De 3 Challenges uitgelegd

Deel­na­me aan de 12-uurs Chal­len­ge is moge­lijk voor (tour-) ski­ërs en snow­boar­ders van ver­schil­len­de niveaus. 

Met je team kies je de chal­len­ge die past bij je niveau en ambi­ties. Gedu­ren­de de chal­len­ge is er altijd één per­soon aan het ski­ën of snow­boar­den en elk team bepaalt zijn eigen rit­me voor het wis­se­len. Een team bestaat in prin­ci­pe uit drie per­so­nen en de afge­leg­de afstand wordt geme­ten met een GPS-trac­ker, die door het thuis­front gevolgd kan wor­den. Elk team ont­vangt 1 GPS-trac­ker en deze wordt als een esta­fet­te staaf steeds over­han­digd aan de vol­gen­de ski­ër of snowboarder.

1. Fun Chal­len­ge – Triftalp
Voor per­soon­lij­ke ambi­tie en team­fun op een toe­gan­ke­lij­ke piste

Bepaal je eigen doel tij­dens de Fun Chal­len­ge. Leg vast hoe­veel afda­lin­gen je met je team wilt maken gedu­ren­de de 12 uur en daag jezelf uit om dit doel te beha­len. De snel­heid op de pis­te is niet het belang­rijk­ste, want mee­doen is belang­rij­ker dan win­nen. Jouw drijf­veer zit hem in de com­bi­na­tie van bij­dra­gen aan het goe­de doel en samen ple­zier maken en het avon­tuur op de pis­te aan­gaan, samen met je teamgenoten.

Win­naar: Een jury bepaalt welk team met de beker voor  “Best of Fun” naar huis gaat. Laat je cre­a­ti­vi­teit los en maak indruk met een opval­len­de team out­fit, een vro­lij­ke sound om ieder­een aan te moe­di­gen en laat zien dat jouw team over een onver­slaan­ba­re team spi­rit beschikt. In de nacht vindt er tevens een pub­quiz plaats waar je als team aan mee doet (1 team­lid skiet/snowboardt, de ande­re 2 doen mee aan de quiz). De pun­ten uit de pub­quiz tel­len mee in het jury oordeel.

2. Dis­tan­ce Chal­len­geGlet­scher Piste
Voor de com­pe­ti­tie tij­gers en gevor­der­de wintersporters

Als team pro­beer je in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen. Het gaat om snel­heid, uit­hou­dings­ver­mo­gen en de juis­te tac­tiek voor het wis­se­len van de drie team­le­den, die bij toer­beurt op de pis­te zijn.

Win­naar: Het team (max. 3 deel­ne­mers) met de mees­te kilo­me­ters, wint deze challenge.

3. Tour Chal­len­ge – Weissmieshütte
Voor de ech­te bik­kels, die lie­ver niet in de lift stappen

Ook hier gaat het erom in de 12 uur zo veel moge­lijk kilo­me­ters af te leg­gen, maar dan zon­der de lift te gebrui­ken. Je loopt omhoog (met vel­len onder je ski’s of split­board) en skiet of snow­boardt naar bene­den. Deze chal­len­ge wordt gehou­den op een eigen pis­te, waar­door je geen reke­ning hoeft te hou­den met de ande­re deel­ne­mers. Deze dis­ci­pli­ne kan je indi­vi­du­eel doen of als team van drie personen.

Win­naar: Er wor­den twee prij­zen ver­ge­ven aan dege­ne met de mees­te afge­leg­de kilo­me­ters: bes­te team (max. 3 deel­ne­mers) en bes­te solo performance.

Daar­naast wordt er onder alle deel­ne­men­de teams een beker uit­ge­reikt voor de best pres­te­ren­de crowd­fun­ding actie.

Bekijk hier het race regle­ment.

Heb je jouw challenge gevonden?

Stap­pen­plan voor je aanmelding: