Privacyverklaring

Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, han­de­lend onder de naam Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on, geves­tigd aan Rem­brandt­laan 14a 3723 BJ Bilt­ho­ven, is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens zoals weer­ge­ge­ven in deze privacyverklaring.

Con­tact­ge­ge­vens
www.bibianmentelfoundation.nl
Rem­brandt­laan 14a, 3723 BJ Bilthoven
06–35316316

Per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on ver­werkt je per­soons­ge­ge­vens door­dat je gebruik maakt van onze dien­sten en/of omdat je deze gege­vens zelf aan ons ver­strekt. Hier­on­der vind je een over­zicht van de per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres­ge­ge­vens
 • Tele­foon­num­mer
 • E‑mailadres
 • IP-adres
 • Loca­tie­ge­ge­vens
 • Gege­vens over jouw acti­vi­tei­ten op onze website
 • Bank­re­ke­ning­num­mer

Bij­zon­de­re en/of gevoe­li­ge per­soons­ge­ge­vens die wij verwerken
Onze web­si­te en/of dienst heeft niet de inten­tie gege­vens te ver­za­me­len over web­si­te­be­zoe­kers die jon­ger zijn dan 16 jaar. Ten­zij ze toe­stem­ming heb­ben van ouders of voogd. We kun­nen ech­ter niet con­tro­le­ren of een bezoe­ker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrok­ken te zijn bij de onli­ne acti­vi­tei­ten van hun kin­de­ren, om zo te voor­ko­men dat er gege­vens over kin­de­ren ver­za­meld wor­den zon­der ouder­lij­ke toe­stem­ming. Als je er van over­tuigd bent dat wij zon­der die toe­stem­ming per­soon­lij­ke gege­vens heb­ben ver­za­meld over een min­der­ja­ri­ge, neem dan con­tact met ons op via info@bibianmentelfoundation.nl, dan ver­wij­de­ren wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van wel­ke grond­slag wij per­soons­ge­ge­vens verwerken
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on ver­werkt jouw per­soons­ge­ge­vens voor de vol­gen­de doelen:

 • Het afhan­de­len van jouw betaling
 • Ver­zen­den van onze nieuws­brief en/of reclamefolder
 • Je te kun­nen bel­len of e‑mailen indien dit nodig is om onze dienst­ver­le­ning uit te kun­nen voeren
 • Om goe­de­ren en dien­sten bij je af te leveren
 • Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on ver­werkt ook per­soons­ge­ge­vens als wij hier wet­te­lijk toe ver­plicht zijn, zoals gege­vens die wij nodig heb­ben voor onze belastingaangifte.

Geau­to­ma­ti­seer­de besluitvorming
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on neemt niet op basis van geau­to­ma­ti­seer­de ver­wer­kin­gen beslui­ten over zaken die (aan­zien­lij­ke) gevol­gen kun­nen heb­ben voor per­so­nen. Het gaat hier om beslui­ten die wor­den geno­men door computerprogramma’s of ‑sys­te­men, zon­der dat daar een mens (bij­voor­beeld een mede­wer­ker van Men­te­li­ty Foun­da­ti­on) tus­sen zit.

Hoe lang we per­soons­ge­ge­vens bewaren
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on bewaart je per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan strikt nodig is om de doe­len te rea­li­se­ren waar­voor je gege­vens wor­den ver­za­meld. De gege­vens die wor­den bewaard door de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on wor­den bewaard om bestel­lin­gen op te stu­ren, vra­gen te beant­woor­den of men­sen te bena­de­ren voor events van de Bibi­an Men­tel Foundation.

Delen van per­soons­ge­ge­vens met derden
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on ver­koopt jouw gege­vens niet aan der­den en zal deze uit­slui­tend ver­strek­ken indien dit nodig is voor de uit­voe­ring van onze over­een­komst met jou of om te vol­doen aan een wet­te­lij­ke ver­plich­ting. Met bedrij­ven die jouw gege­vens ver­wer­ken in onze opdracht, slui­ten wij een bewer­kers­over­een­komst om te zor­gen voor een­zelf­de niveau van bevei­li­ging en ver­trou­we­lijk­heid van jouw gege­vens. Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on blijft ver­ant­woor­de­lijk voor deze verwerkingen.

Coo­kies, of ver­ge­lijk­ba­re tech­nie­ken, die wij gebruiken
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on gebruikt alleen tech­ni­sche en func­ti­o­ne­le coo­kies. En ana­ly­ti­sche coo­kies die geen inbreuk maken op je pri­va­cy. Een coo­kie is een klein tekst­be­stand dat bij het eer­ste bezoek aan deze web­si­te wordt opge­sla­gen op jouw com­pu­ter, tablet of smartpho­ne. De coo­kies die wij gebrui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­te en jouw gebruiks­ge­mak. Ze zor­gen ervoor dat de web­si­te naar beho­ren werkt en ont­hou­den bij­voor­beeld jouw voor­keurs­in­stel­lin­gen. Ook kun­nen wij hier­mee onze web­si­te opti­ma­li­se­ren. Je kunt je afmel­den voor coo­kies door je inter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer opslaat. Daar­naast kun je ook alle infor­ma­tie die eer­der is opge­sla­gen via de instel­lin­gen van je brow­ser verwijderen.

Gege­vens inzien, aan­pas­sen of verwijderen
Je hebt het recht om je per­soons­ge­ge­vens in te zien, te cor­ri­ge­ren of te ver­wij­de­ren. Daar­naast heb je het recht om je even­tu­e­le toe­stem­ming voor de gege­vens­ver­wer­king in te trek­ken of bezwaar te maken tegen de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens door Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en heb je het recht op gege­vens­over­draag­baar­heid. Dat bete­kent dat je bij ons een ver­zoek kan indie­nen om de per­soons­ge­ge­vens die wij van jou beschik­ken in een com­pu­ter­be­stand naar jou of een ander, door jou genoem­de orga­ni­sa­tie, te stu­ren. Je kunt een ver­zoek tot inza­ge, cor­rec­tie, ver­wij­de­ring, gege­vens­over­dra­ging van je per­soons­ge­ge­vens of ver­zoek tot intrek­king van je toe­stem­ming of bezwaar op de ver­wer­king van jouw per­soons­ge­ge­vens stu­ren naar info@bibianmentelfoundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het ver­zoek tot inza­ge door jou is gedaan, vra­gen wij jou een kopie van je iden­ti­teits­be­wijs met het ver­zoek mee te stu­ren. Maak in deze kopie je pas­fo­to, MRZ (machi­ne rea­da­ble zone, de strook met num­mers onder­aan het pas­poort), pas­poort­num­mer en Bur­ger­ser­vi­ce­num­mer (BSN) zwart. Dit ter bescher­ming van je pri­va­cy. We rea­ge­ren zo snel moge­lijk, uiter­lijk bin­nen vier weken, op jouw ver­zoek . Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wil je er tevens op wij­zen dat je de moge­lijk­heid hebt om een klacht in te die­nen bij de nati­o­na­le toe­zicht­hou­der, de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij per­soons­ge­ge­vens beveiligen
Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on neemt de bescher­ming van jouw gege­vens seri­eus en neemt pas­sen­de maat­re­ge­len om mis­bruik, ver­lies, onbe­voeg­de toe­gang, onge­wens­te open­baar­ma­king en onge­oor­loof­de wij­zi­ging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gege­vens toch niet goed bevei­ligd zijn of er aan­wij­zin­gen zijn van mis­bruik, neem dan con­tact op met onze klan­ten­ser­vi­ce of via info@bibianmentelfoundation.nl.