5.000 kilometer roeien over de oceaan voor de Mentelity Foundation

Bet­ti­na de Wild, Iris Nood­zij en Deb­by Bijl van Row For Impact begin­nen 12 decem­ber aan de groot­ste spor­tie­ve uit­da­ging van hun leven. De drie dames ver­trek­ken die dag voor een roei­tocht van 5.000 kilo­me­ter over de Atlan­ti­sche oce­aan. Het doel? Het wereld­re­cord ver­bre­ken en zoveel moge­lijk geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Foundation.

De roei­tocht brengt de dames van de Cana­ri­sche naar de Cari­bi­sche eilan­den. “Als we de tocht bin­nen 48 dagen vol­bren­gen, is dat een nieuw wereld­re­cord voor een Vrou­wen 3 boot. Daar gaan we voor”, ver­telt Bet­ti­na. Om dat doel te berei­ken moet er hard gewerkt wor­den. “We roei­en 24 uur per dag. Twee uur op en twee uur af. Con­stant zijn er twee van ons aan het roei­en ter­wijl de ander rust.”

De tocht brengt de nodi­ge uit­da­gin­gen met zich mee. “We gaan op een emmer naar de wc, maken drink­wa­ter van zee­wa­ter en moe­ten 4800 Kcal per dag eten”, ver­telt Deb­by. “Tege­lij­ker­tijd dea­len we met de ele­men­ten, water, wind, hoge gol­ven en zee­ziek­te.” Een enor­me spor­tie­ve uit­da­ging voor de dames, waar ze hard voor heb­ben getraind.

Geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Foundation 

Naast het wereld­re­cord ver­bre­ken heb­ben de dames nog een ander doel: zoveel moge­lijk geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “Bibi­an Men­tel is een enor­me inspi­ra­tie­bron voor ons”, aldus Iris. “Hoe zij in het leven stond en ande­re men­sen altijd hielp heeft ons geïn­spi­reerd om ook in bewe­ging te komen voor kin­de­ren en jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uitdaging.”

De dames in trai­ning op het IJsselmeer.

De hele tocht staat in het teken van het getal 48, legt Iris uit. “Wij wil­len in 48 dagen onze eind­be­stem­ming halen, Bibi­an mocht maar 48 jaar wor­den en ons doel is om 48.000 euro op te halen voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on.” Wil jij Row For Impact een steun­tje in de rug geven? Doe dan een dona­tie op de spe­ci­a­le actiepagina.

De dames nemen daar­naast Bibi­an ook mee op hun tocht, zowel in gedach­ten als op de boot. “Op onze boot staan quo­tes van Bibi­an. Daar kun­nen we dan naar kij­ken als we er even door­heen zit­ten of extra moti­va­tie nodig hebben.”

Gedu­ren­de de tocht volgt de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on Bet­ti­na, Iris en Deb­by op de voet. Met een spe­ci­a­le satel­liet­ver­bin­ding kun­nen de dames con­tact hou­den met de wal. Wil jij deze power­vrou­wen op de voet vol­gen? Volg ze dan op Inst­agram om op de hoog­te te blijven.