FAQ 12-uurs Challenge

Hier­on­der lees je de ant­woor­den op de meest gestel­de vra­gen van deel­ne­mers aan de 12-uurs Chal­len­ge. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan con­tact op met Char­lot­te via charlotte@bibianmentelfoundation.nl of 06–1680 9919.

De ide­a­le team­groot­te is 3 per­so­nen, hier­mee kan je in een goed rit­me wis­se­len en kom je de 12 uur goed door. Met meer per­so­nen is het te lang wach­ten tot­dat je weer kan skiën/boarden, met min­der per­so­nen vin­den wij het risi­co te groot dat je ver­moeid raakt en er onge­luk­ken gebeuren. 

Je mag met 4 (of meer) per­so­nen in een team deel­ne­men, maar daar­mee ben je uit­ge­slo­ten van de com­pe­ti­tie bij de Dis­tan­ce en Tour Chal­len­ge. Je kan dus wel mee strij­den voor de mees­te kilo­me­ters, maar je valt bij de prijs­uit­rei­king bui­ten de prij­zen omdat je met meer team­le­den bent dan de ande­re teams. Bij de Fun Chal­len­ge is het geen pro­bleem om met 4 of meer per­so­nen in een team te zit­ten. Maar het wordt dan wel lang wach­ten, tot­dat je weer aan de beurt bent.

Bij de Tour Chal­len­ge kan je solo mee­doen, bij de Dis­tan­ce en Fun Chal­len­ge dien je als team mee te doen. Zoek je nog team­ge­no­ten? Neem graag con­tact met ons op, er mel­den zich altijd teams die nog op zoek zijn naar teamleden. 

Stuur een mail naar Charlotte@bibianmentelfoundation.nl en ver­meld daar­in of je skiet of snow­boardt, aan wel­ke chal­len­ge je mee­doet (Tour, Dis­tan­ce, Fun) wat je niveau is en met wel­ke ambi­tie je mee­doet (ligt de focus op meters maken of op ple­zier maken?).

Alleen op enke­le pun­ten zor­gen wij voor ver­lich­ting op de pis­te, bij­voor­beeld op een stei­ler stuk­je of voor een bocht. Los daar­van, ski/board je in het don­ker. Elke deel­ne­mer dient zelf te zor­gen voor ver­lich­ting (rood lamp­je ach­ter, wit lamp­je voor), zodat je voor ande­ren goed zicht­baar bent.

Het rit­me om te wis­se­len mag elk team zelf bepa­len. Per team ont­vang je 1 GPS-trac­ker die je als een soort esta­fet­te staaf over­han­digt aan dege­ne die na jouw beurt ver­der­gaat. Veel teams begin­nen met een vast rit­me (b.v. steeds na 3 afda­lin­gen wis­se­len) en hou­den elkaar via een team app groep op de hoog­te of het meer of min­der afda­lin­gen wor­den. Ande­re teams spre­ken tijd­stip­pen voor het wis­se­len af, zodat je in de nacht een lan­ge­re tijd kan rus­ten of even kan sla­pen (in de pick­nickruim­te bij het mid­den­sta­ti­on is hier ruim­te voor).

Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

 • Helm
 • Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
 • Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
 • Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
 • Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • Bril of gog­gle met door­zich­tig of licht glas (niet ver­plicht, wel geadviseerd)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team. Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Op deze pagi­na heb­ben wij een reis­sche­ma samen­ge­steld dat je kan vol­gen. Er is een kor­te en een lan­ge vari­ant en het staat je vrij om hier je eigen draai aan te geven. Alle deel­ne­mers zijn ver­plicht om deel te nemen aan de Riders Brie­fing, dus dat is het uiter­ste moment dat je in Saas-Grund moet zijn. De Riders Brie­fing vindt (naar ver­wach­ting) plaats op vrij­dag 21 maart om 16:30 uur.

Op deze pagi­na heb­ben wij een reis­sche­ma samen­ge­steld dat je kan vol­gen. Er is een kor­te en een lan­ge vari­ant en het staat je vrij om hier je eigen draai aan te geven. De 12-uurs Chal­len­ge ein­digt om 12:00 uur op de zater­dag met aan­slui­tend de lunch, prijs­uit­rei­king en après ski. Het offi­ci­ë­le pro­gram­ma is om 15:00 uur afge­lo­pen, in de avond is er nog een After Par­ty in het dorp, voor wie daar zin in heeft. Wij advi­se­ren ieder­een om pas zon­dag 23 maart de auto in te stap­pen, zodat je uit­ge­rust de weg op gaat.

