Change2023-06-12T14:51:38+02:00

Van disabled naar Re-Abled

In Neder­land leven ruim 10.000 kin­de­ren en jong vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging die door te lage ver­wach­tin­gen en slech­te pro­the­ses thuis zit­ten en daar­door in een soci­aal iso­le­ment terecht kun­nen komen.

In 2020 ont­wik­kel­de de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on in samen­wer­king met ortho­pe­disch instru­ment­ma­ker Frank Jol het pro­gram­ma: ‘The Re-Abled’. Door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.

Zo ging Bibi­an zelf ook van abled naar disa­b­led en werd zij door de juis­te hulp­mid­de­len, men­ta­li­teit en bege­lei­ding Re-Abled. Met 128 gou­den plak­ken en drie para­lym­pi­sche titels tot gevolg. Lees hier­on­der de ver­ha­len van de men­sen die wij al moch­ten hel­pen met ons programma.

Jelle van den Berg

24 augus­tus|

Jip van den Hurk (9) is maar wat blij met zijn bla­de. “Op zijn bla­de beweegt Jip mak­ke­lij­ker en houdt het daar­door ook lan­ger vol”, ver­telt moe­der Patri­cia trots.

Jip van den Hurk

30 janu­a­ri|

Jip van den Hurk (9) is maar wat blij met zijn bla­de. “Op zijn bla­de beweegt Jip mak­ke­lij­ker en houdt het daar­door ook lan­ger vol”, ver­telt moe­der Patri­cia trots.

Marlene Out

17 okto­ber|

“Mijn sport­pro­the­se heeft me meer zelf­ver­trou­wen gege­ven”, ver­telt Mar­le­ne, die sinds ze haar nieu­we pro­the­se heeft enor­me stap­pen heeft gemaakt met tennissen. 

Luut Schellekens

8 augus­tus|

Luut Schel­le­kes is blij dat ze gehol­pen kon wor­den in het Re-Abled pro­ject. “Mijn pro­the­se nu echt een hulp­mid­del en geen beper­kend ding meer”, ver­telt ze. 

Danny Wagenhuis

23 maart|

Dan­ny heeft pas op late­re leef­tijd zijn uit­da­ging kun­nen accep­te­ren. Zijn ken­nis­ma­king met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on speelt een belang­rij­ke rol. 

Lizzie van der Bas

21 maart|

Het pro­ject Re-Abled heeft voor enor­me ver­an­de­ring gezorgd in het leven van Liz­zie van der Bas (7). “Ik kan écht alles doen wat ik wil.”

Merijn Koek

19 maart|

Merijn Koek: “In mijn puber­teit was spor­ten een moetje, vond ik het niet altijd leuk. Sinds ik Bibi­an Men­tel heb ont­moet, is dat veranderd.”

Xan Engelsman

11 novem­ber|

Xan Engels­man is blij met zijn nieu­we pro­the­se en hoc­keyt nu op een hoger niveau dan voor­heen. “Dit been maakt echt een ver­schil. Ik ben sneller!” 

Jayley Krewinkel

21 sep­tem­ber|

Jay­ley Kre­win­kel is hele­maal gewend aan haar nieu­we JUMP-pro­the­se. Elke och­tend zegt ze tegen haar ouders: “Doe mij maar die springveer!”

Lionel Goorissen

2 okto­ber|

Lio­nel is lang op zoek geweest naar de juis­te pro­the­se. De JUMP van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is voor hem een nieu­we start geweest in zijn leven.

Joselien Koopmans

2 okto­ber|

Jose­lien ver­borg haar pro­the­se, omdat ze niet anders wil­de zijn. Van Bibi­an leer­de zij om kracht uit te stra­len in plaats van onzekerheid.

Siep van Groningen

2 okto­ber|

Siep moet zijn ener­gie door zijn uit­da­ging altijd goed ver­de­len, maar sinds hij snow­board­les­sen volgt is zijn con­di­tie alleen maar verbeterd.

Titel

Ga naar de bovenkant