Re-abled2024-04-08T15:50:59+02:00

Van disabled
naar Re-abled

In Neder­land leven ruim 10.000 kin­de­ren en jong vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging die door te lage ver­wach­tin­gen en slech­te pro­the­ses thuis zit­ten en daar­door in een soci­aal iso­le­ment terecht kun­nen komen.

In 2020 ont­wik­kel­de de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on in samen­wer­king met ortho­pe­disch instru­ment­ma­ker Frank Jol het pro­gram­ma: ‘The Re-Abled’. Door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.

Zo ging Bibi­an zelf ook van abled naar disa­b­led en werd zij door de juis­te hulp­mid­de­len, men­ta­li­teit en bege­lei­ding Re-Abled. Met 128 gou­den plak­ken en drie para­lym­pi­sche titels tot gevolg. Lees hier­on­der de ver­ha­len van de men­sen die wij al moch­ten hel­pen met ons programma.

Heldenverhalen

Lizzie van der Bas

Het pro­ject Re-Abled heeft voor enor­me ver­an­de­ring gezorgd in het leven van Liz­zie van der Bas (7). “Ik kan écht alles doen wat ik wil.”

Merijn Koek

Merijn Koek: “In mijn puber­teit was spor­ten een moetje, vond ik het niet altijd leuk. Sinds ik Bibi­an Men­tel heb ont­moet, is dat veranderd.”

Jayley Krewinkel

Jay­ley Kre­win­kel is hele­maal gewend aan haar nieu­we JUMP-pro­the­se. Elke och­tend zegt ze tegen haar ouders: “Doe mij maar die springveer!”

Re-Abled programma

Jouw droom

Tij­dens een per­soon­lijk inta­ke­ge­sprek luis­te­ren wij graag naar jouw droom. Waar sta je nu en waar wil je graag naar­toe in je leven? Als alles moge­lijk is, waar ligt dan jouw pas­sie? The sky is the limit!

Plan van aanpak

Na aan­lei­ding van jouw inta­ke gesprek maken we een per­soon­lijk plan van aan­pak. Hier­in kij­ken we naar het juis­te hulp­mid­del, bege­lei­ding in bewe­ging en mind­set en maken we samen een finan­ci­eel plan.

Aan de slag

Samen met onze pro­fes­si­o­nals ga je hard aan de slag met jouw doel­stel­lin­gen. In deze fase wordt jouw hulp­mid­del aan­ge­me­ten en leer je hier mee omgaan. Stap voor stap wordt jouw droom realiteit.

Meer Heldenverhalen

Bibian Mentel

Klei­ne en gro­te over­win­nin­gen beha­len in jouw ont­wik­ke­ling is waar het om gaat. Durf je pas­sie te vol­gen en word de bes­te ver­sie van jezelf. 

Xan Engelsman

Xan Engels­man is blij met zijn nieu­we pro­the­se en hoc­keyt nu op een hoger niveau dan voor­heen. “Dit been maakt echt een ver­schil. Ik ben sneller!” 

Lionel Goorissen

Lio­nel is lang op zoek geweest naar de juis­te pro­the­se. De JUMP van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is voor hem een nieu­we start geweest in zijn leven.

Joselien Koopmans

Jose­lien ver­borg haar pro­the­se, omdat ze niet anders wil­de zijn. Van Bibi­an leer­de zij om kracht uit te stra­len in plaats van onzekerheid.

Siep van Groningen

Siep moet zijn ener­gie door zijn uit­da­ging altijd goed ver­de­len, maar sinds hij snow­board­les­sen volgt is zijn con­di­tie alleen maar verbeterd.

Larissa de Groot

Laris­sa werd door de Men­te­li­ty Games zelf­stan­di­ger in haar rol­stoel. Na het avon­tuur in de ber­gen durf­de ze zelfs alleen op reis naar Londen.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen

Benieuwd hoe wij het ver­schil maken voor ande­ren? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

    Ga naar de bovenkant