Heel graag 🙂 want hoe leuk is het dat je 2 dagen na de 12-uurs Chal­len­ge kan zien wat voor mooie din­gen er moge­lijk wor­den dank­zij jouw inspan­nin­gen. De Men­te­li­ty Games begin­nen op maan­dag 24 maart 2025. In de och­tend komen alle deel­ne­mers voor het eerst naar het mid­den­sta­ti­on (Kreuz­bo­den) en gaan zij hun eer­ste meters in de sneeuw maken. Wil je meer weten over de Men­te­li­ty Games? Bezoek de web­si­te.

De 12-uurs Chal­len­ge wordt geor­ga­ni­seerd in Saas-Grund, Zwit­ser­land. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas-Grund te rei­zen. Er is een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas-Grund. Met deze trein­ver­bin­ding kom je op een tota­le reis­tijd van ca. 9:30 uur.

Als alter­na­tief voor de post­bus van Visp naar Saas-Grund, kan je via de Neder­land­se web­si­te TaxSki.nl een taxi reser­ve­ren van Visp naar Saas-Fee / Saas-Grund. De taxiser­vi­ce kan je ook boe­ken met als ver­trek­punt één van de Zwit­ser­se vlieg­vel­den. Voor­deel van een taxi reser­ve­ren via TaxSki.nl: je kan in con­tact komen met ande­re win­ter­spor­ters, die dezelf­de eind­be­stem­ming heb­ben en waar­mee je een taxi kan delen. Gebruik van het plat­form is gra­tis en nadat er con­tact is gelegd met met je car-pool / taxi bud­dy, maken jul­lie recht­streeks met elkaar afspra­ken over het delen van kos­ten en der­ge­lij­ke. Wij raden onze deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers aan om via dit plat­form zo veel moge­lijk samen te rei­zen. Het reser­ve­ren van een taxi kan je het bes­te van te voren doen (in de plaats van op het moment dat je hem nodig hebt), zo weet je zeker dat jouw rit­je op het gewens­te tijd­stip inge­pland kan worden.

Voor nade­re reis­tips, zie ook de pagi­na van het toe­ris­me­bu­reau Saas-Fee en Saas-Grund.

Heb je nog een plek vrij in je auto of zoek je een plek om mee te rijden?

Maak dan gra­tis gebruik van het plat­form TaxSki.nl. Met behulp van dit Neder­land­se plat­form kan je mak­ke­lijk car-poo­len (vrije plek­ken vin­den en aan­bie­den), daar­naast kan je via hen een taxi reser­ve­ren van het vlieg­veld of trein­sta­ti­on naar het ski­ge­bied en ande­re win­ter­spor­ters vin­den om een een taxi­rit mee te delen. Gebruik van het plat­form is gra­tis en nadat er con­tact is gelegd met met je car-pool bud­dy, maken jul­lie recht­streeks met elkaar afspra­ken over het delen van kos­ten en der­ge­lij­ke. Wij raden onze deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers aan om via dit plat­form zo veel moge­lijk samen te reizen. 

Op deze pagi­na geven wij jou wat opties voor je over­nach­ting. Met deze accom­mo­da­ties heb­ben wij voor deel­ne­mers van de 12-uurs Chal­len­ge spe­ci­a­le prijs­af­spra­ken gemaakt. Hier vind je ver­schil­len­de opties zoals pen­si­on, hotel of appartement.

Daar­naast kan je natuur­lijk ook zelf op inter­net gaan kij­ken. Ver­blijf in Saas-Grund is goed­ko­per dan in Saas-Fee (waar je ook nog flin­ke par­keer­kos­ten hebt). Mocht je een dag in Saas-Fee wil­len ski­ën, kan je de gra­tis ski­bus gebrui­ken en je bent van­uit Saas-Grund in 10 minu­ten in Saas-Fee.

