Sponsoring

De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ges en de Men­te­li­ty Games kun­nen niet wor­den geor­ga­ni­seerd zon­der de (finan­ci­ë­le) steun van bedrij­ven, par­ti­cu­lie­ren, dona­teurs en de inzet van vrij­wil­li­gers. Op deze pagi­na leg­gen wij uit op wel­ke manier jij kan bij­dra­ge aan het suc­ces van het evenement. 

Hoofd­spon­sor­schap van de Hoh­s­aas 12-uurs Challenge 
De Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge is op zoek naar een hoofd­spon­sor. Wil jij met jouw bedrijf de naam­ge­ver wor­den van het spec­ta­cu­lair­ste crowd­fun­dings­eve­ne­ment voor win­ter­spor­ters? Neem dan con­tact op met Char­lot­te van der Veen (charlotte@mentelity.org) van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on om de moge­lijk­he­den te bespreken.

Spon­sor een gondel
Tij­dens de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge wor­den de gon­dels van de Berg­bahn in Saas Grund inten­sief gebruikt. Door het spon­so­ren van een gon­del kan je de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid van jouw bedrijf laten zien én in con­tact komen met de deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers van de 12h Chal­len­ge (rond 350 personen).

De gon­dels kun­nen wor­den inge­richt als spe­ci­a­le the­ma-gon­dels met deco­ra­tie­ma­te­ri­aal, stic­kers, fly­ers en sam­ples. Wat dacht je van bij­voor­beeld een kof­fie-gon­del, dis­co-gon­del, ener­gy-gon­del of foto-gon­del? Wij den­ken graag met jou mee, wat voor jouw bedrijf een cre­a­tie­ve invul­ling is. Tevens kan de orga­ni­sa­tie een stroom aan­slui­ting (accu) beschik­baar stel­len en hel­pen met het inrich­ten van de gondel.

Meer infor­ma­tie over het spon­so­ren van een Gon­del vind je in deze fly­er.

Tarief the­ma-gon­del: € 1.000
(inclu­sief stic­ker­set en beplak­ken van de gon­dels, exclu­sief ove­rig promotiemateriaal)

Extra opties
: Meld een team van mede­wer­kers aan voor deel­na­me aan de 12h chal­len­ge en/of kom hel­pen als vrij­wil­li­ger tij­dens de Men­te­li­ty Games.

Spon­sor een team of deel­ne­mer van de Hoh­s­aas 12-uurs Challenge
Je kan de Men­te­li­ty Games ook steu­nen door een dona­tie te doen aan een team dat of indi­vi­du die deel­neemt aan de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge. Op de Ken­taa-crowd­fund­pa­gi­na vind je een over­zicht van alle teams en deel­ne­mers. Op hun actiepagina’s kan je een dona­tie doen.

Vra­gen
Heb je vra­gen over spon­so­ring? Neem dan con­tact op met Char­lot­te van der Veen (charlotte@mentelity.org) van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on om de moge­lijk­he­den te bespreken.