Mentelity Foundation ontvangt fantastische cheque na SUP Elfstedentocht

Bibi­an Men­tel heeft deze week uit han­den van Her­man van den Berg een prach­ti­ge che­que mogen ont­van­gen voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. Her­man heeft met zijn Team Fana­tic Sup Bene­lux de Elf­ste­den­tocht afge­legd op een sup­board en uit­ein­de­lijk een bedrag van €26.338 bij elkaar weten te suppen.

Begin sep­tem­ber leg­den de atle­ten 220 kilo­me­ter af over de Frie­se wate­ren. Een aan­tal sup­pers deed dat in een vijf­daag­se tocht, ter­wijl onder ande­re Her­man non-stop op zijn board stond. “Het doel was om mini­maal €11.000 op te halen, maar uit­ein­de­lijk werd dat meer dan €18.000. Heel waar­de­vol om juist nu de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on op deze manier te kun­nen steu­nen”, aldus Herman.

Team Fana­tic Sup Bene­lux deed voor­af­gaand aan hun uit­da­ging een aan­vraag bij Het Gehan­di­cap­te Kind. Zij geven ini­ti­a­tie­ven die zich inzet­ten voor kin­de­ren met een han­di­cap de moge­lijk­heid om het opge­haal­de bedrag te ver­dub­be­len (met een maxi­mum van €7.500) via de Plus­re­ge­ling. Daar­door kon er nog eens €7.500 bij het totaal wor­den opgeteld.

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on is ont­zet­tend dank­baar voor de steun van Team Fana­tic Sup Bene­lux en Het Gehan­di­cap­te Kind. “Voor goe­de doe­len en stich­tin­gen is het een zwaar jaar. De sup­pers heb­ben een gewel­di­ge pres­ta­tie gele­verd met hun tocht en zor­gen er ook nog voor dat kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging in bewe­ging kun­nen komen. Dat het bedrag kon wor­den ver­hoogd door de steun van Het Gehan­di­cap­te Kind maakt dit alles nog extra mooi.”

Wil jij je ook inzet­ten voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on? Neem dan con­tact met ons op en help jon­ge­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging om in bewe­ging te komen!