Informatie & Programma

Over­weeg jij om mee te gaan naar de Men­te­li­ty Games, die plaats­vin­den van zon­dag 23 maart tot zater­dag 29 maart 2025? Dan vind je hier aller­lei prak­ti­sche infor­ma­tie over de reis. Heb je na het lezen van deze pagi­na nog vra­gen? Kijk dan ook even of jouw vraag op de FAQ pagi­na te vin­den is. Mocht dat niet het geval zijn, kan je con­tact opne­men met de orga­ni­sa­tie.

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging en zorg 
De orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games han­teert de regel dat iede­re deel­ne­mer zelf ver­ant­woor­de­lijk is voor zijn of haar per­soon­lij­ke ver­zor­ging en even­tu­e­le zorg die nodig is.

Loca­tie en route
De Men­te­li­ty Games wor­den geor­ga­ni­seerd in Saas-Grund, Zwit­ser­land. Iede­re deel­ne­mer krijgt voor ver­trek te horen in welk ver­blijf hij of zij is inge­deeld en ont­vangt het exac­te adres. Mocht je met eigen ver­voer komen, advi­se­ren wij je de rou­te met de auto­trein Löt­sch­berg te nemen, via Kan­der­sted en Goppenstein. 

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas-Grund te rei­zen. Er is een goe­de trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel (over­dag en ook als Night­Jet); van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas-Grund. De tota­le reis­tijd komt dan neer op onge­veer 9:50 uur.

Bus
Kies jij voor een Men­te­li­ty Games bus­tic­ket? Houdt er dan reke­ning mee dat de bus zater­dag­avond 22 maart laat in de omge­ving van Bilt­ho­ven ver­trekt en daar zater­dag­avond 29 maart ook weer ieder­een afzet. De bus is toe­gan­ke­lijk voor rol­stoe­lers. Het aan­tal plaat­sen in beperkt, dus wij raden je aan om tij­dig je plek te reserveren.

Ski-mate­ri­aal en dag-dagen
De orga­ni­sa­tie helpt alle deel­ne­mers bij het vin­den van het juis­te, aan­ge­pas­te ski-mate­ri­aal. Voor zit­s­kiers wor­den er een aan­tal pas-dagen geor­ga­ni­seerd voor het kie­zen van het juis­te mate­ri­aal. Dat wordt gedaan bij de VGW in Hui­zen. Voor alle zit­s­kiers is het ver­plicht om het mate­ri­aal te komen pas­sen op één van deze dagen.
Stan­daard ski- en snow­board­ma­te­ri­aal kan in Zwit­ser­land wor­den gehuurd. 

Pak­lijst
Wat moet je alle­maal mee­ne­men op win­ter­sport? Om goed voor­be­reid op reis te gaan, heb­ben wij een pak­lijst voor je gemaakt. Zo weet je zeker dat je aan alles denkt, wat je nodig hebt. 

Voor­lo­pig programma
Wij heb­ben weer hard gewerkt aan een nieuw en leuk pro­gram­ma voor tij­dens de week. Het (uit­ge­brei­de) voor­lo­pi­ge pro­gram­ma vind je hier! Voor som­mi­ge acti­vi­tei­ten is een extra tic­ket nodig. Deze zijn later aan te schaf­fen in de ticketshop.
Als deel­ne­mer ont­vang je in aan­loop naar de reis meer­de­re upda­tes via de nieuws­brief, daar­in lees je alle details over het programma.