Helaas is dat niet moge­lijk. Wij zijn met een klein orga­ni­sa­tie­team en kun­nen het boe­ken van accom­mo­da­ties helaas niet voor je doen, maar wij pro­be­ren het met de aan­be­vo­len accom­mo­da­ties en de kor­tings­af­spra­ken wel zo mak­ke­lijk moge­lijk voor jou te maken.

Je reser­veert recht­streeks bij de accom­mo­da­tie en ver­meld hier­bij dat je deel­ne­mer bent van de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge (om te pro­fi­te­ren van de afge­spro­ken prijs). Kijk hier voor de aan­be­vo­len accommodaties.

Als je voor of na de 12-uurs Chal­len­ge nog extra dagen wilt ski­ën of boar­den in Saas-Grund of Saas-Fee, ont­vang je als deel­ne­mer een kor­ting van 10% (tot max. 3 dagen). De namen van alle deel­ne­mers zijn bekend aan de kas­sa van de ski­ge­bie­den Saas-Grund en Saas-Fee (let op: alleen bij kas­sa Alpin Express). Meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de soor­ten ski­pas en de prij­zen vind je op de web­si­te van de berg­bahn.

Dank­zij de enor­me hulp van veel vrij­wil­li­gers lukt het ons elk jaar weer om de orga­ni­sa­tie­kos­ten laag te hou­den. Maar wij ont­ko­men er niet aan, om bij het orga­ni­se­ren van de 12-uurs Chal­len­ge kos­ten te maken: wij huren de gon­del (voor in totaal 14 uur, dat is 2x zo lang als een stan­daard ski­dag), zor­gen voor vei­lig­heid (net­ten, ver­lich­ting, EHBO), maken afspra­ken met accom­mo­da­ties en wer­ven en bege­lei­den teams bij hun voor­be­rei­ding. Ook zijn er enke­le extra’s (zoals ont­bijt en lunch) inbe­gre­pen in het start­be­wijs. Al deze orga­ni­sa­tie­kos­ten wor­den gedekt door de startbewijzen. 

Wij zijn van mening dat de orga­ni­sa­tie­kos­ten strikt geschei­den moe­ten zijn van het geld dat mid­dels crowd­fun­ding wordt opge­haald. Dat gaat name­lijk voor 100% naar het goe­de doel: de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games. 

Kort­om: het start­be­wijs dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten van de 12-uurs Chal­len­ge, het crowd­fun­ding bedrag wordt voor 100% inge­zet voor de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games (= het goe­de doel).

Het start­be­wijs kost €200 per per­soon (ear­ly bird tarief: € 150 voor aan­mel­din­gen vóór 15 okto­ber 2024), inbe­gre­pen zijn:

 • start­num­mer (bib/hesje)
 • gebruik GPS-trac­ker (1 per team), live te vol­gen voor thuisblijvers
 • onbe­perkt gebruik van de gon­del tij­dens de 12-uurs challenge
 • ont­bijt op 22 maart tij­dens de challenge
 • lunch op 22 maart na afloop van de challenge
 • DJ & entertainment
 • kans op leu­ke prijzen
 • bij­dra­ge aan de orga­ni­sa­tie­kos­ten (vei­lig­heid, gon­del­ge­bruik e.d.)

Het geld dat door de teams mid­dels hun crowd­fun­ding wordt opge­haald, zet­ten wij voor 100% in voor de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games (= het goe­de doel). En wat hoort er alle­maal bij de orga­ni­sa­tie­kos­ten? Sim­pel uit­ge­drukt maken wij het ski­ge­bied een week lang toe­gan­ke­lijk voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging (han­di­cap). 

En hier komt veel bij kij­ken: van aan­ge­past ski­ma­te­ri­aal (wij nemen rond de 40 zitski’s en ander aan­ge­past mate­ri­aal van­uit Neder­land mee naar de Men­te­li­ty Games) tot het dou­che­kruk­je, van head­sets voor de com­mu­ni­ca­tie met blin­de ski­ërs tot extra per­so­neel om het in- en uit­stap­pen bij de gon­del te onder­steu­nen. Er gaat een inten­sie­ve voor­be­rei­ding aan voor­af om voor elke gehan­di­cap­te deel­ne­mer een pas­sen­de accom­mo­da­tie te vin­den en daar­naast beho­ren ook de kos­ten voor ver­blijf en ski­pas van de vele vrij­wil­li­gers tot de orga­ni­sa­tie­kos­ten. En zon­der hen zou­den de Men­te­li­ty Games écht niet moge­lijk zijn.

