Merijn fietst met Naud en Derk langs 18 golfbanen om geld op te halen

Naud Fre­se en Derk ter Braak staan woens­dag 17 juni samen met Merijn Koek van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on voor een unie­ke uit­da­ging. Naud en Derk gaan 18 holes spe­len en doet dit op 18 ver­schil­len­de golf­ba­nen. De afstand tus­sen de golf­ba­nen, in totaal 132 kilo­me­ter, wordt samen met Merijn op de race­fiets afge­legd. Tij­dens deze spor­tie­ve dag wordt er geld opge­haald voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on van Para­lym­pisch kam­pi­oen Bibi­an Men­tel en de Konink­lij­ke Neder­land­se Golf Federatie.

Het idee voor de spor­tie­ve uit­da­ging is ont­staan tij­dens de corona­cri­sis toen Naud en Derk nood­ge­dwon­gen meer op de race­fiets zaten dan dat ze een ron­de kon­den lopen op de baan. “Tij­dens een van onze rit­ten kwam dit idee bij ons op”, aldus Derk. “Wij wil­den graag 18 holes gaan lopen voor het goe­de doel, maar wel op een unie­ke manier. Door op 18 banen te gaan spe­len en de afstand op de race­fiets te over­brug­gen hopen we veel geld op te kun­nen halen.” Tij­dens de rit nemen ze slechts drie golf­clubs mee en voor de dag is een strak­ke tijds­plan­ning gemaakt. De dag begint om 6:30 uur bij Golf­baan Spaarn­wou­de en ein­digt vol­gens de plan­ning om 21:51 uur bij De Ken­ne­mer Golf Club.

Twee goe­de doelen
Naud en Derk heb­ben twee goe­de doe­len uit­ge­ko­zen om te steu­nen met hun unie­ke pres­ta­tie: De Konink­lij­ke Neder­land­se Golf Fede­ra­tie (NGF) en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on van Para­lym­pisch kam­pi­oen Bibi­an Men­tel. “De NGF onder­steunt in deze bij­zon­de­re tijd de golf­ba­nen, die finan­ci­eel in zwaar weer terecht zijn geko­men door de maat­re­ge­len rond­om het coro­na­vi­rus. Dat is een ini­ti­a­tief dat wij als gol­fers alleen maar kun­nen steunen.”

De ande­re helft van de opbrengst gaat naar de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Bibi­an zet zich met haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on in voor kin­de­ren en jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging”, ver­telt Derk. “Zo orga­ni­seert de Foun­da­ti­on meer­de­re sport­eve­ne­men­ten per jaar, geven ze weke­lijks snow­board­les en zijn ze bezig met de ont­wik­ke­ling van een nieu­we, modu­lai­re pro­the­se die het leven van gebrui­kers gemak­ke­lij­ker maakt. Daar­naast wil­len ze laten zien dat alles moge­lijk is, wel­ke licha­me­lij­ke uit­da­ging je ook hebt. Dat doel dra­gen wij een warm hart toe.”

Merijn Koek fietst mee
Tij­dens de fiets­tocht wor­den Naud en Derk ver­ge­zeld door Merijn Koek van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Merijn, die is gebo­ren zon­der onder­been en onder­ar­men, gaat een spor­tie­ve uit­da­ging niet uit de weg en zit sinds dit jaar regel­ma­tig op een race­fiets. “Dit wordt de groot­ste ron­de die ik tot nu toe heb gefietst, maar ik ben blij dat ik samen met deze man­nen geld in kan zame­len voor de Foun­da­ti­on. Ik sluit niet uit dat ik ook nog een hole ga spe­len. Het wordt een mooie dag!”

In totaal hopen de ini­ti­a­tief­ne­mers met de spor­tie­ve uit­da­ging mini­maal 10.000 euro op te halen. Ieder­een is meer dan wel­kom om het trio aan te moe­di­gen gedu­ren­de de dag. Op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na is een tijds­plan­ning van de dag te vin­den en kun­nen men­sen done­ren om dit gewel­di­ge ini­ti­a­tief te steunen.

Done­ren
Wil jij dit gewel­di­ge ini­ti­a­tief steu­nen? Neem dan nu een kijk­je op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na van Ride ’n Play en doneer. De opbrengst van deze dag wor­den gedeeld door de NGF en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Doneer nu!