Uitdagingen aangaan

Ik ben gebo­ren zon­der onder­ar­men en zon­der rech­ter onder­been. Tot de mid­del­ba­re school heb ik ech­ter nooit erva­ren dat ik ‘anders’ was dan de ande­re kin­de­ren. Toen ik een jaar of zes was zat ik op voet­bal en mocht ik niet mee­doen met de wed­strij­den van­we­ge mijn pro­the­se. Mijn moe­der vond dat vre­se­lijk, maar ik keek alweer voor­uit: wat zal ik nu eens gaan doen? Op de mid­del­ba­re school ben ik één jaar gepest met mijn beper­king, maar dat kon ik van mij afzet­ten. Toen heb ik geleerd om posi­tief naar zaken te kij­ken en over din­gen heen te kun­nen stappen.

Nadat ik het ska­te­boar­den had ont­dekt was de stap naar snow­boar­den klein. Ik nam les­sen en bena­der­de Bibi­an Men­tel. Ik had behoef­te aan con­tact met lot­ge­no­ten en wil­de graag van haar leren. Nadat ik haar in febru­a­ri 2010 had gemaild, mocht ik in maart al mee op een trai­nings­reis naar Cana­da. Uit­ein­de­lijk ben ik in 2012 begon­nen met top­sport en tij­dens de Para­lym­pi­sche Spe­len van 2014 werd ik veer­tien­de. De Spe­len van 2018 haal­de ik net niet.

Al in de aan­loop naar die Spe­len wist ik dat ik daar­na bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on aan de slag zou gaan. In mijn peri­o­de als top­spor­ter heb ik ont­zet­tend veel geleerd van Bibi­an, werd ik een stuk zelf­stan­di­ger en zag ik hoe zij zich inzet­te voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Haar moti­va­tie om het spor­ten met een licha­me­lij­ke uit­da­ging toe­gan­ke­lij­ker te maken voor ieder­een, heeft in mij het vuur aan­ge­wak­kerd om mij ook daar­voor in te zet­ten. Ik merk dat er nog teveel kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging (en hun omge­ving) den­ken dat er bij­na niets meer moge­lijk is. Mijn bood­schap voor hen is: kijk altijd naar het posi­tie­ve en naar wat wel moge­lijk is. Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beperking?

“Waar­om zou je een uit­da­ging in het leven uit de weg­gaan van­we­ge een licha­me­lij­ke beperking?”

Merijn Koek (30)
Pro­ject­ma­na­ge­ment & Snow­board­le­raar Men­te­li­ty Foundation