Tips voor je crowdfunding campagne

Op deze pagi­na lees je tips voor een suc­ces­vol­le crowd­fun­ding actie en kan je beeld- en tekst­ma­te­ri­aal down­lo­a­den om jouw cam­pag­ne nóg over­tui­gen­der te maken.

Download tekst- en beeldmateriaal

Over­tuig je net­werk met krach­ti­ge beel­den! Gebruik zowel foto’s of video’s van jezelf (dit is belang­rijk voor de per­soon­lij­ke link tus­sen de dona­teur en jou) als ook van de Men­te­li­ty Games, zodat men­sen kun­nen zien waar hun dona­ties aan bijdragen.

Daar­naast kan je ook een ver­haal van een deel­ne­mer van de Men­te­li­ty Games delen om te laten zien wel­ke impact de Men­te­li­ty Games maken op het leven van de deel­ne­mers. Je kan de ver­ha­len delen door te lin­ken naar onze web­si­te of je kopi­eert het ver­haal in een eigen nieuws­brief, e‑mail of blog­be­richt. Op deze pagi­na vind je de ver­ha­len van Lies, Floor en Ter­ry, alle­maal deel­ne­mers die tij­dens de edi­tie 2023 en ook daar­na nog mooie stap­pen heb­ben gezet in hun ontwikkeling.

Hier­on­der vind je de down­lo­ad­links voor het beeldmateriaal.
Inhoud per map:

  • Foun­da­ti­on: logo Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en sfeer­beel­den van Bibian
  • Men­te­li­ty Games: logo Men­te­li­ty Games en sfeer­beel­den van de afge­lo­pen editie
  • 12-uurs Chal­len­ge: ban­ners, visu­als en sfeer­beel­den van de afge­lo­pen editie

Klik op de but­ton en de down­load van de bestan­den (zip bestand) begint direkt.

Tips voor je crowdfunding

Crowd­fun­ding – waar te beginnen?

Elk team dat mee­doet aan de 12-uurs Chal­len­ge zet zich mid­dels een crowd­fun­ding­ac­tie in voor de Men­te­li­ty Games. Hier­voor stelt de orga­ni­sa­tie voor elk team een actie­pa­gi­na beschik­baar op het plat­form van Ken­taa. Dit plat­form is spe­ci­aal ont­wik­keld om crowd­fun­ding­ac­ties opti­maal te onder­steu­nen. Om jou als deel­ne­mer van de 12-uurs Chal­len­ge goed op weg te hel­pen, vind je op deze pagi­na han­di­ge tips voor een goe­de start van je crowd­fun­ding campagne.

Tip 1: Maak de actie­pa­gi­na jouw pagina
Een actie­pa­gi­na met een paar per­soon­lij­ke foto’s en tek­sten zorgt voor meer dona­ties. Upload wat foto’s die met jou en jouw actie te maken heb­ben. En ver­tel waar­om jij de actie bent gestart. Het gros van je sup­por­ters zal done­ren omdat ze je aar­dig vin­den en benieuwd zijn naar jouw besluit om deze actie te star­ten. Onder­aan deze pagi­na kan je foto’s, tek­sten en logo’s down­lo­a­den van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en de Men­te­li­ty Games. Hier­mee kan je laten zien waar jij je voor inzet en waar de dona­ties aan bij­dra­gen. Save 

Tip 2: Eerst een paar dona­ties, dan pas verspreiden
Voor­dat je ieder­een gaat ver­tel­len over je actie is het ver­stan­dig om alvast een paar dona­ties te heb­ben. Vraag je fami­lie en bes­te vrien­den eerst per­soon­lijk om een dona­tie te doen voor­dat je alle ande­re men­sen vraagt om te done­ren. Goed voor­beeld doet name­lijk goed volgen.

Tip 3: Zet de link van je actie­pa­gi­na onder al je mails
Zet de link van je actie­pa­gi­na met oproep onder je naam/handtekening in al je e‑mails zodat ieder­een die je mailt de actie ziet. Vraag je werk­ge­ver om akkoord en wie weet wil je werk­ge­ver ook nog wat bij­dra­gen aan jouw inzet voor het goe­de doel.

Tip 4: Mon­de­ling over­tui­gen en met hulp van mobiel
Ver­tel op je werk, school, ver­e­ni­ging, in de kan­ti­ne en feest­jes over de actie die je bent gestart. En vraag ze dan direct om je te spon­so­ren en niet te wach­ten tot ze thuis zijn. Boter bij de vis! Ieder­een kan een­vou­dig met hun mobiel je actie bekij­ken en done­ren. Book­mark je actie­pa­gi­na in je inter­net­brow­ser van je mobiel en sla de URL op in je noti­ties op je mobiel zodat je hem altijd bij de hand hebt.

