Aanmelden 12-uur challenge

Gewel­dig dat je aan de Hoh­s­aas 12-uurs chal­len­ge wilt gaan mee­doen. Op deze pagi­na kan je je start­be­wijs kopen voor jezelf of je hele team voor de chal­len­ges Dis­tan­ce, Fun en Tour.

Samen met je collega’s meedoen?
Hoe tof is het om je samen met je orga­ni­sa­tie in te zet­ten voor een goed doel? Op deze pagi­na vind je alle infor­ma­tie om je aan te mel­den als bedrijf.

Three types of 12-Hour Challenge
Early Bird tickets, profiteer nu!

Voor dege­ne die er vroeg bij zijn bie­den we de moge­lijk­heid om de deel­na­me tic­kets tegen een voor­de­lig tarief aan te schaf­fen. Doe hier je voor­deel mee.

 • € 150 per tic­ket tot en met 14 okto­ber 2023
 • € 200 per tic­ket van­af 15 okto­ber 2023

Om mee te kun­nen doen is het belang­rijk dat iede­re deel­ne­mer een start­be­wijs koopt.

Wat moet je doen na je aanmelding?

Als je een tic­ket hebt gekocht begint de voor­pret: Star­ten van de Crowd­fun­ding cam­pag­ne, het rege­len van reis en accom­mo­da­tie in zwitserland.

Jouw crowd­fun­ding cam­pag­ne starten
Om mee te kun­nen doen aan de 12-Hour Chal­len­ge dient elk team mini­maal € 1500 aan dona­ties op te halen via een eigen Crowd­fun­ding cam­pag­ne. Wij hel­pen je met het opzet­ten van een Crowd­fun­ding pagi­na, ver­vol­gens is het aan jou en/of je team om te begin­nen met de fund rai­sing. Meer infor­ma­tie over kos­ten en de crowd­fun­ding vind je hier.

Ben jij benieuwd wel­ke teams er al mee­doen met de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge? Je kan hier de teampagina’s van de edi­tie 2023 bekij­ken en hier vind je de pagina’s voor de edi­tie 2024.

Plan je reis en accommodatie
Om je op weg te hel­pen heb­ben we een infor­ma­tie pagi­na gemaakt over de vol­gen­de onderwerpen:

 • Reis­sche­ma voorbeelden
 • Acco­mo­da­ties tips
 • Mate­ri­aal benodigdheden
 • Voor­lo­pig programma
 • Rou­te & reistips

Vra­gen?
De meest voor­ko­men­de vra­gen heb­ben wij beant­woord op onze FAQ pagi­na.

Jaze­ker! Toe aan een spor­tie­ve uit­da­ging met je collega’s en je daar­bij ook nog maat­schap­pe­lijk inzet­ten voor een goed doel? Doe dan zeker mee aan onze 12-uurs chal­len­ge. Meer infor­ma­tie over het aan­mel­den van je orga­ni­sa­tie en het opzet­ten van een crowd­fun­ding cam­pag­ne tref je hier.

Bij de Tour Chal­len­ge kan je solo mee­doen, bij de Dis­tan­ce en Fun Chal­len­ge dien je als team mee te doen. Zoek je nog team­ge­no­ten? Neem graag con­tact met ons op, er mel­den zich altijd teams die nog op zoek zijn naar teamleden. 

Stuur een mail naar Charlotte@bibianmentelfoundation.nl en ver­meld daar­in of je skiet of snow­boardt, aan wel­ke chal­len­ge je mee­doet (Tour, Dis­tan­ce, Fun) wat je niveau is en met wel­ke ambi­tie je mee­doet (ligt de focus op meters maken of op ple­zier maken?).

De ide­a­le team­groot­te is 3 per­so­nen, hier­mee kan je in een goed rit­me wis­se­len en kom je de 12 uur goed door. Met meer per­so­nen is het te lang wach­ten tot­dat je weer kan skiën/boarden, met min­der per­so­nen vin­den wij het risi­co te groot dat je ver­moeid raakt en er onge­luk­ken gebeuren. 

Je mag met 4 (of meer) per­so­nen in een team deel­ne­men, maar daar­mee ben je uit­ge­slo­ten van de com­pe­ti­tie bij de Dis­tan­ce en Tour Chal­len­ge. Je kan dus wel mee strij­den voor de mees­te kilo­me­ters, maar je valt bij de prijs­uit­rei­king bui­ten de prij­zen omdat je met meer team­le­den bent dan de ande­re teams. 

Het rit­me om te wis­se­len mag elk team zelf bepa­len. Per team ont­vang je 1 GPS-trac­ker die je als een soort esta­fet­te staaf over­han­digt aan dege­ne die na jouw beurt ver­der­gaat. Veel teams begin­nen met een vast rit­me (b.v. steeds na 3 afda­lin­gen wis­se­len) en hou­den elkaar via een team app groep op de hoog­te of het meer of min­der afda­lin­gen wor­den. Ande­re teams spre­ken tijd­stip­pen voor het wis­se­len af, zodat je in de nacht een lan­ge­re tijd kan rus­ten of even kan sla­pen (in de pick­nickruim­te bij het mid­den­sta­ti­on is hier ruim­te voor).

Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

 • Helm
 • Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
 • Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
 • Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
 • Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • Bril of gog­gle met door­zich­tig of licht glas (niet ver­plicht, wel geadviseerd)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team. Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

2023-09-14T10:41:36+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant