Impact van de Mentelity Games

Elk jaar gebeu­ren er zo veel bij­zon­de­re din­gen tij­dens de Men­te­li­ty Games. Ont­moe­ten wij inspi­re­ren­de men­sen. Zien wij hun groei­en, ver­an­de­ren, ple­zier en her­in­ne­rin­gen maken. Het gaat om zo veel meer dan ski­ën of snowboarden. 

Lees, bekijk en deel de verhalen!

Met je dona­tie of deel­na­me aan de 12-uurs Chal­len­ge draag je er aan bij, dat dit soort momen­ten ook de komen­de jaren kun­nen ont­staan. Bedankt, namens alle Men­te­li­ty Games deelnemers.

Lies (30 jaar) – Snow­boar­der Men­te­li­ty Games 2023

“Ik kon na mijn eer­ste afda­ling alleen maar jan­ken van geluk, ik voel­de zo veel vrijheid!’’
Lies was dit jaar voor het eerst mee met de Men­te­li­ty Games. En ook nog eens voor het eerst met haar nieu­we sport­pro­the­se, dank­zij pro­the­se­ma­ker Frank Jol. ‘’Voor mijn ampu­ta­tie ging ik sinds mijn 4e altijd al op win­ter­sport. Het gevoel van vrij­heid dat ik toen heb erva­ren mis­te ik heel erg. Ik wil weer kun­nen boar­den en de wind door mijn haren voe­len. Dank­zij de Men­te­li­ty Games heb ik dit gevoel weer kun­nen erva­ren. Ook heb ik geleerd om geduld te heb­ben. Ik vind nooit iets goed genoeg en alles kan beter, zo zit ik in elkaar. In Zwit­ser­land kreeg ik terug dat ik het al heel goed doe en dat ik geduld moet heb­ben om weer te kun­nen snow­boar­den zoals vroe­ger.’’ 💙 Lies heeft ook les gehad van San­dro Boh­net: lid van het Zwit­ser­se para­lym­pisch snow­board­team. Ook trai­ner Sil­van Hofer was hier­bij aan­we­zig. ‘’Ik voel­de met­een een con­nec­tie met San­dro, wij heb­ben alle­bei een boven­been ampu­ta­tie. Het was super­tof om de tech­nie­ken van San­dro en Sil­van te horen en deze ook met­een te pro­be­ren. Ik heb een fan­tas­ti­sche week gehad!’’

Ter­ry (20 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2023

‘’Een beper­king heb­ben, bete­kent niet beperkt zijn’’.
Dat is het mot­to van Ter­ry.  In 2023 is hij voor het eerst mee geweest met de Men­te­li­ty Games. ‘’Wat vet dat we hier met z’n allen zijn, ik heb het idee dat ik zelf ski en dat geeft mij een gevoel van vrij­heid.’’ Ter­ry ver­telt met een glim­lach op zijn gezicht over zijn eer­ste keer in de zit­ski. ‘’Ik ben best wel fana­tiek en ik had gedacht dat het gelijk beter zou gaan dan het eigen­lijk ging. Dit was niet het geval, maar ik leer hier zoveel en ik weet zeker dat ik eind deze week zelf­stan­dig in de zit­ski de berg af kan. Dat is mijn doel en uiter­aard ple­zier maken. In Neder­land kij­ken veel men­sen mij aan omdat ik in een rol­stoel zit. Hier kijkt nie­mand je aan en ik kan hele­maal mezelf zijn. Ik vind het fan­tas­tisch hier en ik kan zijn zoals ik ben.’’ Samen met Ter­ry kij­ken wij terug op een gewel­di­ge week! En een leuk feitje: het is Ter­ry toch gelukt om zelf­stan­dig in de zit­ski van de berg af te skiën!

Floor (22 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2023

‘Tij­dens de Men­te­li­ty Games voel­de ik mij echt mezelf.”
“Ieder­een heeft zijn eigen uit­da­ging, maar daar word je niet op beoor­deeld. Ik heb voor het eerst in mijn leven geskied en wat was het fan­tas­tisch! Via een oproep op Facebook van Wij rol­len heb ik mij opge­ge­ven. Ik dacht ‘ik win toch niet’ en als ik win, dan durf ik hele­maal niet. En toch won ik en heb ik mezelf uit­ge­daagd! Ik heb tij­dens de Men­te­li­ty Games geleerd mijn gren­zen te ver­leg­gen: door ver op reis te gaan, dit is iets wat ik eigen­lijk nooit doe, en door het gewoon te doen, heb ik echt mijn grens ver­legd! Ook ben ik zelfs een stuk­je zelf­stan­dig in de zit­ski naar bene­den geskied. Ik weet nu dat ik veel meer kan, dan dat ik zelf denk. De Men­te­li­ty Games heb­ben mijn zelf­ver­trou­wen echt een boost gege­ven. Dat neem ik zeker mee naar Neder­land en mijn doel voor nu is om ook in Neder­land uit mijn com­fort­zo­ne te gaan en het gewoon te doen!’’

Lian­ne (7 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2023

“Zij wil het heel graag zelf doen en gaat er hele­maal voor!’’
Lian­ne is via reva­li­da­tie­cen­trum De Hoogstraat bij de Men­te­li­ty Games geko­men. Afge­lo­pen zomer heeft Lian­ne bij De Hoogstraat gere­va­li­deerd. Ze her­stel­de zo snel en daar­om werd Lian­ne gevraagd of ze mee wil­de naar Zwit­ser­land. Lian­nes vader Andries hoef­de hier niet lang over na te den­ken. ”Lian­ne is altijd bezig om haar gren­zen op te zoe­ken. Op het begin is Lian­ne ver­le­gen en kijkt ze graag de kat uit de boom, maar als Lian­ne een­maal gewend is, zoekt ze met ieder­een con­tact. Ik merk dat ze hier steeds min­der ver­le­gen is en het heel erg naar haar zin heeft met ieder­een. Lian­ne kan hier zich­zelf zijn, ze blijft zich ont­wik­ke­len’’. Ook zit­ski-bege­lei­der Kathy ziet met­een op dag 1 dat Lian­ne stap­pen maakt. ”Lian­ne heeft in deze week zoveel geleerd. Zo deed ze elke dag een stap­je meer: eerst met haar hand­jes mee­draai­en, toen mee­doen met de kruk­jes en nu helpt ze zelfs mee met de lift. Op dag drie gaf Lian­ne zelf aan dat ik iets ver­ge­ten was bij het klaar­ma­ken van de zit­ski. Ze wil het heel graag zelf doen en gaat er hele­maal voor!’’

Kir­sten (21 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2022 & 2023
“Het was zo’n bij­zon­de­re week, echt om nooit te ver­ge­ten. Door de erva­rin­gen en gesprek­ken ben ik zo anders gaan den­ken. Waar ik eerst voor­al beren op de weg zag, denk ik nu: ik zie wel hoe het loopt. Ik durf nu veel meer zelf­stan­dig te doen en was zelfs al 2x alleen op stap. Klei­ne din­gen, die in het dage­lijks leven zo veel ver­schil maken. En daar­naast heb ik met zit­ski­ën een sport gevon­den die ik super leuk vindt, dit smaakt naar meer. Ik help nu zelfs ande­re rol­stoel­ge­brui­kers door het geven van cli­nics rolstoelvaardigheid!”

Jim (24 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2022

Robin, vrien­din van Jim, ver­telt over de reis: “Ik ben enorm dank­baar voor deze bij­zon­de­re week. De Men­te­li­ty Games waren voor Jim een unie­ke kans om gren­zen te ver­leg­gen en nieu­we din­gen te leren. Mijn geluk kan niet op als ik Jim zo zie stra­len als tij­dens deze reis.”

En Jim heeft talent als zit­ski­ër: inmid­dels heeft hij al mee mogen trai­nen met het Neder­land­se para ski team.

Rosa (17 jaar) – Zitski
Moe­der Simo­ne over Rosa: “Zij heeft na een lan­ge behan­del­tra­ject hard getraind in de reva­li­da­tie om weer krach­ti­ger te wor­den. Om zich weer te men­gen in de maat­schap­pij valt haar zwaar. Haar beper­king is iets wat bij haar hoort; zij zal dit moe­ten accep­te­ren, en dat gaat de ene dag beter dan de ande­re. Dat wij mee moch­ten naar de Men­te­li­ty Games was echt gewel­dig. Dat Rosa de kans kreeg om te ski­ën, dan wel aan­ge­past (zit­ski), was erg mooi. Ik zag Rosa opbloei­en, zij voel­de zich weer Rosa. De samen­ho­rig­heid was enorm. De inzet van de orga­ni­sa­tie en alle vrij­wil­li­gers was top. Één gro­te fami­lie. Dit zul­len wij voor altijd mee­dra­gen. Dank!”

Laris­sa (29 jaar) – Zit­ski­ër Men­te­li­ty Games 2019

Laris­sa (rechts op de foto) zit in een rol­stoel en zou enke­le weken na afloop van de Men­te­li­ty Games samen met een vrien­din een week­end naar Lon­den gaan. De vrien­din moest kort voor ver­trek afzeg­gen. Maar met alles wat Laris­sa tij­dens de Games had geleerd, voel­de zij zich sterk en zelf­red­zaam genoeg om in haar een­tje te gaan.

Ben­ja­min (11 jaar) – Staand ski­ën Men­te­li­ty Games 2022

Ben­ja­min wil­de zit­ski­ën en niet staand ski­ën, omdat hij dacht dat dat niet kan. “Weer een teleur­stel­ling” wil­de hij voor­ko­men. Na twee dagen zit­ski­ën had zijn bege­leid­ster hem zo ver gekre­gen dat hij het toch ging pro­be­ren… en aan het ein­de van de week ging hij staand ski­ënd de berg af. Wat een overwinning!

Ben­ja­min (links) met zijn nieu­we vriend Kieran, die hij op de Games leer­de kennen.

Jor­is – deed in 2022 mee aan de 12h Chal­len­ge – in zijn zitski
“Het gevoel van écht mee mogen doen. Daar ben ik heel dank­baar voor”

Mathil­de – Deel­ne­mer Chal­len­ge & vrij­wil­li­ger Men­te­li­ty Games 2022 & 2023:
“De trots bij de ouders en de deel­ne­mers. Echt een cadeau­tje dat ik dit mocht meemaken”