Julian (14) traint online op het balance board: ‘Leuk om iedereen weer te zien’

Juli­an is een zeer actie­ve spor­ter. Nor­maal gespro­ken zwemt, supt of snow­boardt hij meer­de­re keren per week, maar door de corona­cri­sis moest hij op zoek naar ande­re manie­ren om te blij­ven bewe­gen. De les­sen op het balan­ce board waren voor hem een uit­komst. “Het kwam als een ver­ras­sing. Echt een leu­ke manier om toch te blij­ven sporten.” 

Voor Juli­an, die deze week 14 jaar is gewor­den, had het coro­na­vi­rus nog­al wat gevol­gen. Zo zou hij in juni eigen­lijk mee­doen aan het NK zwem­men. “Daar is nu nog geen ande­re datum voor. Ik heb wel een wet­suit gekocht zodat ik in ieder geval in open water kan trainen.”

Juli­an traint een paar keer per week op het board.

Daar­naast volgt hij elke week de les­sen van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on op het Indo Board, als alter­na­tief voor de snow­board­les­sen die tij­de­lijk zijn stil­ge­legd. “Je traint je balans heel erg op het balan­ce board. Deze les­sen hel­pen mij zeker om straks beter te snow­boar­den.” De eer­ste weken wer­den de les­sen in een gro­te groep gege­ven. “Dat was wel heel gezel­lig. Voor­al om ieder­een weer even te zien die je nor­maal tij­dens de les­sen ziet.”

Inmid­dels wor­den de les­sen gege­ven in klei­ne­re groe­pen door ver­schil­len­de lera­ren. “Nu is er nog meer aan­dacht voor elke deel­ne­mer. Ik merk dat ik de laat­ste weken al veel voor­uit ben gegaan.” Hoe­wel hij de les­sen leuk vindt, hoopt hij snel weer op de pis­te te staan en in het bad te lig­gen. “Dat blijft toch het allerleukst!”