Kracht uitstralen

Op mijn elf­de werd er bot­kan­ker in mijn lin­ker­been gecon­sta­teerd. Tij­dens het tra­ject keek ik uit naar het moment van de been­am­pu­ta­tie. Ik was name­lijk bang dat de kan­ker door de rest van mijn lichaam zou groei­en, dus ik wil­de het kwijt. Na mijn behan­de­lin­gen begon ik aan de brug­klas: één been, rol­stoel, kaal en aan de son­de­voe­ding. Ondanks dat was ik blij dat ik weer naar school mocht.

Ik wil­de graag ‘gewoon’ zijn, niet opval­len. Om die reden liep ik nooit in een kor­te broek over straat. Ook ging ik vaak over mijn grens om mee te kun­nen komen met leef­tijds­ge­no­ten. Hier­door groei­de mijn onzekerheid.

In 2017 ben ik in aan­ra­king geko­men met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on tij­dens een cli­nic in Snow­World. Samen met Johan, die ik inmid­dels mijn man mag noe­men, ging ik de uit­da­ging aan. Erva­ring met ski­ën op één been had ik al, maar dat was in mineur geëin­digd met een gebro­ken stomp. Mijn instel­ling was dat ik ging ski­ën, Bibi­an haar idee was ech­ter dat ik ging snowboarden.

De cli­nic ver­liep aan het begin niet zoals ik had ver­wacht; lopen in de sneeuw kos­te al veel ener­gie. Bibi­an was streng en bij mij groei­de de frus­tra­tie: het lukt mij niet, ik kan het niet en ik wil graag hulp, dacht ik. Bibi­an trok mij tij­dens deze cli­nic uit mijn com­fort­zo­ne en dat was span­nend. Uit­ein­de­lijk heb ik de dag afge­slo­ten door met mijn snow­board van een hel­ling te glij­den. Wat een over­win­ning, ik kan het dus toch wel!

De ont­moe­ting met Bibi­an is een omslag geweest in mijn leven. De gesprek­ken met haar heb­ben mij geleerd om trots te zijn op wie ik ben.

Daar­naast heeft ze mij gehol­pen meer uit mijn pro­the­se te halen en in een kor­te broek te dur­ven lopen. Nu straal ik kracht uit in plaats van onze­ker­heid. De groei die ik heb door­ge­maakt dank­zij Bibi­an en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on gun ik iedereen.

“Bibi­an heeft mij geleerd om trots te zijn op wie ik ben. Nu straal ik kracht uit in plaats van onzekerheid.”

Jose­lien Koopmans-Bekendam
30 jaar