Afge­lo­pen maart deed Van­b­re­da Risk & Bene­fits B.V. met 12 collega’s mee aan de 12-uurs Chal­len­ge. Ver­deeld in vier teams zijn de collega’s de uit­da­ging aan­ge­gaan om in een esta­fet­te 12 uur lang te ski­ën of te snowboarden. 

Coen van Ham (alge­meen direc­teur) ver­telt over zijn ervaring:
“Met onze deel­na­me heb­ben wij een jon­ge dame (Lies Kroe­ze) gehol­pen om na haar been­am­pu­ta­tie weer te kun­nen snow­boar­den en heb­ben wij tege­lij­ker­tijd een hele con­cre­te impuls gege­ven aan de maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid van onze mede­wer­kers en ons bedrijf. Dat heeft ons enorm geïn­spi­reerd en wij zijn echt anders gaan kij­ken naar men­sen met een han­di­cap.”  

Het bedrijf steun­de het ini­ti­a­tief van de mede­wer­kers door de start­li­cen­ties en de accom­mo­da­ties te beta­len. De reis ernaar­toe en het eten en drin­ken was voor eigen reke­ning. De aan het event gekop­pel­de crowd­fun­ding lag vol­le­dig bij de medewerkers.

Coen van Ham (alge­meen direc­teur): “Wat ik heel belang­rijk vond is dat de collega’s zelf ver­ant­woor­de­lijk waren voor hun crowd­fun­ding. Elke deel­ne­mer moest mini­maal EUR 500 opha­len voor het goe­de doel en hier waren de teams zelf ver­ant­woor­de­lijk voor. Het was gewel­dig om te zien met wel­ke leu­ke idee­ën de collega’s kwa­men. Er waren zelfs collega’s die niet mee gin­gen ski­ën, maar wel gehol­pen heb­ben met de crowd­fun­ding. Als van­zelf ont­stond er nog voor ver­trek een team­ge­voel en dat werd gedu­ren­de de reis alleen maar sterker.“ 

Mar­greet van Heest, deel­neem­ster aan de 12-uurs Chal­len­ge: “Toen wij het idee voor deel­na­me aan alle collega’s gepre­sen­teerd heb­ben, heb­ben wij Lies uit­ge­no­digd om haar ver­haal te delen. Dat was zo inspi­re­rend en maak­te gelijk dui­de­lijk, voor wie wij in actie komen. Lies heeft als gevolg van bot­kan­ker een been­am­pu­ta­tie moe­ten onder­gaan. Ondanks alle tegen­sla­gen wil­de zij voor­uit kij­ken en weer kun­nen snow­boar­den. En dat is met onze steun gelukt tij­dens de Men­te­li­ty Games: met haar been­pro­the­se en de juis­te bege­lei­ding is Lies opnieuw leren snow­boar­den. Gewel­dig om dit moge­lijk te maken en van dicht­bij te kun­nen volgen.“ 

Lies Kroe­ze, deel­neem­ster Men­te­li­ty Games:
“Voor mijn ampu­ta­tie ging ik elk jaar op win­ter­sport, al van­af mijn 4e. Het gevoel van vrij­heid dat ik altijd bij het snow­boar­den heb erva­ren, mis­te ik heel erg. Ik wil­de weer kun­nen boar­den en de wind door mijn haren voe­len. Dank­zij de Men­te­li­ty Games heb ik dit gevoel weer kun­nen erva­ren. Ik kon na mijn eer­ste afda­ling alleen maar jan­ken van geluk, ik voel­de zo veel vrij­heid! Ook heb ik geleerd om geduld te heb­ben. Ik vind nooit iets goed genoeg en alles kan beter, zo zit ik in elkaar. Bij de Men­te­li­ty Games kreeg ik terug dat ik het al heel goed doe en dat ik geduld moet heb­ben om weer te kun­nen snow­boar­den zoals vroeger.”

Ook met je bedrijf meedoen?