Jelle van den Berg Stichting doet bijzondere donatie

Onlangs moch­ten wij een mooie dona­tie ont­van­gen van de Jelle van den Berg Stich­ting. Deze stich­ting is in 2013 opge­richt, nadat Jelle op 18-jari­ge leef­tijd is omge­ko­men in de ber­gen van Oos­ten­rijk. De fami­lie van Jelle zocht een manier om op een posi­tie­ve manier om te gaan met het gro­te gemis en heeft de stich­ting opge­richt. Samen met vrien­den van Jelle heb­ben zij 7 sei­zoe­nen lang diver­se acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd om snow­sports toe­gan­ke­lijk te maken voor kwets­ba­re kin­de­ren. Nu, 10 jaar later, heeft de stich­ting beslo­ten om het werk af te ron­den en de beschik­ba­re mid­de­len te done­ren aan stich­tin­gen met het­zelf­de doel. Met onze snow­board­les­sen en de Men­te­li­ty Games doen wij pre­cies waar het de Jelle van den Berg Stich­ting om te doen was: kwets­ba­re kin­de­ren de kans geven om te spor­ten, zodat ook zij de posi­tie­ve bij­dra­ge qua gezond­heid en per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling kun­nen erva­ren. Daar­naast was Jelle een gro­te bewon­de­raar van Bibi­an, van­we­ge haar posi­tie­ve men­ta­li­teit en omdat zij ervoor gezorgd heeft dat het snow­boar­den de Olym­pi­sche erken­ning kreeg, die het ver­dien­de. Bedankt, Jelle van den Berg Stichting!

Lees meer over de dona­tie van­uit Jelle van den Berg stichting:
http://jellevandenbergstichting.nl/2023/08/het-werk-is-afgerond/ 

.