Informatie & Programma

Over­weeg jij om mee naar de Men­te­li­ty Games te gaan , die plaats­vin­den van zon­dag 17 maart tot zater­dag 23 maart 2024? Dan vind je hier aller­lei prak­ti­sche infor­ma­tie over de reis. Onder­aan de pagi­na staat het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma en wat je alle­maal mee moet nemen naar Zwit­ser­land. Heb je nog vra­gen? Neem dan even con­tact op  met de organisatie! 

Per­soon­lij­ke ver­zor­ging en zorg
De orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games han­teert de regel dat iede­re deel­ne­mer zelf ver­ant­woor­de­lijk is voor zijn of haar per­soon­lij­ke ver­zor­ging en even­tu­e­le zorg die nodig is. Mocht jij je eigen ver­zor­gers nodig heb­ben op reis, vraag dan naar de moge­lijk­he­den met betrek­king tot de reis en kos­ten en mail je vraag naar charlotte@bibianmentelfoundation.nl

Loca­tie en Route 
De Men­te­li­ty Games wor­den geor­ga­ni­seerd in Saas Grund, Zwit­ser­land. Iede­re deel­ne­mer krijgt voor ver­trek te horen in welk ver­blijf hij of zij is inge­deeld en het exac­te adres. Mocht je met eigen ver­voer komen advi­se­ren wij je om met de auto­trein Löt­sch­berg­bahn de ber­gen te door­krui­zen tus­sen Kan­der­steg en Goppenstein.

Je kan er ook voor kie­zen om met de trein naar Saas Grund te rei­zen. Er is ook een goe­de (recht­streek­se) trein­ver­bin­ding van Utrecht naar Basel; van­af Basel neem je de trein via Bern naar Visp. Van­af Visp rijdt de Post­bus in 42 minu­ten naar Saas Grund. De tota­le reis­tijd komt dan neer op onge­veer 9:30 uur.

Bus
Kies jij voor een Men­te­li­ty Bus­tic­ket? Hou er dan reke­ning mee dat de bus zater­dag­avond 16 maart laat in de omge­ving van Bilt­ho­ven ver­trekt en daar zater­dag­avond 23 maart ook weer ieder­een afzet. De bus is toe­gan­ke­lijk voor rolstoelers.

Mate­ri­aal en pasdagen
Deel­ne­mers die aan­ge­past ski-mate­ri­aal nodig heb­ben, wor­den voor­zien door de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games. Voor zit­ski­ërs wor­den er een aan­tal pas­da­gen geor­ga­ni­seerd voor het kie­zen van het juis­te mate­ri­aal. Dat wordt gedaan bij de VGW in Hui­zen. Het is belang­rijk dat je aan­we­zig bent bij één van deze dagen.  Het ove­ri­ge mate­ri­aal kan in Zwit­ser­land wor­den gehuurd.

Pak­lijst
Wat moet je alle­maal mee­ne­men op win­ter­sport? Om goed voor­be­reid op reis te gaan heb­ben wij een pak­lijst voor je gemaakt. Zo weet je zeker dat je alles wat je nodig hebt in je tas hebt gedaan.

Coro­na
De orga­ni­sa­tie houdt altijd de ont­wik­ke­lin­gen rond­om het coro­na­vi­rus in de gaten en volgt de dan gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len van Zwit­ser­land en Neder­land. Mocht het als onvei­lig wor­den gezien om de reis door te laten gaan, kan de orga­ni­sa­tie de reis annuleren.

Pro­gram­ma Men­te­li­ty Games 2024:
Hier­on­der vind je het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma voor de Men­te­li­ty Games 2024. Lees het pro­gram­ma goed door, voor som­mi­ge acti­vi­tei­ten is een extra tic­ket nodig. Die zijn op een later moment te vin­den in de onli­ne ticketshop. 

Zon­dag 17 maart 
Aan­komst in Saas-Grund.
Reis je mee met de bus? Dan arri­veer je omstreeks 15 uur in Saas-Grund. Dat is ook het tijd­stip dat de accom­mo­da­ties beschik­baar zijn.
Kom je met eigen ver­voer? Rea­li­seer je dan dat je waar­schijn­lijk niet voor 12 uur je accom­mo­da­tie in kan.

Maan­dag 18 maart:
Van­af 8:30 uur – Gon­del naar boven – Berg­bah­nen Saas-Grund
9:30 uur wel­komst­woord en offi­ci­ë­le ope­ning Men­te­li­ty Games
10:00 – 12:00 uur – les­pro­gram­ma – Ski­ge­bied Saas-Grund
12:00 – 13:00 uur – Lunchen/Pauze – Skig­bied Saas-Grund
13:00 – 15:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
15:00 – 16:00 uur – Get together met alle deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers bij de Apres Ski Bar – Ski­ge­bied Saas-Grund

