Vrijwilligers Mentelity Games

De Men­te­li­ty Games zijn voor de 70 tot 90 deel­ne­mers met een licha­me­lij­ke uit­da­ging een week om nooit te ver­ge­ten. Tij­dens deze reis doen zij din­gen, die zij niet meer voor moge­lijk hiel­den. Zij maken ple­zier, ver­leg­gen hun gren­zen en ont­wik­ke­len nieuw zelfvertrouwen.

En dat alles is alleen maar moge­lijk met een gro­te groep enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. Lijkt het jou leuk om te hel­pen bij de Men­te­li­ty Games? Hier­on­der lees je hoe dat in zijn werk gaat. Zo goed als alle vrij­wil­li­gers heb­ben wij nodig op de berg om te hel­pen voor, tus­sen of tij­dens de ski- en snow­board­les­sen. Het is daar­om van voor­deel als je goed kan ski­ën of snow­boar­den en over een goe­de fysie­ke con­di­tie beschikt.

Men­te­li­ty Games
Wil jij je opge­ven als vrij­wil­li­ger? Laat dan hier je gege­vens achter.

Bij het invul­len van het for­mu­lier zie je wel­ke taken er zijn en kan je je voor­keur en erva­ring opgeven.

Afge­lo­pen edi­tie had­den wij geluk­kig veel ani­mo van vrij­wil­li­gers. Dat is gewel­dig, want zon­der vrij­wil­li­gers kun­nen de Men­te­li­ty Games niet plaats­vin­den. De keer­zij­de van de gro­te belang­stel­ling van vrij­wil­li­gers was dat wij niet ieder­een mee kon­den nemen die zich had opge­ge­ven. Om te bepa­len hoe­veel vrij­wil­li­gers wij voor wel­ke taak nodig heb­ben, moe­ten wij natuur­lijk weten hoe­veel deel­ne­mers er mee gaan naar de Men­te­li­ty Games. Daar­om kun­nen wij in som­mi­ge geval­len pas rond decem­ber-janu­a­ri defi­ni­tief uit­sluit­sel kun­nen geven over de indeling.

Prak­ti­sche informatie
Afhan­ke­lijk van jouw taak ver­wach­ten wij jou op 16 of 17 maart 2024 in Saas Grund. Wij rege­len voor jou de accom­mo­da­tie inclu­sief ont­bijt en je ski­pas (indien je die nodig hebt voor je taak). De reis­kos­ten, lunch en avond­eten zijn voor eigen reke­ning. Voor het avond­eten kan je je aan­mel­den om mee te eten in het vrij­wil­li­gers­huis tegen een schap­pe­lij­ke prijs.

Heb je vragen?
Neem dan con­tact op met Jac­que­li­ne van der Linde
(e‑mail: jacqueline@bibianmentelfoundation.nl)

Quo­tes van de vrij­wil­li­gers van edi­tie 2022:

Marie-José (l) en Anne­may ® lig­gend op de grond samen met de groep van de Hoogstraat.

Anne­may & Marie-José: “Wat een onver­ge­te­lij­ke week was het vori­ge week! Zó gaaf om te zien hoe ieder­een zijn of haar gren­zen kon erva­ren en ver­leg­gen. We heb­ben zoveel posi­ti­vi­teit, enthou­si­as­me en dank­baar­heid ervaren!”

Dirk-Jan: “Ik wil de orga­ni­sa­tie bedan­ken voor de kans om mee te gaan als vrij­wil­li­gers. Mijn vrouw en ik zijn nog nooit dezelf­de pis­te 27x afge­gaan met zoveel ple­zier en toe­wij­ding. Het resul­taat mag er zijn! Wij zou­den graag weer als vrij­wil­li­ger klaar staan.“

Fleur, uiterst links op de foto, samen met deel­ne­mers van de Games.

Fleur: “Ik geniet nog iede­re dag na van de stra­len­de gezich­ten van de deel­ne­mers en de over­win­nin­gen die ze heb­ben behaald. Zo waar­de­vol en zo dier­baar. Ben blij dat ik daar­aan heb mogen bijdragen.”

Mathil­de samen met een deel­ne­mer op de pis­te van Saas Grund.

Mathil­de: “Ik heb zo ont­zet­tend geno­ten van de ener­gie, de lachen­de gezich­ten, de emo­ties bij ieder­een, de trots bij de ouders, deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers. Echt een cadeau­tje dat ik dit heb mogen erva­ren. Ik kijk uit naar een vol­gen­de edi­tie en het weer­zien van velen van jullie.”