Doneer

Word dona­teur en steun onze mis­sie: zoveel moge­lijk kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke beper­king weer zelf­stan­dig en vol zelf­ver­trou­wen in het leven te laten staan. Met jouw bij­dra­ge bren­gen wij hen let­ter­lijk weer in bewe­ging, geven wij ze de kan­sen om hun dro­men na te jagen en wer­ken wij aan een inclu­sie­ve samen­le­ving. Help jij mee?

De Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on heeft per 8 febru­a­ri 2012 de ANBI-sta­tus (Alge­meen Nut Beoog­de Instel­ling). Dit houdt in dat gif­ten aan de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on, zowel voor par­ti­cu­lie­ren als bedrij­ven, moge­lijk aftrek­baar zijn. Van­zelf­spre­kend dient de schen­king aan een ANBI ook te vol­doen aan alle ove­ri­ge eisen van de Belas­ting­dienst. Voor meer infor­ma­tie over ANBI zie de web­si­te van de belas­ting­dienst: belastingdienst.nl/giften.