De Mentelity Foundation in 2020: Kijken naar de mogelijkheden!

Het jaar 2020 was een jaar vol uit­da­gin­gen, maar net als altijd keken wij bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on naar de moge­lijk­he­den in plaats van de beper­kin­gen. In deze terug­blik kij­ken we nog een keer ach­ter­om voor we de bewe­ging naar voren weer met elkaar inzetten! 

Mentelity Games 

Wat was het een moei­lij­ke beslis­sing om in maart 2020 de Men­te­li­ty Games te moe­ten ver­plaat­sten naar, inmid­dels, 2022. Het coro­na­vi­rus begon net aan zijn reis door Euro­pa en zorg­de ervoor dat wij de grens niet meer over kon­den. Tot het laat­ste moment alles gepro­beerd om de reis door te laten gaan, maar al snel werd dui­de­lijk dat ver­plaat­sen de eni­ge en juis­te beslis­sing was. Van­uit deel­ne­mers, vrij­wil­li­gers en racers niets dan begrip voor de keu­zes die zijn gemaakt en dat zorgt bij ons alleen maar voor extra moti­va­tie om er in 2022 een groot feest van te maken.

Mentelity Games Kick-Off

In de zomer was er wat meer ruim­te voor eve­ne­men­ten. Om bin­ding met de deel­ne­mers te hou­den werd daar­om de Men­te­li­ty Games Kick-Off geor­ga­ni­seerd bij Snow­World in Zoe­ter­meer. Het werd een schit­te­ren­de mid­dag. Deel­ne­mers maak­ten alvast ken­nis met de sneeuw en het mate­ri­aal werd voor de eer­ste keer getest. De vrij­wil­li­gers van de Men­te­li­ty Games zet­ten zich onver­min­derd hard in. Daar­naast een dank­baar eve­ne­ment om te mogen orga­ni­se­ren in een raar jaar. Ook in 2021 staat dit event weer op de agenda!

Mentelity Snowboardschool en Indo Board-lessen

De les­sen van de Men­te­li­ty Snow­board­school kwa­men begin dit jaar abrupt stil te lig­gen tij­dens de eer­ste lock­down. Om toch lek­ker in bewe­ging te blij­ven werd er snel gescha­keld door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Bij deel­ne­mers van de Snow­board­school wer­den spe­ci­a­le Indo Boards rond­ge­bracht. Zo kon ieder­een zon­dag­och­tend samen spor­ten en was er een trai­nings­pro­gram­ma. Op die manier hiel­den wij de deel­ne­mers in bewe­ging en werd er hard gewerkt aan de balans om goed voor­be­reid in de sneeuw te verschijnen.

In 2020 was er ech­ter ook tijd om te wer­ken aan nieu­we loca­ties van de Men­te­li­ty Snow­board­school. In samen­wer­king met Snow­World, de Johan Cruyff Foun­da­ti­on en IT4Kids open­den wij in Land­graaf de der­de loca­tie. Tij­dens een spe­ci­a­le Snow­board Fun­dag, waar meer dan 20 kin­de­ren voor het eerst ken­nis­maak­ten met de sport, ver­richt­te Bibi­an Men­tel de ope­ning. Voor het nieu­we jaar kun­nen wij vast belo­ven dat er meer loca­ties geo­pend gaan wor­den in Nederland!

De JUMP

2020 was een belang­rijk jaar voor het JUMP-pro­ject (Juni­or Modu­lai­re Pro­the­se) van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en pro­ject­part­ners Frank Jol en Gyro­mo­tics. In de eer­ste maan­den van het jaar werd er een spe­ci­a­le Kick-Off geor­ga­ni­seerd bij het Friends­hip Cen­ter in Amster­dam en inmid­dels lopen de eer­ste deel­ne­mers op de JUMP. Tij­dens het tra­ject wor­den zij van dicht­bij gevolgd om zo de vor­de­rin­gen vast te kun­nen leg­gen. Met het onder­zoek ver­za­melt de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on gege­vens van de eer­ste zes­tig deel­ne­mers. Op die manier wordt weten­schap­pe­lijk bewijs ver­za­meld om de beleidma­kers in Den Haag te over­tui­gen van de nood­zaak van de JUMP en de toe­ge­voeg­de waar­de voor prothesegebruikers.

