“Jullie gaan mij niet vertellen wat ik niet kan.”

Van kinds af aan heb ik veel gesport en al snel voel­de ik me voor­al aan­ge­trok­ken tot spor­ten als sur­fen, wake­boar­den en snow­boar­den. Het rebel­se en tegen­draad­se. De gro­te aan­trek­kings­kracht van het gevoel van vrij­heid. Het leren omgaan met de natuur, de ele­men­ten en je eigen talent en vaar­dig­he­den is iede­re keer weer anders. Dat vraagt om res­pect, zelf­ken­nis en aan­pas­sings­ver­mo­gen. Na mijn been­am­pu­ta­tie is dit gevoel alleen maar ster­ker gewor­den door de extra fysie­ke uitdagingen.

Als zeven­vou­dig wereld­kam­pi­oen en drie­ma­lig Para­lym­pisch kam­pi­oen, durf ik te stel­len dat het pro­ces belang­rij­ker is dan het win­nen. Win­nen is een fan­tas­tisch, maar tij­de­lijk gevoel. Het pro­ces duurt jaren waar­in er con­ti­nue per­soon­lij­ke les­sen te leren zijn. Klei­ne en gro­te over­win­nin­gen beha­len in je eigen ont­wik­ke­ling; dat is waar het wer­ke­lijk om gaat. Durf je pas­sie te vol­gen en word de bes­te ver­sie van jezelf.

We heb­ben alle­maal een inspi­ra­tie­bron nodig. De ver­ha­len en dro­men ach­ter de men­sen die we met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on berei­ken zijn voor mij iede­re keer weer een inspi­ra­tie. Hoe groot of klein dat ver­haal ook is. Het gaat om de per­soon­lij­ke impact en motivatie.
Het is fan­tas­tisch om te zien wel­ke resul­ta­ten dat tot gevolg heeft.

Bibi­an Mentel