Meer energie

Toen ik vier jaar oud was werd bij mij het Nail Patel­la Syn­droom vast­ge­steld. Hier­door ben ik snel­ler moe en moet ik mijn ener­gie goed ver­de­len. Daar­naast zijn mijn knie­schij­ven klei­ner, waar­door ik snel­ler last kan krij­gen van mijn knieën.

Als kind speel­de ik niet zo vaak bui­ten en qua sport deed ik alleen aan zwem­men. Dat was om mijn con­di­tie te ver­be­te­ren, maar echt leuk vond ik het niet.

In 2018 ging ik naar de Para Snow Day en daar zag ik Bibi­an voor het eerst. Ik kwam die dag om een zit-ski te pro­be­ren, maar ik wil­de veel lie­ver snow­boar­den. Dat vind ik name­lijk veel coo­ler en uit­da­gen­der, maar kon ik dat wel? ‘Natuur­lijk!’, zei Bibi­an. Ze leg­de uit dat er veel meer kin­de­ren waren die bij­voor­beeld snel­ler moe waren. Een maand later had ik mijn eer­ste snowboardles.

Ik weet nog heel goed dat ik na de eer­ste les trots naar huis ging en zin had om beter te wor­den in snow­boar­den. Ook kreeg ik meer ener­gie en ging ik ande­re spor­ten pro­be­ren. Nu doe ik ook aan step­pen in een ska­te­park en is het mak­ke­lij­ker gewor­den om met vriend­jes op pad te gaan. Ik heb veel meer energie.

Door Bibi­an en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heb ik geleerd om naar de moge­lijk­he­den te kij­ken en heb ik meer zelf­ver­trou­wen gekre­gen. Ook ben ik min­der bang dat er din­gen fout gaan. Zo brak ik tij­dens de Men­te­li­ty Games een bot­je in mijn arm, maar durf­de ik toch weer de pis­te op met gips. Ik moest wel voor­zich­tig doen, maar anders had ik het later mis­schien wel niet meer gedurfd.

Het zou cool zijn als meer kin­de­ren zelf­ver­trou­wen krij­gen en fit­ter wor­den door lek­ker in bewe­ging te komen. Je moet gewoon din­gen gaan doen en pro­be­ren die je leuk vindt!

“Het zou cool zijn als kin­de­ren meer zelf­ver­trou­wen krij­gen en fit­ter worden!”

Siep van Groningen
12 jaar