Informatie voor de busreis naar de Mentelity Games

Ga jij met de bus naar de Men­te­li­ty Games? Dan is het goed om het onder­staan­de bericht even goed door te lezen. Hier vind je alle infor­ma­tie die je moet weten om goed voor­be­reid mee op reis te gaan. Mocht je nog vra­gen heb­ben, kan je altijd even con­tact met ons opnemen! 

Heen­reis
De bus ver­trekt zon­dag­avond 3 april om 23:30 uur uit Bilt­ho­ven. Rei­zi­gers wor­den ver­zocht om uiter­lijk om 22:30 uur aan­we­zig te zijn op de loca­tie. Dit geeft de bus­chauf­feur en jul­lie genoeg tijd om de bus goed in te pak­ken, de men­sen in de bus te hel­pen en op tijd te ver­trek­ken rich­ting Zwit­ser­land. Zorg dus dat je op tijd bent!

De bus­sen ver­trek­ken van­af een Par­keer­plaats in Bilt­ho­ven (De Drie­hoek, Emmap­lein 5), die is goed te berei­ken met het open­baar ver­voer (sta­ti­on Bilt­ho­ven). Auto’s die gepar­keerd moe­ten wor­den tij­dens de reis kun­nen aan de over­kant van het spoor wor­den gepar­keerd bij de P+R aan de Rembrandtlaan.

Terug­reis
De bus­sen ver­trek­ken zater­dag 9 april weer rich­ting Neder­land. Om 07:00 uur ver­trekt de bus rich­ting Neder­land, dus het is van belang dat je om 6:15 uur klaar staat op de dan aan­ge­we­zen plaats. Het is vroeg, maar dit heeft alles te maken met de aan­komst­tijd in Neder­land. Men­sen moe­ten bij terug­komst (geschat­te aan­komst­tijd 21:30 uur in Bilt­ho­ven) nog naar huis kun­nen met het open­baar ver­voer of de taxi.

De bus­sen komen aan bij een Par­keer­plaats in Bilt­ho­ven (De Drie­hoek, Emmap­lein 5).

Gro­te objec­ten mee 
Kom jij met de bus en moe­ten er een aan­tal gro­te objec­ten (eigen dou­che­kruk, extra rol­stoel, etc.) mee, neem dan con­tact met ons op. Dan kun­nen wij samen met de bus­maat­schap­pij afstem­men hoe we dat het mak­ke­lijkst kun­nen mee­ne­men. Twij­fel voor­al niet om con­tact op te nemen als je iets wil meenemen.

Mocht je ver­der niet veel spul­len mee hoe­ven te nemen, pro­beer dan één gro­te reis­tas (lie­ver geen har­de kof­fers) + hand­ba­ga­ge mee te nemen. Op die manier kun­nen wij weer extra spul­len mee­ne­men voor men­sen die dat nodig heb­ben! Van­uit de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zal de reis onder­weg wor­den geco­ör­di­neerd door Doris van der Burg. Zij staat tij­dens de reis in con­tact met de ove­ri­ge leden van de orga­ni­sa­tie in Zwitserland.

De Men­te­li­ty Foun­da­ti­on zal per gezin/persoon nog aan­ge­ven in wel­ke bus jul­lie zit­ten. Deze inde­ling maken wij om ervoor te zor­gen dat ieder­een in de bus zit met de juis­te voor­zie­nin­gen of een reis­bud­dy. In de aan­ge­pas­te bus voor rol­stoel­ge­brui­kers is ook een aan­ge­past toi­let aan­we­zig die tij­dens de reis gebruikt kan wor­den. Bij stops is het moge­lijk om uit de bus te gaan met de rolstoel.