Partners

De Men­te­li­ty Games en 12-uurs Chal­len­ge zou­den niet plaats kun­nen vin­den zon­der de steun van onze part­ners. Wij zijn hen ont­zet­tend dank­baar voor hun bij­dra­ge aan deze bij­zon­de­re evenementen! 

MK Ski­ser­vi­ce 

MK Ski­ser­vi­ce in Bilt­ho­ven is dé spe­ci­aal­zaak voor al jouw win­ter­sport­ar­ti­ke­len. Al meer dan 30 jaar een begrip in de ski­we­reld. MK Ski­ser­vi­ce heeft een rui­me col­lec­tie toon­aan­ge­ven­de mer­ken voor ski­schoe­nen, ski’s, safe­ty equip­ment en kle­ding en zij zijn expert in boot­fit­ting. Al sinds dag 1 trot­se part­ner van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on en een onmis­ba­re kracht in de orga­ni­sa­tie van de Men­te­li­ty Games en 12-uurs Challenge.

Saas-Grund Berg­bah­nen

Het Zwit­ser­se dorp Saas-Grund wordt tij­dens de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge omge­to­verd tot een stuk­je Neder­land. Zon­der de steun en het gast­vrije ont­haal van de loka­le bevol­king zou dit onmo­ge­lijk zijn. Het per­so­neel van de Berg­bah­nen is mee­den­kend, flexi­bel en maakt win­ter­sport met hun inzet toe­gan­ke­lijk voor iedereen.

Saas-Fee Tou­ris­mus

Den­ken in moge­lijk­he­den en het actief pro­mo­ten van zowel de Men­te­li­ty Games als de 12-uurs Chal­len­ge – dat is de rol van Saas-Fee Tou­ris­mus. Zij zijn part­ner van bei­de eve­ne­men­ten en samen met de loka­le bevol­king maken zij de orga­ni­sa­tie van bei­de acti­vi­tei­ten pas mogelijk.

AXIWI

AXIWI is gespe­ci­a­li­seerd in draad­lo­ze, full duplex en hands­free com­mu­ni­ca­tie­sys­te­men en levert voor blin­den en slecht­zien­den die mee­gaan met de Men­te­li­ty Games de com­mu­ni­ca­tie­sets. Op die manier kun­nen deel­ne­mer en bege­lei­der vei­lig de berg af en genie­ten van de sneeuw.

BigAir­Bag

Laat deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games hun eigen gren­zen ver­leg­gen door een sprong in het die­pe. In de zit­ski, op ski’s of op een snow­board een hoge schans nemen? Waar­om niet! Alle deel­ne­mers lan­den na het maken van de sprong vei­lig in de BigAirBag!

KAV Auto­ver­huur

KAV Auto­ver­huur is een lan­de­lij­ke auto­ver­huur­der met meer dan 13 ves­ti­gin­gen. KAV ver­huurt zowel per­so­nen, bestel als vracht­au­to’s. Ook voor elek­tri­sche voer­tui­gen kan je bij KAV terecht. Voor een dag, week­end, week, maand of short­lea­se; KAV Kan Alles Ver­voe­ren. Zo ook al het mate­ri­aal wat nodig is voor de Men­te­li­ty Games met twee gespon­sor­de bussen!

Hel­ly Hansen

Dit van ori­gi­ne Noor­se bedrijf is een toon­aan­ge­vend kle­ding­merk en wordt gedra­gen door pro­fes­si­o­nals op zee, in de ber­gen en op de bouw. Van­af het eer­ste moment part­ner van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge en daar­mee sup­por­ter van het den­ken in moge­lijk­he­den naar de prak­tijk brengen.

Tax­Ski

Met Tax­Ski kan je mak­ke­lijk ver­voer delen als je op win­ter­sport gaat. Via dit Neder­land­se plat­form kan je mak­ke­lijk car-poo­len (vrije plek­ken vin­den en aan­bie­den), een taxi reser­ve­ren van het vlieg­veld of trein­sta­ti­on naar het ski­ge­bied en ande­re win­ter­spor­ters vin­den om een een taxi­rit mee te delen. Gebruik van het plat­form is gra­tis en nadat er con­tact is gelegd met met je car-pool bud­dy, maken jul­lie recht­streeks met elkaar afspra­ken over het delen van kos­ten en der­ge­lij­ke. Wij raden onze deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers aan om via dit plat­form zo veel moge­lijk samen te reizen.

