Geen behandeling meer mogelijk na nieuwe uitzaaiingen bij Bibian Mentel

De art­sen van Bibi­an Men­tel heb­ben begin febru­a­ri opnieuw uit­zaai­in­gen gevon­den bij de foun­der van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Waar de voor­gaan­de 21 jaar tel­kens een manier werd gevon­den om de kan­ker terug te drin­gen, is behan­de­ling nu niet meer mogelijk.

De art­sen heb­ben tegen Bibi­an gezegd dat het ver­stan­dig is om te begin­nen met afscheid nemen van haar dier­ba­ren en daar neemt onze power­vrouw alle tijd voor. Haar gezin, fami­lie, vrien­den en dier­ba­ren zijn veel bij Bibi­an om samen met haar ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen van haar prach­ti­ge leven op te halen en nieu­we her­in­ne­rin­gen te maken.

Zoals ieder­een Bibi­an kent, geniet ze ondanks het slech­te nieuws nog iede­re dag van het leven en kijkt ze naar de moge­lijk­he­den. Ze heeft daar­om beslo­ten om een groot zake­lijk con­gres over Win­naars­men­ta­li­teit, wat voor 9 maart op de plan­ning staat, gewoon door te laten gaan. Met dat con­gres wordt geld inge­za­meld om de dro­men van Bibi­an uit te laten komen.

Edwin Spee, de man van Bibi­an en direc­teur van de Foun­da­ti­on, zal aan­staan­de zon­dag bij Hum­ber­to Tan aan­schui­ven (21:30 uur, RTL 4) om te ver­tel­len over het laat­ste nieuws. Afhan­ke­lijk van hoe Bibi­an zich voelt belt ze moge­lijk nog in naar de studio.

Bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zijn wij ver­drie­tig, maar voor­al ont­zet­tend dank­baar voor wat Bibi­an bete­kent voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Wij heb­ben haar beloofd haar werk voor te gaan zet­ten met een onge­ken­de moti­va­tie. Bibians droom is gelij­ke kan­sen voor kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Niet alleen die kin­de­ren ver­die­nen het dat deze droom uit­komt. Ook Bibi­an, de vrouw die zich al jaren­lang onver­moei­baar inzet voor deze groep. Samen gaan we haar droom laten uitkomen.

Liefs,
Team Mentelity