Koop nu jouw kaarten voor het tiende Mentelity SUP Event

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on orga­ni­seert 29 augus­tus voor de tien­de keer het Men­te­li­ty SUP Event bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef. Tij­dens deze spor­tie­ve dag wordt er gedu­ren­de de mid­dag geno­ten op het water en slui­ten we de dag af met live-muziek en een heer­lij­ke barbecue. 

SUP staat voor ‘Stand Up Paddling‘ en is een van de snelst groei­en­de water­spor­ten in Neder­land. Bewa­pend met een Sup-board en een ped­del gaan deel­ne­mers van het Men­te­li­ty Sup Event het water in om staand, op de knie­ën of zit­ten op het board door het water te peddelen.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen
De Men­te­li­ty SUP Events is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging. Ga jij alleen op een Sup-board het water op of gaan jul­lie als groep op het XXL-board om elkaar te onder­steu­nen tij­dens de tocht? Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens het Sup Event. Ga je als bege­lei­ding mee of wil je alleen mee-eten? Mail dan naar thijs@mentelity.org voor de mogelijkheden.

Infor­ma­tie & planning
Het SUP Event wordt gehou­den bij Otten­ho­me in Kor­ten­hoef  (Zuwe 20, 1241NC) en zal begin­nen om 13:00 uur. Er wordt een SUP-tocht uit­ge­zet over de Loos­d­recht­se Plas­sen en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zorgt voor een bege­lei­der bij iede­re groep. Na het sup­pen is het tijd voor muziek en een heer­lij­ke barbecue.

13:00 uur:
Aan­komst bij Ottenhome
14:00 uur: Start Sup-tocht
16:00 uur: Ein­de Sup-tocht, start bor­rel, vrij Sup­pen of zwemmen
17:30 uur: Start Bar­be­cue & Muziek

Coro­na-maat­re­ge­len
De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on doet er alles aan om het eve­ne­ment vol­gens de gel­den­de coro­na-maat­re­ge­len te han­te­ren. Dat bete­kent dat we voor dit event vra­gen om een toe­gangs­be­wijs met de coro­na-check-app van de over­heid. Per­so­nen ouder dan 12 jaar moe­ten daar­om vol­le­dig gevac­ci­neerd zijn of een nega­tie­ve coro­na­test heb­ben onder­gaan die niet ouder is dan 24 uur. Een afspraak voor een der­ge­lij­ke test kan je maken op www.testenvoortoegang.org

Tic­kets: 

Tic­kets voor het Men­te­li­ty SUP Event zijn hier te bestel­len. Er zijn twee soor­ten tickets:

  • SUP + Luxe bar­be­cue voor vol­was­se­nen voor €35
  • SUP + Luxe bar­be­cue voor kin­de­ren t/m 13 jaar €15