Frank Jol

Het team van Frank Jol BV – ortho­pe­disch instru­men­ten­ma­ker – onder­steunt een gro­te groep deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games door voor­af­gaand en ook op loca­tie ervoor te zor­gen dat de hulp­mid­de­len (pro­the­ses en ort­he­ses) doen, wat zij horen te doen: zor­gen voor maxi­ma­le mobi­li­teit. Frank en zijn team zor­gen ervoor dat alle pro­the­se- en ort­he­se­ge­brui­kers op de best moge­lij­ke manier op hun ski of snow­board staan. Hier­mee dra­gen zij er let­ter­lijk aan bij dat de deel­ne­mers tij­dens de Men­te­li­ty Games nieu­we stap­pen kun­nen zet­ten. Door mid­del van win­ter­sport ver­leg­gen de deel­ne­mers hun gren­zen, over­win­nen zij ang­sten en erva­ren zij dat zij veel meer kun­nen, dan zij den­ken. Het team van Frank Jol is een onmis­ba­re steun om dit moge­lijk te maken.

Velo­so­lu­ti­ons 

Velo­so­lu­ti­ons is Part­ner van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on in het aan­leg­gen van de pump­tracks op de Bibi­an Men­tel Playgrounds, maar ook actief betrok­ken bij de win­ter­sport­eve­ne­men­ten. Rea­li­seer­de al meer dan 250 pump­tracks door heel Europa!

XION

Part­ner van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge als het gaat om vei­lig­heid op de pis­te. Leve­ran­cier van onder meer bescher­men­de pro­duc­ten zoals rug­be­scher­mers voor wintersporters.

Huis ter Duin

Jaar­lijk de trot­se gast­heer voor de Bibi­an Men­tel Bene­fit Par­ty, maar ook actief betrok­ken bij ove­ri­ge acti­vi­tei­ten van de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on. Net als een bezoek aan Huis ter Duin voelt de samen­wer­king en hun steun aan de eve­ne­men­ten als een warm bad.

Saa­ser Backerei

De lek­ker­ste bak­ke­rij van de regio voor­ziet deel­ne­mers van de Men­te­li­ty Games en de 12-uurs Chal­len­ge van ver­se brood­jes en ande­re lek­ker­nij­en tij­dens hun ver­blijf in Zwit­ser­land. Elke dag vers!

Glai­sen Eventtechnik

Onder­steunt de orga­ni­sa­tie met het ver­lich­ten van de pis­tes tij­dens de 12-uurs Chal­len­ge. Zo kun­nen deel­ne­mers vei­lig naar bene­den over de ver­lich­te pis­te, ter­wijl zij geld inza­me­len voor de Men­te­li­ty Games!

Dolp­hin Events & RIB Adventure 

Dolp­hin Events & RIB-Adventure.com zijn gespe­ci­a­li­seerd in het orga­ni­se­ren van per­so­neels­fees­ten, bedrijfs­uit­jes en afde­lings­uit­jes. Van­uit hun prach­ti­ge loca­tie in Brou­wers­dam bie­den zij diver­se pak­ket­ten en ook maat­werk aan. Dolp­hin Events onder­steunt ons in het wer­ven van deel­ne­mers voor de 12-uurs Chal­len­ge en daar­naast stel­len zij een waan­zin­ni­ge prijs beschik­baar voor de win­naars van de 12-uurs chal­len­ge: een RIB Adven­tu­re Rotterdam.

Heat Expe­rien­ce 

Ook dit jaar stelt Heat Expe­rien­ce weer pro­duc­ten beschik­baar zodat onze crew het tij­dens de 12-uurs Chal­len­ge niet koud krijgt. Heat Expe­rien­ce maakt bat­ter­wij­ver­warm­de kle­ding voor al jouw bui­ten­sport acti­vi­tei­ten. Alle pro­duc­ten – van hand­schoe­nen tot jas­sen, trui­en en zool­tjes –  wor­den ont­wor­pen, ont­wik­keld en getest in Noor­we­gen om de goe­de kwa­li­teit te garan­de­ren waar Noor­se ont­wer­pers om bekend staan.

Yalp 

Yalp is een belang­rij­ke part­ner voor de Bibi­an Men­tel Playgrounds. Yalp wil spe­len, bewe­gen, spor­ten en ont­moe­ten sti­mu­le­ren, omdat dit ons leven ver­rijkt en een posi­tie­ve bij­dra­ge levert aan onze fysie­ke, gees­te­lij­ke en soci­a­le fit­heid. Yalp creërt iinspi­re­ren­de omge­vin­gen die jon­ge­ren én oude­ren uit­da­gen om te bewe­gen, maar waar­bij het voor­al draait om ple­zier maken. Yalp steunt de Men­te­li­ty Games met een spon­so­red gondel.