Alleen op reis

Ik droom­de altijd van de win­ter­sport. Mijn ouders ver­tel­den altijd de mooi­ste ver­ha­len en ik ben zelfs op de win­ter­sport ver­wekt. Helaas als stu­dent zijn­de geen finan­ci­eel haal­ba­re kaart, dus stel­de ik mijn reis naar de sneeuw uit tot na mijn stu­die. Mijn leven liep ech­ter anders en inmid­dels zit ik al een aan­tal jaar in een rol­stoel door een bindweefselaandoening.

Toch bleef het krie­be­len en ben ik op zoek gegaan naar een manier om dat gevoel te erva­ren, waar­bij de Men­te­li­ty Games op mijn pad kwa­men. Hier zag ik als­nog mijn droom uit­ko­men; ondanks mijn fysie­ke uit­da­ging voor het eerst van mijn leven op win­ter­sport. Toen ik de ber­gen voor het eerst zag van­uit de bus stroom­den de tra­nen al over mijn wan­gen en het mooi­ste moest nog komen: vier dagen lang van de pis­te afglij­den in een zit-ski. Een gewel­di­ge erva­ring met pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding van­uit de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Samen heb­ben we geke­ken naar kan­sen en moge­lijk­he­den ondanks mijn uit­da­ging. Los van het ski­ën heb ik daar iets veel belang­rij­kers geleerd: Ik keer­de terug met een ande­re mind­set, een gevoel van over­win­ning en nieu­we ener­gie. Mede geïn­spi­reerd door de ande­re deel­ne­mers, ieder met een eigen fysie­ke uit­da­ging, en de pro­fes­si­o­ne­le bege­lei­ding van­uit de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on kwam ik er op die plek ach­ter dat ik veel meer kan dan ik dacht en dat om hulp vra­gen geen teken van zwak­te is.

Hier­na ben ik zelfs alleen op reis geweest naar Lon­den. Ik stap­te op de trein en dacht ik zie wel wat er op mijn pad komt. Iets wat ik voor de Men­te­li­ty Games nooit had gedurfd. Door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on ben ik een stuk zelf­stan­di­ger gewor­den. Ik laat in het ver­volg mijn rol­stoel en fysie­ke uit­da­ging mijn plan­nen niet meer dwarsbomen.

“Wees niet bang om hulp te vra­gen, dat is een teken van sterkte.”

Laris­sa de Groot
26 jaar