Aanmelden 12-uurs challenge

Gewel­dig dat je aan de Hoh­s­aas 12-uurs chal­len­ge wilt gaan mee­doen. Op deze pagi­na kan je je start­be­wijs kopen voor jezelf of je hele team voor de chal­len­ges Dis­tan­ce, Fun en Tour.

Samen met je collega’s meedoen?
Hoe tof is het om je samen met je orga­ni­sa­tie in te zet­ten voor een goed doel? Op deze pagi­na vind je alle infor­ma­tie om je aan te mel­den als bedrijf.

Koop hier je startbewijs!

Om mee te kun­nen doen is het belang­rijk dat iede­re deel­ne­mer een tic­ket voor deel­na­me koopt.

Wat moet je doen na je aanmelding?

Als je een tic­ket hebt gekocht begint de voor­pret: het star­ten van de crowd­fun­ding cam­pag­ne en het rege­len van je reis en accom­mo­da­tie in Zwitserland.

Jouw crowd­fun­ding cam­pag­ne starten
Na het kopen van je tic­ket gaat de orga­ni­sa­tie de crowd­fun­ding pagi­na voor je team klaar zet­ten. Om mee te kun­nen doen aan de 12-uurs Chal­len­ge dient elk team mini­maal € 1500 (€ 500 per per­soon) aan dona­ties op te halen via de eigen crowd­fun­ding cam­pag­ne. Wij hel­pen je hier­bij met han­di­ge tips en je kan ons altijd bena­de­ren als je vra­gen hebt. Zodra je pagi­na is klaar gezet, ont­vang je een e‑mail van de orga­ni­sa­tie. Je kan gelijk aan de slag om je pagi­na per­soon­lijk te maken en je kan samen met je team begin­nen met de fundraising.

Ben jij benieuwd wel­ke teams afge­lo­pen edi­tie heb­ben mee­ge­daan aan 12-uurs Challenge?
Je kan hier actiepagina’s bekij­ken van de teams van de edi­tie 2024.

Plan je reis en accommodatie
Om je op weg te hel­pen heb­ben we een infor­ma­tie pagi­na gemaakt over de vol­gen­de onderwerpen:

 • Reis­sche­ma voorbeelden
 • Acco­mo­da­ties tips
 • Mate­ri­aal benodigdheden
 • Voor­lo­pig programma
 • Rou­te & reistips

Vra­gen?
De meest voor­ko­men­de vra­gen heb­ben wij beant­woord op onze FAQ pagi­na.
Hier­on­der een selectie:

Het start­be­wijs kost €200 per per­soon (ear­ly bird tarief: € 150 voor aan­mel­din­gen vóór 15 okto­ber 2023), inbe­gre­pen zijn:

 • start­num­mer (bib/hesje)
 • gebruik GPS-trac­ker (1 per team), live te vol­gen voor thuisblijvers
 • onbe­perkt gebruik van de gon­del tij­dens de 12-uurs challenge
 • ont­bijt op 16 maart tij­dens de challenge
 • lunch op 16 maart na afloop van de challenge
 • DJ & entertainment
 • kans op leu­ke prijzen
 • bij­dra­ge aan de orga­ni­sa­tie­kos­ten (vei­lig­heid, gon­del­ge­bruik e.d.)

Dank­zij de enor­me hulp van veel vrij­wil­li­gers lukt het ons elk jaar weer om de orga­ni­sa­tie­kos­ten laag te hou­den. Maar wij ont­ko­men er niet aan, om bij het orga­ni­se­ren van de 12-uurs Chal­len­ge kos­ten te maken: wij huren de gon­del (voor in totaal 14 uur, dat is 2x zo lang als een stan­daard ski­dag), zor­gen voor vei­lig­heid (net­ten, ver­lich­ting, EHBO), maken afspra­ken met accom­mo­da­ties en wer­ven en bege­lei­den teams bij hun voor­be­rei­ding. Ook zijn er enke­le extra’s (zoals ont­bijt en lunch) inbe­gre­pen in het start­be­wijs. Al deze orga­ni­sa­tie­kos­ten wor­den gedekt door de startbewijzen.

Wij zijn van mening dat de orga­ni­sa­tie­kos­ten strikt geschei­den moe­ten zijn van het geld dat mid­dels crowd­fun­ding wordt opge­haald. Dat gaat name­lijk voor 100% naar het goe­de doel: de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games. 

Kort­om: het start­be­wijs dekt de orga­ni­sa­tie­kos­ten van de 12-uurs Chal­len­ge, het crowd­fun­ding bedrag wordt voor 100% inge­zet voor de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games (= het goe­de doel).

Qua uit­rus­ting dient elke deel­ne­mer ver­plicht het vol­gen­de te dragen:

 • Helm
 • Rug­pro­tec­tor (niet ver­plicht, wel geadviseerd)
 • Lamp­je voor (wit, hoe fel­ler, hoe beter)
 • Lamp­je ach­ter (rood, fiets­lamp­je voldoet)
 • Race-BIB (hes­je, wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • GPS-trac­ker (wordt uit­ge­deeld bij de briefing)
 • Bril of gog­gle met door­zich­tig of licht glas (niet ver­plicht, wel geadviseerd)

Het is moge­lijk om per team 1 of 2 sets lam­pen aan te schaf­fen en deze te delen bin­nen je team. Hou er dan wel reke­ning mee dat het over­dra­gen van de lam­pen wel wat tijd in beslag neemt.

Bij de Tour Chal­len­ge kan je solo mee­doen, bij de Dis­tan­ce en Fun Chal­len­ge dien je als team mee te doen. Zoek je nog team­ge­no­ten? Neem graag con­tact met ons op, er mel­den zich altijd teams die nog op zoek zijn naar teamleden. 

Stuur een mail naar Charlotte@bibianmentelfoundation.nl en ver­meld daar­in of je skiet of snow­boardt, aan wel­ke chal­len­ge je mee­doet (Tour, Dis­tan­ce, Fun) wat je niveau is en met wel­ke ambi­tie je mee­doet (ligt de focus op meters maken of op ple­zier maken?).

De ide­a­le team­groot­te is 3 per­so­nen, hier­mee kan je in een goed rit­me wis­se­len en kom je de 12 uur goed door. Met meer per­so­nen is het te lang wach­ten tot­dat je weer kan skiën/boarden, met min­der per­so­nen vin­den wij het risi­co te groot dat je ver­moeid raakt en er onge­luk­ken gebeuren. 

Je mag met 4 (of meer) per­so­nen in een team deel­ne­men, maar daar­mee ben je uit­ge­slo­ten van de com­pe­ti­tie bij de Dis­tan­ce en Tour Chal­len­ge. Je kan dus wel mee strij­den voor de mees­te kilo­me­ters, maar je valt bij de prijs­uit­rei­king bui­ten de prij­zen omdat je met meer team­le­den bent dan de ande­re teams. 

Sponsor de 12-uurs Challenge

Wil jij een (finan­ci­ë­le) bij­dra­ge leve­ren aan de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games? Bekijk hier wat de moge­lijk­he­den zijn. 

2024-04-10T16:55:22+02:00
Ga naar de bovenkant