Tip 5: Stuur Whats­App & groepsberichten
Maak een Whats­App-groep aan met veel van je con­tac­ten die elkaar ken­nen. Stel je vraag en ver­wijs naar je actie­pa­gi­na. Bedank in deze groep de men­sen die aan­ge­ven dat ze gaan done­ren zodat alle groeps­le­den dat zien. Hier­door is de kans gro­ter dat ande­ren zich ook betrok­ken voe­len en je actie zul­len steu­nen. Als één schaap over de dam is... Alter­na­tief kan je ook met ver­zend­lijs­ten wer­ken in what’s app zodat je snel­ler meer con­tac­ten kan benaderen.

Tip 6: Maak het done­ren zo mak­ke­lijk mogelijk
Om het beta­len voor de dona­teur super mak­ke­lijk te maken, kan je ook een tik­kie of betaal­ver­zoek stu­ren, waar­bij de dona­teur zelf het bedrag mag kie­zen. Kies als omschrij­ving “Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on” en maak alle ont­van­gen bedra­gen in 1x via jouw actie­pa­gi­na over aan de foun­da­ti­on (dit doe je via de but­ton “doneer nu” op je actiepagina).

Tip 7: Dona­tie in plaats van cadeau
Bin­nen­kort jarig? Of met de feest­da­gen geen zin in goed bedoel­de, maar over­bo­di­ge cadeaus? Vraag men­sen om een dona­tie in de plaats van een cadeau. Of orga­ni­seer een bor­rel, diner of feest en vraag alle gas­ten om een dona­tie. Je kan in 1x aan de hele groep je moti­va­tie en het goe­de doel toelichten.

Tip 8: Zet een buurt­ac­tie op
Doe een actie in je buurt: bak met oud en nieuw olie­bol­len en vraag om een dona­tie of ver­koop 2e hands spul­len en voeg de opbrengst toe aan je actie. De kerst­markt of rom­mel­markt kun­nen ook goe­de opties zijn, vaak zijn er gra­tis stands beschik­baar voor goe­de doe­len. Vraag bij bedrij­ven naar pro­duc­ten die zij wil­len done­ren en ver­koop deze voor het goe­de doel.

Tip 9: Bena­der bedrij­ven om je te sponsoren
Ver­geet niet om ook bedrij­ven te bena­de­ren om je te spon­so­ren. Je werk­ge­ver, een goe­de klant, een fij­ne leve­ran­cier. Als dank kan je daar­over een spe­ci­aal nieuws­be­richt schrij­ven en ver­sprei­den met hun naam daar­in. Of hun logo als afbeel­ding plaat­sen op je actiepagina.

Tip 10: Pro­moot jouw actie­pa­gi­na over­al met QR
Jouw pagi­na heeft een unie­ke QR code. Laat hem scan­nen van­af je mobie­le tele­foon, zet ‘m in je e‑mailhandtekening, of print hem uit en hang hem op in de sport­school of loka­le kroeg. Ieder­een die hem scant, komt recht­streeks op jouw dona­tie­for­mu­lier uit. Super han­dig voor bij­voor­beeld ver­jaar­da­gen! Op je actie­pa­gi­na vind je een but­ton voor het maken van een QR code, dat is dus zo geregeld.

Tip 11: Plaats regel­ma­tig blogs en deel deze op soci­al media
Op je actie­pa­gi­na kan je een­vou­dig blog­be­rich­ten toe­voe­gen. Deze kun je dan delen via soci­al media om nieu­we dona­teurs te berei­ken. Voor­deel: ieder­een die al heeft gedo­neerd krijgt auto­ma­tisch de blog gestuurd via ken­taa. Geef met een blog­be­richt een sta­tu­sup­da­te en regel­ma­tig hoe het staat met je actie. De kracht van een bood­schap zit hem in de her­ha­ling. Voor­beel­den van sta­tu­sup­da­tes: als je mee­doet aan een sport­eve­ne­ment: ver­tel wat over je voor­be­rei­din­gen. Bedank men­sen in het open­baar elke keer als je een dona­tie krijgt. Door­dat ande­ren dit zien zul­len ze eer­der geneigd zijn om dit ook te doen. Echt, het helpt!

Tip 12: Pas je streef­be­drag aan
Voor elk team staat het streef­be­drag aan het begin inge­steld op € 1,500. Heb je dit doel bereikt? Ver­hoog dan je streef­be­drag om je dona­teurs gemo­ti­veerd te hou­den. Je past je streef­be­drag aan na het inlog­gen in ken­taa onder instel­lin­gen – streefbedrag.

Tip 13: Betrek je dona­teurs bij je eindsprint!
Erva­ring leert dat de laat­ste twee weken van je actie het mees­te gedo­neerd wordt. Dat is dus de eind­sprint voor je actie. Zet dan ook je eind­sprint goed in en vraag je dona­teurs om hulp daar­bij. Want die zul­len ook graag wil­len dat je je streef­be­drag haalt.

Tip 14: Hou vol: blijf men­sen herinneren!
Niet ieder­een zal direct gaan done­ren. Stuur daar­om her­in­ne­rings­mails of Whats­App-berich­ten als ze nog niet heb­ben gedo­neerd. De aan­hou­der wint!