Partners

De 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games zou­den niet plaats kun­nen vin­den zon­der de steun van onze part­ners, spon­so­ren en vrij­wil­li­gers. Dank­zij hun sup­port komen dro­men uit, dur­fen men­sen nieu­we stap­pen te zet­ten en zor­gen wij samen voor gelij­ke kan­sen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. It’s all about mentelity!

MK Ski­ser­vi­ce in Bilt­ho­ven is dé spe­ci­aal­zaak voor al jouw win­ter­sport­ar­ti­ke­len. Al 30 jaar een begrip in de ski­we­reld en dat niet alleen in Neder­land. MK Ski­ser­vi­ce heeft een mooie col­lec­tie toon­aan­ge­ven­de mer­ken en het zijn experts in boot­fit­ting. MK Ski­ser­vi­ce kun­nen wij gerust betit­te­len als ‘foun­ding father’ van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge. Men­no en Maay­ke en het team in de win­kel zijn sinds dag 1 trot­se part­ner van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en een onmis­ba­re kracht in de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Challenge.

Het Zwit­ser­se dorp Saas-Grund wordt tij­dens de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge omge­to­verd tot een stuk­je Neder­land. Zon­der de steun en het gast­vrije ont­haal van de loka­le bevol­king zou dit onmo­ge­lijk zijn. Het per­so­neel van de Berg­bah­nen is mee­den­kend, flexi­bel en maakt win­ter­sport met hun inzet toe­gan­ke­lijk voor iedereen.

Den­ken in moge­lijk­he­den en het actief pro­mo­ten van zowel de Men­te­li­ty Games als de 12-uurs Chal­len­ge – in die rol is Saas-Fee Tou­ris­mus een part­ner van bei­de eve­ne­men­ten. Zon­der steun van hun team zou het onmo­ge­lijk zijn om bei­de acti­vi­tei­ten te organiseren.

Sinds 2023 part­ner van de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games – samen maken wij win­ter­sport toe­gan­ke­lijk voor ieder­een. In 2024 wordt er voor de 1e keer een 12-uurs Chal­len­ge op de indoor baan van Snow Sports Zwol­le gehou­den. Dit gebeurt tege­lij­ker­tijd met de 12-uurs Chal­len­ge in Zwit­ser­land en de teams  in Zwol­le – waar­in veel lera­ren mee­doen – gaan zich ook inzet­ten om zo veel moge­lijk geld op te halen voor de Men­te­li­ty Games. Daar­naast gaan er twee lera­ren mee om te hel­pen als vrij­wil­li­gers tij­dens de Men­te­li­ty Games in Zwitserland.

Ber­gans of Nor­way is één van de oud­ste out­door­mer­ken op de markt en komt uit Noor­we­gen. Met veel gevoel voor tech­ni­sche details, kleur, een eigen kijk op func­ti­o­na­li­teit en design zet Ber­gans col­lec­ties neer waar een Scan­di­na­vi­sche fris­heid van­af straalt. De mate­ri­a­len die Ber­gans in de pro­duc­ten ver­werkt, beho­ren tot de meest voor­uit­stre­ven­de high per­for­man­ce mate­ri­a­len die op dit moment op de markt ver­krijg­baar zijn. Een team van mede­wer­kers van Ber­gans of Nor­way doet al jaren mee aan de 12-uurs Chal­len­ge en levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de tot­stand­ko­ming van de Men­te­li­ty Games.

Sind de start van de 12-uurs Chal­len­ge in 2019 is het bedrijf TCK met een team van mede­wer­kers van de par­tij! TCK is exclu­sief Bene­lux impor­teur van een groot port­fo­lio aan A‑merken. Het merk LEKI is een van hun vele win­ter­sport­mer­ken. LEKI levert dan kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge ski‑, trek­king- en trail­run­ning­stok­ken en hand­schoe­nen. Het merk werkt hard en gepas­si­o­neerd om duur­za­me pro­duc­ten met onge­ë­ve­naar­de eigen­schap­pen te maken. Het uit­gangs­punt van LEKI is het com­bi­ne­ren van hoog­waar­di­ge pres­ta­ties met vei­lig­heid en com­fort. TCK en LEKI stel­len voor de 2024 edi­tie een leuk prij­zen­pak­ket beschik­baar voor het win­nen­de team.

Van win­ter­sport tot city­trip en van kids­va­kan­tie tot safa­ri, REISMEDICATIE.NL bezorgt must-have-medi­ca­tie pro­duc­ten voor thuis en op reis gemak­ke­lijk in met zorg samen­ge­stel­de pak­ket­ten bij jou thuis. Door de medi­ca­tie pak­ket­ten in huis en op reis bij je te heb­ben, zorg je niet alleen voor jezelf maar ook voor jouw gelief­den. Een ziek­te of medisch onge­mak plan je immers niet. Ga vei­lig en ver­ant­woord op reis met REISMEDICATIE.NL

AXIWI is gespe­ci­a­li­seerd in draad­lo­ze, full duplex en hands­free com­mu­ni­ca­tie­sys­te­men en levert voor blin­den en slecht­zien­den die mee­gaan met de Men­te­li­ty Games de com­mu­ni­ca­tie­sets. Op die manier kun­nen deel­ne­mer en bege­lei­der vei­lig de berg af en genie­ten van de sneeuw.

