Mae (17) zamelt met schoolproject geld in voor de Mentelity Foundation

De zeven­tien­ja­ri­ge Mae van Leu­ven besloot om voor haar pro­fiel­werk­stuk geld in te zame­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. De tel­ler staat al boven de €2.000. “Van tevo­ren dacht ik mis­schien dui­zend euro op te halen. Ik ben echt heel blij dat het zo goed loopt!” 

Mae deed in eer­ste instan­tie onder­zoek naar ver­schil­len­de crowd­fun­dings­ac­ties om zo een goed beeld te krij­gen van wat wel en niet zou wer­ken. “Op school rea­geer­de ieder­een heel enthou­si­ast over het idee en het film­pje dat ik uit­ein­de­lijk maak­te. Mijn neef zei: ‘Ik wist niet dat pro­fiel­werk­stuk­ken ook echt nut­tig kon­den zijn’.”

Maar waar­om koos ze voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on? “Bibi­an en Edwin zijn vrien­den van mijn ouders, maar het doel spreekt mij ook heel erg aan”, legt Mae, die zelf graag sport, uit. “Als ik gebles­seerd ben en niet kan bewe­gen voel ik mij direct min­der goed. Hoe ver­ve­lend moet het zijn als je door je licha­me­lij­ke beper­king min­der kans hebt om te sporten?”

Het school­pro­ject is inmid­dels afge­rond en inge­le­verd, maar de inza­me­lings­ac­tie staat nog onli­ne. “Wie weet kan ik nog meer men­sen berei­ken die de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on wil­len steu­nen. Mij heeft het in ieder geval een goed gevoel gegeven!”

Wil jij de actie van Mae steu­nen? Kijk dan op de spe­ci­a­le actie­pa­gi­na die Mae maak­te voor de inza­me­lings­ac­tie en doneer. Samen met Mae breng jij kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging in beweging!