Dins­dag 19 maart
van­af 8:30 uur – Gon­del naar boven – Berg­bah­nen Saas-Grund
10:00 – 12:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
12:00 – 13:00 uur – Lunchen/Pauze – Skig­bied Saas-Grund
13:00 – 15:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
15:00 – 16:00 uur – Foto­mo­ment op berg – Kreuz­bo­den Restaurant
10:00 – 15:00 uur – BigAir­Bag aan­we­zig – Ski­ge­bied Saas-Grund
Ver­leg je eigen gren­zen en waag een sprong in het die­pe. Op dins­dag, woens­dag en don­der­dag kan je gebruik maken van de BigAir­Bag en de sprong van de schans maken. Durf jij het aan? 
19:00 uur – Kaas­fon­due (tic­ket nodig) – Res­tau­rant Bergheimat
Genie­ten van een ech­te Zwit­ser­se spe­ci­a­li­teit? Schuif dan aan bij de kaas­fon­due-avond in Berg­hei­mat. Heer­lijk eten en de ide­a­le war­ming-up voor de bin­go-avond. Er zijn een beperkt aan­tal plaat­sen, dus wees er snel bij. 
21:00 uur – Bin­go-avond – Res­tau­rant Bergheimat
Win tof­fe prij­zen tij­dens de bin­go-avond. Na de suc­ces­vol­le edi­tie van vorig jaar nu al een tra­di­tie. Voor ieder­een gra­tis toe­gan­ke­lijk. Drank­jes zijn voor eigen reke­ning. Val jij in de prij­zen of wordt het zin­gen door een val­se bingo? 

Woens­dag over­dag 20 maart
van­af 9:00 uur – Gon­del naar boven – Berg­bah­nen Saas-Grund
10:30 – 12:30 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
12:30 – 13:30 uur – Lunchen/Pauze – Skig­bied Saas-Grund
13:30 – 15:30 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
15:30 – Groeps­fo­to – Kreuz­bo­den Restaurant
10:00 – 15:00 uur – BigAir­Bag aan­we­zig – Ski­ge­bied Saas-Grund

Woens­dag­avond 20 maart – Bibians Memo­ri­al Night 
Op 29 maart 2021 over­leed Bibi­an Men­tel, foun­der van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on. Om dit op een mooie manier te her­den­ken orga­ni­se­ren we Bibians Memo­ri­al Night. Hier­voor dien je een extra tic­ket te kopen. Bij inbe­gre­pen zit het avond­eten bij het res­tau­rant op de berg, deel­na­me aan een fak­kel­tocht (of mee­ma­ken als toe­schou­wer) en de extra rit met de gon­del terug naar het dorp (bui­ten regu­lie­re dienst­re­ge­ling). Per­so­nen die niet aan­we­zig wil­len zijn bij de Memo­ri­al Night en dus geen tic­ket kopen, die­nen om uiter­lijk 16:30 uur de laat­ste regu­lie­re gon­del naar het dorp te nemen. 

16:00 – 17:30 uur – Après-ski Bibians Memo­ri­al Night- Kreuz­bo­den Bar (eigen con­sump­ties betalen)
17:30 – 20:00 uur – Eten Bibians Memo­ri­al Night (tic­ket nodig) – Kreuz­bo­den Restaurant
20:00 uur – Fak­kel­tocht Bibians Memo­ri­al Night – Ski­ge­bied Saas-Grund
21:00 uur – Gon­del terug naar bene­den – Kreuzboden

Don­der­dag 21 maart
van­af 8:30 uur – Gon­del naar boven – Berg­bah­nen Saas-Grund
10:00 – 12:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
12:00 – 13:00 uur – Lunchen/Pauze – Skig­bied Saas-Grund
13:00 – 15:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
15:00 – 16:00 uur – Foto­mo­ment op berg – Hoh­s­aas 3200m hoog!
10:00 – 15:00 uur – BigAir­Bag aan­we­zig – Ski­ge­bied Saas-Grund

Vrij­dag 22 maart
van­af 8:30 uur – Gon­del naar boven – Berg­bah­nen Saas-Grund
10:00 – 12:00 uur – les­pro­gram­ma – Skig­bied Saas-Grund
12:00 – 13:00 uur – Lunchen/Pauze – Skig­bied Saas-Grund
13:00 – 14:00 uur – les­pro­gram­ma & sla­lom­wed­strijd – Skig­bied Saas-Grund
Sluit de week af tij­dens onze sla­lom­wed­strijd en breng de skills die je hebt geleerd in de prak­tijk. Voor ieder niveau toe­gan­ke­lijk, dus sluit lek­ker aan met jouw lesgroep.
15:00 uur – Slui­tings­ce­re­mo­nie – Res­tau­rant Kreuzboden
16:00 uur – Gon­del naar bene­den – Kreuzboden
20:00 – Afsluit­par­ty – Bar/disco Platzhirsch
Sluit de week op een gezel­li­ge manier af tij­dens dit feest­je in de Platz­hirsch. Samen met alle reis­ge­no­ten en vrij­wil­li­gers slui­ten we de Games knal­lend af! 

Zater­dag 23 maart
06:30 uur – Bus ver­trekt naar Neder­land – Par­keer­plaats Bergbahnen
Tijd om weer te ver­trek­ken. Reis jij met de bus? Zorg dan dat je er echt op tijd bent!
09:00 uur – Uit­check ove­ri­ge accom­mo­da­ties en ver­trek naar Nederland