Bibian Mentel opent eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie

Een bij­zon­der moment dins­dag­mid­dag op het ter­rein van De Hoogstraat Reva­li­da­tie. Daar mocht Bibi­an Men­tel haar eigen Cruyff Court ope­nen. Het sport­veld gaat gebruikt wor­den door reva­li­dan­ten van het cen­trum. “Trot­ser kun je me niet maken, mijn eigen Cruyff Court in gebruik geno­men door reva­li­dan­ten. Dat ik dit zelf kan zien maakt me heel blij.” 

Het Spe­ci­a­le Cruyff Court is vol­le­dig afge­stemd op de behoef­ten van kin­de­ren en vol­was­se­nen die bij De Hoogstraat Reva­li­da­tie Utrecht reva­li­de­ren. Het veld gaat een cen­tra­le plek inne­men bij hun behandelprogramma’s. Een bij­zon­de­re loca­tie voor Bibi­an, aan­ge­zien ze er zelf meer­de­re keren gere­va­li­deerd heeft. ““Het is zo mooi dat dit court er is en ik hoop dat er heel veel kin­de­ren van gaan genie­ten en lek­ker kun­nen bewegen.”

Het Cruyff Court ligt er pas net, maar is nu al een groot suc­ces. Zo heb­ben inmid­dels de eer­ste reva­li­dan­ten er kun­nen oefe­nen en afge­lo­pen week­end wer­den er zelfs diver­se acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd door der­den. Zo vond er een trai­ning van het Neder­land­se Heren Zit­vol­ley­bal­team plaats, in aan­loop naar de Nati­ons Lea­gue en het EK. Ook orga­ni­seer­de Only Friends Utrecht er dans- en voet­balac­ti­vi­tei­ten voor kin­de­ren met een beperking.

Naast de geor­ga­ni­seer­de acti­vi­tei­ten, is het Spe­ci­a­le Cruyff Court ook een open­baar sport­veld. Kin­de­ren uit de wijk, met en zon­der beper­king, weten het Cruyff Court al direct goed te vin­den en op som­mi­ge momen­ten is het er hart­stik­ke druk met spor­ten­de kin­de­ren. “Als ik dat hoor, maakt mijn hart een spron­ge­tje. Een prach­tig voor­beeld van inclu­sief spor­ten. Aldus Bibi­an Mentel.”

Namens Bibi­an en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wil­len wij de Cruyff Foun­da­ti­on en De Hoogstraat enorm bedan­ken. “Het is zo gaaf dat we nu samen kin­de­ren in bewe­ging gaan bren­gen. Daar wil ik deze orga­ni­sa­ties voor bedan­ken. Een droom die uitkomt!”