Help ons statiegeld inzamelen bij jouw lokale supermarkt!

Wil jij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on hel­pen om meer kin­de­ren in bewe­ging te bren­gen? Dat kan! Van­af nu is het moge­lijk om je aan te mel­den voor onze sta­tie­geld­ac­tie. Jij ont­vangt dan een pos­ter en een infor­ma­tiefly­er voor de super­markt in jouw beurt. Doe jij mee?

Bij veel super­mark­ten is het moge­lijk om je sta­tie­geld te done­ren aan het goe­de doel en per maand wis­selt dan het goe­de doel dat cen­traal staat in de win­kel. Het is dan ook vaak moge­lijk om zelf een goed doel aan te dra­gen bij de super­markt­ma­na­ger. Soms zit de kalen­der al voor een aan­tal maan­den vol, maar een plek later in het jaar is dan wel af te spreken!

Hoe werkt het?
Als je wil hel­pen om geld in te zame­len voor de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, kan dat heel eenvoudig:

  • Down­load hier het aan­mel­dings­for­mu­lier en vul deze zo vol­le­dig moge­lijk in
  • Mail je for­mu­lier naar charlotte@mentelity.org en ver­tel ons wan­neer de pos­ter bij jou super­markt mag hangen
  • Wij stu­ren jou de spe­ci­a­le pos­ter op en een extra fly­er voor de supermarktmanager
  • Na de actie­pe­ri­o­de stuur je ons het inge­za­mel­de geld op!

Wil jij ook sta­tie­geld inza­me­len of heb je een ande­re vraag? Neem dan con­tact op met Char­lot­te van der Veen (charlotte@mentelity.org). Bedankt dat je ons wil hel­pen om kin­de­ren in bewe­ging te brengen!