FAQ Mentelity Games

Heb je een vraag? Lees de vra­gen hier­on­der even door, wel­licht staat jouw vraag hier ook tus­sen. Mocht dit niet het geval zijn, stuur dan even een mail naar Juul.

Nee. Als stich­ting focus­sen wij ons op men­sen met een licha­me­lij­ke beper­king, hier ligt onze exper­ti­se en dit is dan ook de doel­groep van de Men­te­li­ty Games.  Wij zijn niet inge­steld op men­sen met een ver­stan­de­lij­ke beper­king. Twij­fel je of je mee kan/mag? Neem dan con­tact op met Juul.

Nee. De Men­te­li­ty Games zijn er voor alle niveaus, van begin­nend tot ver­ge­vor­derd. We delen de les­groe­pen in dis­ci­pli­ne (zit­ski, snow­board, staand ski) en ervaring. 

  • Aan­ge­past staand skien
  • Zit­k­ski
  • Snow­boar­den
  • Snow­board / ski met een visu­e­le uitdaging

Heb je vra­gen over wat het bes­te bij jou zou kun­nen pas­sen? Neem dan con­tact op met Juul

De Men­te­li­ty Games wor­den geor­ga­ni­seerd in Saas-Grund, Zwit­ser­land. Je kan ervoor kie­zen om met de bus mee te rei­zen, die spe­ci­aal voor de Men­te­li­ty Games rijdt. Op de tic­ket­pa­gi­na kan je hier­voor een tic­ket aan­schaf­fen. Houd er reke­ning mee dat de bus zater­dag­avond 16 maart laat ver­trekt in de omge­ving van Bilt­ho­ven (aan­komst in Saas-Grund op zon­dag 17 maart) en zater­dag­avond 23 maart laat weer terug­komt in Neder­land (zelf­de plek als ver­trek, in de omge­ving van Bilthoven). 

Je kan er ook voor kie­zen om met eigen ver­voer te rei­zen naar de Men­te­li­ty Games. Mocht je met de auto komen, advi­se­ren wij jou om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Gop­pen­stein. Wil je car-poo­len? Dat moe­di­gen wij van har­te aan, het zou zon­de zijn om met meer auto’s dan nodig naar Zwit­ser­land te rij­den. Dus, heb je nog een plek vrij in je auto of zoek je een plek om mee te rij­den? Maak dan gra­tis gebruik van het plat­form TaxSki.nl. Met behulp van dit Neder­land­se plat­form kan je mak­ke­lijk car-poo­len (vrije plek­ken vin­den en aan­bie­den), daar­naast kan je via hen een taxi reser­ve­ren van het vlieg­veld of trein­sta­ti­on naar het ski­ge­bied en ande­re win­ter­spor­ters vin­den om een een taxi­rit mee te delen. Gebruik van het plat­form is gra­tis en nadat er con­tact is gelegd met met je car-pool bud­dy, maken jul­lie recht­streeks met elkaar afspra­ken over het delen van kos­ten en dergelijke.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas ‑Grund te rei­zen. Er is een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van Basel neem je de trein naar Visp. Van­af Visp pak je de Post­Au­to naar Saas Grund, dit duurt 42 minu­ten naar Saas-Grund. Met deze optie kom je op een tota­le reis­tijd van ca. 9:30 uur.

Als alter­na­tief voor de post­bus van Visp naar Saas-Grund, kan je via de Neder­land­se web­si­te TaxSki.nl een taxi reser­ve­ren van Visp naar Saas-Fee / Saas-Grund. De taxiser­vi­ce kan je ook boe­ken met als ver­trek­punt één van de Zwit­ser­se vlieg­vel­den. Voor­deel van een taxi reser­ve­ren via TaxSki.nl: je kan in con­tact komen met ande­re win­ter­spor­ters, die dezelf­de eind­be­stem­ming heb­ben en waar­mee je een taxi kan delen. Gebruik van het plat­form is gra­tis en nadat er con­tact is gelegd met met je car-pool / taxi bud­dy, maken jul­lie recht­streeks met elkaar afspra­ken over het delen van kos­ten en der­ge­lij­ke. Wij raden onze deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers aan om via dit plat­form zo veel moge­lijk samen te rei­zen. Het reser­ve­ren van een taxi kan je het bes­te van te voren doen (in de plaats van op het moment dat je hem nodig hebt), zo weet je zeker dat jouw rit­je op het gewens­te tijd­stip inge­pland kan worden.

Voor nade­re reis­tips, zie ook de pagi­na van het toe­ris­me­bu­reau Saas-Fee en Saas-Grund.

Ja. Kun je niet zelf een trans­fer maken naar een gewo­ne pas­sa­giers­stoel in de bus, neem dan van tevo­ren even con­tact op met Juul.

Ja. Let op: er zijn wel een beperkt aan­tal plek­ken. Je meld je bij ons aan via een Goog­le Forms waar­in jij je voor­keu­ren en erva­ring aan kunt geven. Op het moment dat wij jou in kun­nen zet­ten tij­dens de Men­te­li­ty Games, zul­len wij con­tact met je opnemen. 

Voor meer infor­ma­tie en aan­mel­den; kijk op de pagi­na voor vrij­wil­li­gers.

Dit is in over­leg en tegen meer­prijs moge­lijk, afhan­ke­lijk van de beschik­baar­heid van de accom­mo­da­tie. Neem voor nade­re infor­ma­tie con­tact op met Juul.

Voor alle deel­ne­mers met een licha­me­lij­ke uit­da­ging geldt: Je kunt zelf win­ter­sport mate­ri­aal mee­ne­men, als je daar­over beschikt. Let op: kies je voor de Men­te­li­ty Games Bus­reis en wil jij je eigen zit­ski mee­ne­men, neem dan eerst con­tact op met Juul. Je hebt ook de moge­lijk­heid om het mate­ri­aal te huren bij ons, hier­voor vind je extra tic­kets op de tic­ket­pa­gi­na. Voor alle reis­ge­no­ten (zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging) geldt: neem zelf je eigen mate­ri­aal mee of huur het mate­ri­aal in de loka­le ver­huur­win­kels (als deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games ont­vang je kor­ting), er zijn er twee vlak­bij het dal­sta­ti­on in Saas-Grund. 

Ja. Op onze tic­ket­pa­gi­na vind je meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de pak­ket­ten. Zo kun je voor je reis­ge­noot een ‘Stan­daard Deal’ aan­schaf­fen (zon­der lespakket). 

Op de tic­ket­pa­gi­na vind je de ver­schil­len­de tic­kets die te boe­ken zijn met de daar­bij horen­de prijs. Hier vind je ook extra’s die bij te boe­ken zijn zoals het aan­ge­pas­te win­ter­sport­ma­te­ri­aal.

Op het moment dat je een tic­ket hebt aan­ge­schaft, zul­len wij jou een Goog­le Forms stu­ren waar­in jij jouw voor­keu­ren kunt door­ge­ven. De orga­ni­sa­tie loopt alle voor­keu­ren door en pro­beert ieder­een zo veel als moge­lijk naar wens in te delen. Zodra de inde­lin­gen bekend zijn krijg je hier weer bericht over. 

Bij hotel/pension ver­blijf je in een twee­per­soons­ka­mer of een fami­lie­ka­mer. Je hebt een eigen bad­ka­mer met dou­che en toi­let. Bij dit ver­blijf­s­ty­pe is ont­bijt inbe­gre­pen en kan je tegen meer­prijs half­pen­si­on (ont­bijt & avond­eten) boeken.

Ver­blijf je lie­ver in een appar­te­ment dan zijn er appar­te­men­ten beschik­baar voor twee tot acht per­so­nen. Je hebt een eigen keu­ken en dient dus zelf te zor­gen voor ont­bijt en avondeten.

Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de accom­mo­da­tie types kijk je op de accom­mo­da­ties pagina. 

Ja. Alle accom­mo­da­ties zijn met max. 10 minu­ten lopen of rol­len te bereiken

Op het moment dat je een tic­ket hebt aan­ge­schaft, zul­len wij jou een Goog­le Forms stu­ren waar­in jij ons nade­re infor­ma­tie geeft over je licha­me­lij­ke uit­da­ging en wel­ke hulp­mid­de­len je even­tu­eel nodig hebt, zoals b.v. een dou­che­kruk. Samen stem­men wij af, wat je zelf kan mee­ne­men en wat wij als orga­ni­sa­tie voor jou kun­nen regelen.

Nee. Wij kun­nen geen zorg­ta­ken over­ne­men. Ben je niet in staat om je zelf aan te kle­den etc., neem dan een reis­ge­noot mee die dit kan ver­zor­gen. Voor hem/haar kan je een tic­ket aan­schaf­fen zon­der les en indien gewenst zon­der skipas.