Een nieuwe start

Als klei­ne jon­gen dacht ik dat niets mij kapot kon krij­gen. Maar negen­tien jaar gele­den gebeur­de iets wat mijn wereld onder­ste­bo­ven keer­de: Op mijn acht­tien­de reed ik op mijn motor door Alkmaar. Een taxi van rechts kruis­te onver­wachts mijn pad. Het eer­ste wat ik zag na die klap was het licht in het zie­ken­huis. Het zag er niet best uit: gebro­ken kaak, gebro­ken arm en een meer­vou­dig gebro­ken onder­been. Mijn lin­ker onder­been moest wor­den geam­pu­teerd, drie dagen voor Bibi­an Men­tel haar been ver­loor. Mijn leven nam door mati­ge hulp­ver­le­ning en slech­te pro­the­ses een heel ande­re wending.

Ik ver­huis­de alleen naar een ande­re stad, ver­loor het con­tact met mijn ouders en raak­te ver­strikt in een depres­sie. Drank en drugs ver­licht­ten mijn zor­gen, maar de vlucht lever­de mij niks op.

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heeft mij wak­ker geschud en let­ter­lijk in bewe­ging gebracht. Ik merk­te dat spor­ten mij niet alleen fysiek op de been hield, maar ook voor­al gees­te­lijk. Het geeft mij wilskracht.

Sinds ik bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on ben zie ik dat er kan­sen zijn om te groei­en. Als spor­ter, maar ook als per­soon. Ik doe nu graag ver­schil­len­de spor­ten: hard­lo­pen, zwem­men, kracht­trai­ning en crossfit.

Ik ben heel lang bezig geweest met het zoe­ken naar de juis­te pro­the­se. De JUMP van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is voor mij een nieu­we start geweest in mijn leven. Met de moge­lijk­he­den van de JUMP over­tref ik ver­wach­tin­gen met mijn kun­nen. Ik leg de lat nu steeds hoger voor mij­zelf. Vroe­ger kon ik hoog­uit drie kwar­tier spor­ten. Nu ben ik soms na twee en een half uur nog aan de slag.

Mijn wens is dat de JUMP toe­gan­ke­lij­ker wordt voor ieder­een die dat nodig heeft. En voor wie het nodig heeft, ont­houd goed: hulp vra­gen is geen zwak­te, het is een kracht. Dat is iets wat ik heb moe­ten leren. Er is altijd iemand bereid om jou te hel­pen, maar dat gebeurt niet vanzelf.

“De JUMP van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is voor mij een nieu­we start geweest in mijn leven.”

Lio­nel Goorissen
37 jaar