AXIWI levert ook in 2024 de com­mu­ni­ca­tie­sets voor de blin­den en slecht­zien­den tij­dens de Men­te­li­ty Games in Saas-Grund. Op die manier kun­nen de deel­ne­mers ook dit jaar weer vei­lig van de berg af komen in Zwit­ser­land. Een mooie samenwerking. 

Na groot suc­ces in 2023, mogen wij ook dit jaar weer de AXIWI Sets gebrui­ken! Blin­den en slecht­zien­den die mee­gaan met de Men­te­li­ty Games krij­gen tij­dens de les­sen alle­maal een indi­vi­du­e­le bege­lei­der. Zij staan met elkaar in con­tact via de com­mu­ni­ca­tie­sys­te­men van AXIWI. Via aan­wij­zin­gen en tips komen de deel­ne­mers zo met behulp van de vrij­wil­li­gers en de sets vei­lig de berg af.

Pie­ter (vrij­wil­li­ger) en Anne­miek (deel­ne­mer) heb­ben al de nodi­ge erva­ring in de sneeuw. Pie­ter: “Als ski­le­raar en bege­lei­der van win­ter­spor­ters met een visu­e­le beper­king gebruik ik de AXIWI al jaren. Met het AXI­WI-com­mu­ni­ca­tie­sys­teem ver­loopt de een op een bege­lei­ding soe­pel en snel”, ver­telt hij. “Je ver­staat elkaar beter waar­door zowel de deel­ne­mer als de bege­lei­der ook snel­ler kan rea­ge­ren. Dit ver­groot de vei­lig­heid, wat natuur­lijk van groot belang is tij­dens win­ter­sport­ac­ti­vi­tei­ten met blin­den en slecht­zien­den. De geluids­kwa­li­teit is heel goed en het bereik is ook pri­ma. De appa­raat­jes zijn klein en mak­ke­lijk te bedienen.”

Anne­miek is ook tevre­den over AXIWI: “Ik ben zelf ern­stig slecht­ziend en ik maak gebruik van de AXIWI om beter te kun­nen com­mu­ni­ce­ren tij­dens de win­ter­sport en het paard­rij­den. Tij­dens de win­ter­sport is het natuur­lijk super belang­rijk om goed de instruc­ties van mijn bege­lei­der of leraar te ver­staan en op te vol­gen. Door het AXI­WI-sys­teem voel ik me zeker­der en vei­li­ger op de pis­te. Voor­heen gaf de bege­lei­der mon­de­ling instru­cies zon­der com­mu­ni­ca­tie­sys­teem waar­door het wel eens voor­kwam dat je hem of haar niet ver­stond. Dit kan natuur­lijk onvei­li­ge situ­a­ties ople­ve­ren. De aan­wij­zin­gen via de AXIWI zijn dui­de­lijk te ver­staan, wei­nig wind­ge­ruis en de bat­te­rij gaat lang mee.”

Michel Enge­len, direc­teur van Axi­tour, over de samen­wer­king: “Met AXIWI sup­por­ten wij al meer­de­re jaren de Men­te­li­ty Games. Het is ieder jaar weer mooi om te zien dat er zoveel deel­ne­mers zijn. Dat laat direct ook de nood­zaak van het eve­ne­ment zien. Uiter­aard zijn wij er trots op dat wij met AXIWI een steen­tje kun­nen bij­dra­gen aan dit mooie event; ervoor zor­gen dat de deel­ne­mers met een visu­e­le beper­king met een zeker en vei­lig gevoel van de pis­te af kun­nen. Daar doe je het voor.”

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is AXIWI erg dank­baar voor de steun aan het eve­ne­ment. Zon­der de steun van onze part­ners is het name­lijk niet moge­lijk om de Men­te­li­ty Games te orga­ni­se­ren. Benieuwd wie ons nog meer steunt? Bekijk dan even de spe­ci­a­le part­ner­pa­gi­na!