Naast het kopen van het start­be­wijs dient elk team een bedrag van mini­maal €1500 mid­dels crowd­fun­ding op te halen voor het goe­de doel (de Men­te­li­ty Games). Het maakt niet uit hoe­veel er per team­lid wordt opge­haald, als het totaal­be­drag per team maar vol­doet aan het mini­mum. Voor de indi­vi­du­e­le deel­ne­mers van de Tour Chal­len­ge is het mini­mum­be­drag €500.

Nee, dat is helaas niet moge­lijk. Begin op tijd, volg de tips die wij jou via de nieuws­brie­ven en deze web­si­te geven en neem tij­dig con­tact op met de orga­ni­sa­tie als je ergens tegen­aan loopt. Het gemid­del­de crowd­fun­ding bedrag was afge­lo­pen edi­tie €2300 per team, dat is dus ruim boven het ver­eis­te minimum. 

De orga­ni­sa­tie stelt voor elk team een eigen fund­rai­sing pagi­na ter beschik­king, hier­voor maken wij gebruik van het crowd­fun­ding plat­form Ken­taa. Bekijk hier de pagina’s van edi­tie 2023. Na het kopen van je start­be­wijs zet­ten wij de pagi­na voor je klaar en stu­ren wij jou wat tips & tricks. De pagina’s zijn mak­ke­lijk aan te pas­sen met eigen foto’s en tek­sten en er zit­ten veel han­di­ge func­ties op het plat­form, zoals een deel­func­tie voor soci­al media, het schrij­ven en publi­ce­ren van blogs voor je dona­teurs of het gene­re­ren van QR codes of pos­ters. Het plat­form is zeer toe­gan­ke­lijk en mocht je ergens tegen­aan lopen: bel, app of mail en wij hel­pen jou graag. 

Con­tact­ge­ge­vens voor vra­gen over ken­taa: Charlotte@bibianmentelfoundation.nl, 06–1680 9919).

Ja zeker, op deze pagi­na vind je de 10 belang­rijk­ste tips voor je crowd­fun­ding. Zodra je inge­schre­ven bent als deel­ne­mer (dus na het kopen van je start­be­wijs) ont­vang je regel­ma­tig een nieuws­brief met daar­in nog extra tips voor leu­ke en suc­ces­vol­le crowd­fun­ding­ac­ties. Je kan natuur­lijk ook zelf een goog­le search doen, als je zoekt op “ suc­ces­vol crowd­fun­den”  vind je zeker inspi­ra­tie. Je kunt ook hier de ABC dona­ties wer­ven downloaden

Wij beve­len alle deel­ne­mers aan om te zor­gen voor een gel­di­ge aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring, een per­soon­lij­ke onge­val­len­ver­ze­ke­ring en een reis­ver­ze­ke­ring. Elke deel­ne­mer is hier zelf ver­ant­woor­de­lijk voor. Voor het afslui­ten van een reis­ver­ze­ke­ring beve­len wij aan om dit via de Neder­land­se Ski Ver­e­ni­ging te doen: zij heb­ben de bes­te dek­king voor win­ter­spor­ters. Bekijk alle info hier­over op hun web­si­te.

Ja zeker, op deze pagi­na lees je meer over de impact van de Men­te­li­ty Games. Gebruik de tek­sten, foto’s en video’s om aan je dona­teurs uit te leg­gen dat het om zo veel meer gaat dan alleen het ski­ën. Vind je op deze pagi­na niet wat je zoekt? Neem dan con­tact met ons op: Charlotte@bibianmentelfoundation.nl, 06–1680 9919. 

Afhan­ke­lijk van je erva­ring en ski­ni­veau is het moge­lijk om te blij­ven als vrij­wil­li­ger voor de Men­te­li­ty Games. Ook zoe­ken wij hel­pen­de hand­jes voor de opbouw van de 12-uurs Chal­len­ge. Nade­re infor­ma­tie vind je op deze pagi­na. Hier staat ook het for­mu­lier om je inte­res­se als vrij­wil­li­ger te mel­den. Geef in het for­mu­lier aan waar­mee je kan/wil hel­pen, en de orga­ni­sa­tie neemt con­tact met jou op.