‘’Ik had de hele dag een big smile op mijn gezicht!’

Sarah ging dit jaar voor het eerst mee met de Men­te­li­ty Games. Ze vond het las­tig een sport te vin­den die ze met haar long­co­vid aan­kon maar kwam via haar psy­cho­loog in aan­ra­king met zit­ski­ën en besloot de uit­da­ging aan te gaan. Samen met haar fami­lie reis­de ze af naar Zwit­ser­land voor een week in de bergen.

Sarah had eigen­lijk twee dui­de­lij­ke doe­len voor de week: Eén, zo veel moge­lijk genie­ten van de ber­gen en in het moment leven. En twee, de Big Air Bag!! Toen ze zag dat het moge­lijk was om met de zit­ski over de schans te gaan, wil­de ze niks lie­ver. Een tof­fe uit­da­ging waar ze samen met haar bege­lei­der voor is gegaan. Uit­ein­de­lijk heeft ze dit twee och­ten­den lang gedaan en is ze wel vijf keer over de schans gespron­gen. “Ik ervaar­de zo veel vrij­heid!”, ver­tel­de Sarah na afloop. “Niet alleen op de BigAir­Bag, maar de hele week. Er zijn zo veel lie­ve vrij­wil­li­gers die met alles wil­len hel­pen dat let­ter­lijk niks onmo­ge­lijk is. Voor alles werd een oplos­sing gevon­den en dat vond ik echt heel spe­ci­aal om te ervaren”.

Ook ver­teld Sarah dat de Games haar enorm veel zelf­ver­trou­wen heb­ben gege­ven. “Ik kreeg zo veel com­pli­men­ten over hoe ik het deed. Er werd niet geke­ken naar mijn uit­da­ging zoals in Neder­land toch vaak gebeurt, maar men­sen keken naar mij om wat ik kon. Ik voel­de me gewaar­deerd en had de hele dag een big smi­le op mijn gezicht.”

Nu Sarah terug is in Neder­land ver­telt ze al haar fami­lie en vrien­den over dit gewel­di­ge avon­tuur waar­bij ze con­ti­nue het zelf­de terug krijgt: “Sarah, je straalt!”
Sarah durft nu thuis ook weer vol zelf­ver­trou­wen in nieu­we situ­a­ties te stap­pen en droomt nog steeds van de back­flip in haar zitski.

Wil jij je inzet­ten voor een ander?
Om er voor te zor­gen dat ook vol­gend jaar weer veel men­sen zoals Sarah kun­nen deel­ne­men aan de Men­te­li­ty Games, is er een bij­zon­der eve­ne­ment in het leven geroe­pen: de 12-uurs Chal­len­ge. Teams van 3 per­so­nen gaan de uit­da­ging aan om in esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snow­boar­den. Hier­mee halen de teams geld op mid­dels crowd­fun­ding. Van deze opbrengst wor­den de Men­te­li­ty Games gefinancierd.