Over het water knal­len op een wake­board? Op maan­dag 6 juni orga­ni­se­ren wij in samen­wer­king met de Wil­lem Hooft Foun­da­ti­on de Men­te­li­ty Wake­board­dag bij Cable­park VIEW in Alme­re. Tus­sen 13:00 en 17:00 uur laten wij zien hoe je met een licha­me­lij­ke uit­da­ging toch kunt wake­boar­den en geven wij tips en tricks die pas­sen bij jouw spe­ci­fie­ke situ­a­tie. Met onze bege­lei­ding en exper­ti­se kun­nen we vrij­wel ieder­een laten wakeboarden.

Wake­boar­den met een licha­me­lij­ke uitdaging
Bege­lei­ders van Cable­park VIEW en de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on bege­lei­den jou op deze dag zo goed moge­lijk en geven tips en tricks. Wake­boar­den is een sport die veel kracht kost, maar voor­al door­zet­tings­ver­mo­gen. Samen kij­ken we naar de moge­lijk­he­den om ieder­een te laten wake­boar­den. Wist jij dat je bij­voor­beeld ook zit­tend kunt wake­boar­den? De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on beschikt over het mate­ri­aal die dat moge­lijk maakt.

Toe­gan­ke­lijk voor iedereen 
De Men­te­li­ty Wake­board­cli­nic is een ide­aal dag­je uit voor gezin­nen en vrien­den­groe­pen. Op de dag zelf zor­gen wij voor het geschik­te mate­ri­aal voor ieder­een, wel of geen licha­me­lij­ke uit­da­ging, voor zowel men­sen in een rol­stoel als staand. Samen zor­gen wij ervoor dat ieder­een in bewe­ging komt tij­dens de Wakeboardclinic.

Pro­gram­ma & Tickets
Voor het event zijn er ver­schil­len­de tic­kets te koop. Men­sen kun­nen een gra­tis tic­ket aan­schaf­fen in de Tic­ket­shop onder­in deze pagina.

Start event: 13:00
Aan­komst 30 min voor het slot in ver­band met uit­leg en omkleden.

Slot 1 : 13.00 – 14.00 (aan­komst: 12:30)
Slot 2 : 14:00 – 15:00 (aan­komst: 13:30)
Slot 3 : 15.00 – 16.00 (aan­komst: 14:30)
Slot 4: 16:00 – 17:00 (aan­komst 15:30)