Laat deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games hun eigen gren­zen ver­leg­gen door een sprong in het die­pe. In de zit­ski, op ski’s of op een snow­board een hoge schans nemen? Waar­om niet! Alle deel­ne­mers lan­den na het maken van de sprong vei­lig in de BigAir­Bag! Een onge­kend voor­beeld van den­ken in moge­lijk­he­den en echt je gren­zen verleggen.


KAV Auto­ver­huur is een lan­de­lij­ke auto­ver­huur­der met meer dan 13 ves­ti­gin­gen. KAV ver­huurt zowel per­so­nen, bestel als vracht­au­to’s. Ook voor elek­tri­sche voer­tui­gen kun u bij KAV terecht. Voor een dag, week­end, week, maand of short­lea­se; KAV Kan Alles Ver­voe­ren. Zo ook al het mate­ri­aal wat nodig is voor de Games met drie gespon­sor­de bussen!

Dit van ori­gi­ne Noor­se bedrijf is een toon­aan­ge­vend kle­ding­merk en wordt gedra­gen door pro­fes­si­o­nals op zee, in de ber­gen en op de bouw. Van­af het eer­ste moment part­ner van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Challenge.


Velo­so­lu­ti­ons is Part­ner van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on in het aan­leg­gen van de pump­tracks op de Bibi­an Men­tel Playgrounds, maar ook actief betrok­ken bij de win­ter­sport­eve­ne­men­ten. Rea­li­seer­de al meer dan 250 pump­tracks door heel Europa!

Part­ner van de Men­te­li­ty Games en de Hoh­s­aas 12-uurs Chal­len­ge als het gaat om vei­lig­heid op de pis­te. Leve­ran­cier van onder meer bescher­men­de pro­duc­ten zoals rug­be­scher­mers voor wintersporters.Gespe­ci­a­li­seerd in wax- en slijp­pro­duc­ten voor ski en snow­board. Tij­dens de 12-uurs Chal­len­ge aan­we­zig om deel­ne­mers te voor­zien van advies  of een ver­se laag wax tij­dens de afda­lin­gen mid­den in de nacht.

Jaar­lijk de trot­se gast­heer voor de Bibi­an Men­tel Bene­fit Par­ty, maar ook actief betrok­ken bij ove­ri­ge acti­vi­tei­ten van de Foun­da­ti­on. Net als een bezoek aan Huis ter Duin voelt de samen­wer­king en steun aan de eve­ne­men­ten als een warm bad.

De lek­ker­ste bak­ke­rij van de regio voor­ziet deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge van ver­se brood­jes en ande­re lek­ker­nij­en tij­dens hun ver­blijf in Zwit­ser­land. Elke dag vers en met een top ser­vi­ce van eige­na­res­se Erie en haar team.


Onder­steunt de orga­ni­sa­tie met het ver­lich­ten van de pis­tes tij­dens de 12-uurs Chal­len­ge. Zo kun­nen deel­ne­mers vei­lig naar bene­den over de ver­lich­te pis­te, ter­wijl zij geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Games!

 

Dolp­hin Events & RIB-Adventure.com zijn gespe­ci­a­li­seerd in het orga­ni­se­ren van per­so­neels­fees­ten, bedrijfs­uit­jes en afde­lings­uit­jes. Van­uit hun prach­ti­ge loca­tie in Brou­wers­dam bie­den zij diver­se pak­ket­ten en ook maat­werk aan. Dolp­hin Events onder­steunt ons in het wer­ven van deel­ne­mers voor de 12-uurs Chal­len­ge en daar­naast stel­len zij een waan­zin­ni­ge prijs beschik­baar voor de win­naars van de 12-uurs chal­len­ge: een RIB Adven­tu­re Rotterdam.

Ook dit jaar stelt Heat Expe­rien­ce weer pro­duc­ten beschik­baar zodat onze crew het tij­dens de 12-uurs chal­len­ge niet koud krijgt. Heat Expe­rien­ce maakt bat­ter­wij­ver­warm­de kle­ding voor al jouw bui­ten­sport acti­vi­tei­ten. Alle pro­duc­ten – van hand­schoe­nen tot jas­sen, trui­en en zool­tjes –  wor­den ont­wor­pen, ont­wik­keld en getest in Noor­we­gen om de goe­de kwa­li­teit te garan­de­ren waar Noor­se ont­wer­pers om bekend staan.

Yalp is een belang­rij­ke part­ner voor de Bibi­an Men­tel Playgrounds. Yalp wil spe­len, bewe­gen, spor­ten en ont­moe­ten sti­mu­le­ren, omdat dit ons leven ver­rijkt en een posi­tie­ve bij­dra­ge levert aan onze fysie­ke, gees­te­lij­ke en soci­a­le fit­heid. Yalp creërt iinspi­re­ren­de omge­vin­gen die jon­ge­ren én oude­ren uit­da­gen om te bewe­gen, maar waar­bij het voor­al draait om ple­zier maken. Yalp steunt de Men­te­li­ty Games met een spon­so­red gondel.