Iedereen in beweging

Sport heeft altijd al een gro­te rol gespeeld in mijn leven. Ik heb 20 jaar op hand­bal geze­ten, enke­le jaren op ten­nis en ik hou van zei­len, kite­sur­fen en wake­boar­den (maar daar komt het niet zo vaak meer van). Mijn weke­lijk­se spor­ten zijn momen­teel hard­lo­pen en paard­rij­den. En zo vaak als het kan, ga ik op win­ter­sport, dat is mijn gro­te pas­sie. Begon­nen op ski’s, daar­na gaan snow­boar­den en nu weer terug op de skis – ik kijk altijd enorm uit naar elk trip­je naar de ber­gen. En ik geniet er ont­zet­tend van om nu te zien hoe mijn twee doch­ters die­zelf­de pas­sie ontwikkelen. 

Sport is voor mij veel meer dan de acti­vi­teit zelf: het is natuur­lijk leuk om te doen, maar het doet zo veel meer. Het brengt men­sen bij elkaar, op het veld en op de tri­bu­ne. Een gedeel­de pas­sie ver­bindt en slaat brug­gen. Het is voor mij dan ook onvoor­stel­baar dat som­mi­ge men­sen geen toe­gang heb­ben tot sport en bewe­gen. De reden hier­voor? Een zorg­sys­teem waar­bij een sport­hulp­mid­del doel­ma­tig moet zijn en een zorg­func­tie moet heb­ben. Een sys­teem waar­in ver­ze­ke­raars een ver­goe­ding wei­ge­ren omdat een sport­pro­the­se (vol­gens hen) daar niet aan vol­doet. Hoe is het mogelijk?

Je zou wil­len dat dit sys­teem met­een op de schop gaat maar helaas gaat hier wat meer tijd in zit­ten. En daar­om is het zo belang­rijk dat er orga­ni­sa­ties en men­sen zijn, die kun­nen en wil­len hel­pen. Zodat ieder­een, die in bewe­ging wil komen, dat ook zo snel moge­lijk kan doen. 

Met het Re-Abeld-pro­gram­ma doen wij pre­cies dat: men­sen in bewe­ging bren­gen – let­ter­lijk, en ook qua ‘mind­set’. Want naast het juis­te hulp­mid­del is ook de juis­te bege­lei­ding, het ont­moe­ten en kun­nen spar­ren met ande­ren, een waar­de­vol onder­deel van het programma. 

Het gedach­te­goed van Bibi­an en haar stich­ting inspi­re­ren mij enorm. Het den­ken in moge­lijk­he­den, het inspi­re­ren en moti­ve­ren van men­sen om in bewe­ging te komen. Daar zet ik mij met veel ple­zier en pas­sie voor in. En het feit dat ik daar­bij ook nog in aan­ra­king kom met zoveel fij­ne men­sen en waan­zin­nig leu­ke acti­vi­tei­ten, maken voor mij de cir­kel rond. 

“Bibians droom was het om ieder­een de bes­te ver­sie van zich­zelf te laten wor­den. Een zin, die je zo mak­ke­lijk opschrijft, maar waar je in de prak­tijk soms maan­den of jaren over doet. En dat geeft niet, want de weg ernaar­toe is ook onder­deel van het doel, dat je wilt berei­ken. Met het Re-Abled pro­gram­ma hel­pen en bege­lei­den wij men­sen op hun reis om hun droom uit te laten komen. En dat is gewel­dig om te mogen doen.”

Char­lot­te van der Veen