Ook werd een spe­ci­a­le Quick Relea­se-adap­ter ont­wik­keld. Deze adap­ter maakt het nog mak­ke­lij­ker voor pro­the­se­ge­brui­kers om te wis­se­len tus­sen ver­schil­len­de voe­ten. In het nieu­we jaar wil­len we de Quick Relea­se-adap­ter inte­gre­ren in de pro­the­ses van de JUMP-gebruikers.

Evenementen

Zodra de maat­re­ge­len het toe­lie­ten orga­ni­seer­den wij met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on een prach­ti­ge mid­dag op het water tij­dens de negen­de edi­tie van het Men­te­li­ty SUP Event bij Otten­ho­me. Wat was het fijn om alle kin­de­ren en fami­lies toch te mogen ont­van­gen en het ondanks de weers­voor­spel­lin­gen een prach­ti­ge mid­dag werd. De dag werd tra­di­ti­o­neel afge­slo­ten met een heer­lij­ke bar­be­cue en live­mu­ziek van Tom­mie Chris­ti­aan. Dit jaar de spe­ci­a­le, tien­de edi­tie. Kom jij dat ook met ons vieren?

Helaas wer­den de Men­te­li­ty Strand­da­gen en Wake­board­cli­nics gean­nu­leerd door twee­maal slech­te weers­om­stan­dig­he­den en de coron­a­maat­re­ge­len. Komend jaar staan deze spor­tie­ve dagen natuur­lijk gewoon weer op de planning.

Crowdfunding

Helaas was het dit jaar niet moge­lijk voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on om het jaar­lijk­se gala te orga­ni­se­ren. Finan­ci­eel een har­de klap voor de stich­ting, maar door jaren­lang gezond finan­ci­eel beleid en extra inspan­nin­gen dit jaar kwam het voort­be­staan van de stich­ting niet in gevaar. Zo werd dit jaar onder meer de Busi­ness Club opge­richt voor men­sen die de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on jaar­lijks wil­len steunen.

Daar­naast wer­den er ook dit jaar weer schit­te­ren­de ini­ti­a­tie­ven geor­ga­ni­seerd die de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on onder­steun­den met een gift. Daar zijn wij ieder­een ont­zet­tend dank­baar voor. Zon­der deze steun zou de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on niet voort kun­nen bestaan. Enke­le van deze ini­ti­a­tie­ven waren onder meer de 11 City Sup Tour, waar­bij een groep Sup­pers de Elf­ste­den­tocht afleg­de op het water. Daar­naast werd er met de eer­ste edi­tie van Ride & Play, waar­bij Merijn Koek samen met Derk ter Braak en Naud Fre­se langs acht­tien golf­ba­nen fiet­sten, geld inge­za­meld. Het jaar werd afge­slo­ten met de inza­me­lings­ac­tie #Cadeau­voor­Bi­bi­an, waar­bij uit­ein­de­lijk bij­na 1.500 keer werd gedo­neerd via een spe­ci­a­le Tik­kie-actie en er een bedrag van €24.975 werd opgehaald.

Nieuwe huisstijl en website

Dit jaar was er tijd om eens goed naar de web­si­te en com­mu­ni­ca­tie van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on te kij­ken. In samen­wer­king met Func­ke en Frank Boo­de werd er een nieu­we huis­stijl en web­si­te ont­wik­keld. Wij namen afscheid van het oran­je, blauw en zwart en stap­ten over naar het rood, wit en het ken­merk ‘MF’.

De komen­de tijd gaan we nog meer de ver­ha­len in beeld bren­gen van de kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen die door de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on in bewe­ging zijn geko­men, de eve­ne­men­ten die we orga­ni­se­ren en nemen wij je mee in onze werk­wij­ze om zo nog meer bin­ding met de stich­ting te cre­ë­ren. Samen bren­gen we kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging in beweging.