dit doen we door bete­re bege­lei­ding aan te bie­den en onze deel­ne­mers te voor­zien van de juis­te prothese/orthese.

Daar­naast moti­ve­ren wij hen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Zo orga­ni­se­ren wij jaar­lijks de Men­te­li­ty Games, een ski en-snow­board trip naar Zwit­ser­land. Heb­ben wij weke­lijk­se snow­board­les­sen in Snow­World Zoe­ter­meer en vind je ons in de zomer op het water om te sur­fen, sup­pen en wake­boar­den. Tij­dens onze uit­da­gen­de acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf den­ken. En zo ver­an­de­ren wij niet alleen levens van men­sen, maar laten wij ook de maat­schap­pij anders kij­ken naar men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.

We ont­moe­ten je graag op een van onze events. Bekijk onze agen­da hier.

.

De kracht die Bibi­an Men­tel wist over te bren­gen op ande­ren is bij de foun­da­ti­on nu onze inspi­ra­tie­bron. Laat je inspi­re­ren door het gedach­ten­goed en de levens­les­sen van Bibian.

Wij moti­ve­ren men­sen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze spor­ti­ve acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf denken.

Van disa­b­led naar Re-Abled: door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.