Snowboard Fundag in Landgraaf: meld je nu gratis aan!

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert in samen­wer­king met IT4Kids op 12 sep­tem­ber een Snow­board Fun­dag Bij Snow­World in Land­graaf. Tij­dens het event maken kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging* ken­nis met het snow­boar­den. Kom jij ook? Je kan je nu van­af nu gra­tis aan­mel­den voor dit tof­fe event! 

De Snow­board Fun­dag is bedoeld als kick-off voor het les­pro­gram­ma dat de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on aan gaat bie­den in Land­graaf: De Men­te­li­ty Snow­board School Land­graaf, powe­red by IT4Kids. Tij­dens de cur­sus krij­gen de deel­ne­mers tien snow­board­les­sen aan­ge­bo­den en wor­den zij weke­lijks getraind door lera­ren van Snow­World die een oplei­dings­cur­sus bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on heb­ben gevolgd.

Naast de kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen zijn ook hun broers, zus­sen, ouders en vrien­den wel­kom tij­dens de Snow­board Fun­dag, die toe­gan­ke­lijk is voor ieder niveau. Het doel van de dag is om samen te genie­ten in de sneeuw en zo ken­nis te maken met een nieu­we sport: Snowboarden!

*Om te kun­nen snow­boar­den is het van belang dat je zelf­stan­dig kan staan (met of zon­der pro­the­ses) en enigs­zins kunt lopen.

Pro­gram­ma
Het pro­gram­ma van de Snow­board Fun Dag op 12 sep­tem­ber ziet er als volgt uit:
10:00 uur: Ont­vangst bij Snow­World Landgraaf
10:30 uur: Offi­ci­ë­le ope­ning van de Snow­board Fun Dag, omkle­den en mate­ri­aal passen
11:00 uur: Start cli­nic op de piste
13:00 uur: Ein­de clinic
13:30 uur: Geza­men­lij­ke afslui­ting van de Snow­board Fun Dag

IT4Kids
De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on opent de nieu­we Snow­board School-loca­tie in samen­wer­king met IT4Kids, een Stich­ting die zich inzet voor kin­de­ren waar­voor sport en spel niet van­zelf­spre­kend is door finan­ci­ë­le of fysie­ke beper­kin­gen. IT4Kids zamelt gebruik­te en afge­schre­ven hard­wa­re in en schenkt, namens de dona­teur, de waar­de hier­van aan pro­jec­ten van goe­de doe­len die zich inzet­ten om kin­de­ren met een ach­ter­stand een sport­kans te bieden.

Mee­doen?
Wil jij mee­doen met de Snow­board Fun­dag of heb je vra­gen over de Men­te­li­ty Snow­board School? Mail dan naar Merijn Koek (merijn@mentelity.org). Deel­ne­mers kun­nen zich gra­tis aan­mel­den om ken­nis te maken met het snow­boar­den. Tot 12 september!