Het Prothese Festival

Het groot­se fes­ti­val spe­ci­aal voor been­pro­the­se- en ort­he­se­ge­brui­kers is toe aan de twee­de edi­tie. De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, Frank Jol en Team Para Atle­tiek nodi­gen je van har­te uit om tij­dens de Moti­va­ti­on to Move-week langs te komen bij het Friends­hip Sport Cen­tre op zon­dag 12 juni.

Ieder­een is de hele dag wel­kom tus­sen 10:00 en 18:00 uur op het Friends­hip Sport Centre.

Deze dag zal in het teken staan van onder meer:

  • Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de toon­aan­ge­ven­de ortho­pe­disch instru­ment­ma­ke­rij van Frank Jol.
  • Je laten inspi­re­ren door ande­re been­pro­the­se­ge­brui­kers, waar­on­der ook para­lym­pi­sche atleten.
  • Ver­schil­len­de spor­ten uit­pro­be­ren tij­dens het fes­ti­val. Tij­dens de dag bie­den wij atle­tiek, board­sports en crossfit aan

Heb jij een been­pro­the­se of ort­he­se en wil jij meer uit het leven halen of ben je op zoek naar meer en/of ande­re moge­lijk­he­den met je been­pro­the­se of ort­he­se? Meld je dan nu aan door een tic­ket te bestel­len onder­aan deze pagina.Wil je leden uit je gezin of een goe­de vriend mee­ne­men, is dat toe­ge­staan (voor hen koop je een bezoekerticket).

Tic­kets zijn inclu­sief een lunch en een BBQ. Mocht je nog spe­ci­fie­ke dieet­wen­sen heb­ben, geef dat dat aan bij het bestel­len van je kaartje.

Tic­kets