Vacature, Marketing & Communicatie medewerker

Omschrij­ving bedrijf.
”Gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging.”
Dat was de droom van onze foun­der Bibi­an Men­tel. Nu is het onze mis­sie Bibians droom uit te laten komen. Dat doen wij door men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging te bege­lei­den, te voor­zien van de juis­te hulp­mid­de­len en inspi­re­ren wij met het gedach­te­goed en de levens­les­sen van Bibian. 

Daar­naast moti­ve­ren wij men­sen met een uit­da­ging om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze uit­da­gen­de (board­sport) acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf den­ken. En zo ver­an­de­ren wij niet alleen levens van men­sen, maar laten wij ook de maat­schap­pij anders kij­ken naar men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging. 

Func­tie­om­schrij­ving & werkzaamheden.
Kom jij ons jon­ge, ener­gie­ke en enthou­si­as­te team bij Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on versterken?
Wij zijn op zoek naar een Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­tie mede­wer­ker voor 32 uur per week.

Als Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­tie mede­wer­ker ben je ver­ant­woor­de­lijk voor de com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie en het uit­rol­len van onze marketing/communicatiekalender. Je tilt onze com­mu­ni­ca­tie naar een hoger niveau en zorgt ervoor dat alle mar­ke­ting­ka­na­len op elkaar aan­slui­ten. Jouw doel­stel­ling is dat elke stap die we zet­ten visu­eel en tek­stu­eel zicht­baar is voor onze hui­di­ge doel­groep: deel­ne­mers, dona­teurs en part­ners. Ook maak je een plan voor het aan­trek­ken van nieu­we doelgroepen.. 

De vol­gen­de werk­zaam­he­den beho­ren onder ande­re tot jouw takenpakket:

  • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het opstel­len en uit­voe­ren van de Mar­ke­ting & Com­mu­ni­ca­tie­stra­te­gie aan­slui­tend op onze jaarplannen
  • Je bent cre­a­tief met schrij­ven en staat graag in con­tact met onze doel­groep voor laat­ste nieuw­tjes en updates
  • Je houd onze web­si­te up to date, erva­ring met word­press is een pré
  • Je schrijft (kor­te) ver­ha­len over onze pro­jec­ten en betrok­ke­nen en zorgt ervoor dat deze bij onze ach­ter­ban terecht komen 
  • Je bent aan­we­zig op alle eve­ne­men­ten die wij orga­ni­se­ren, doet ver­slag en zorgt voor media-impact 
  • Je bouwt een dos­sier op van onze Re-abled deel­ne­mers voor weten­schap­pe­lijk bewijs naar Den Haag en de zorgverzekeraars
  • Je stuurt onze Con­tent Cre­a­tor aan op het uit­rol­len van de soci­al media planning

Pro­fiel werknemer.
We ver­wach­ten dat je een afge­ron­de HBO oplei­ding hebt en 3 jaar rele­van­te werk­er­va­ring. Je bent pro­ac­tief, kan zowel goed zelf­stan­dig als in team­ver­band wer­ken, bent cre­a­tief en com­mu­ni­ca­tief vaar­dig. Je beheerst de Neder­land­se en Engel­se taal in woord en geschrift en uiter­aard kan affi­ni­teit met onze mis­sie niet ont­bre­ken. Wij zijn op zoek naar een col­le­ga met een onder­ne­men­de en pro-actie­ve hou­ding die niet kan wach­ten om de wereld te laten zien wie de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on is.

Wat bie­den wij?
Bij onze Foun­da­ti­on krijg jij de kans men­sen blij te maken, het ver­schil te maken en hele bij­zon­de­re ver­ha­len te ver­tel­len. Tevens help jij mee de droom en het gedach­te­goed van Bibi­an Men­tel voort te zet­ten. Wij bie­den en vra­gen flexi­be­le werk­tij­den, ook omdat onze board­sport eve­ne­men­ten deels in het week­end plaats­vin­den. Ook ga je mee op reis naar ons eve­ne­ment in Zwit­ser­land en je werkt in een klein, dyna­misch team. 

Daar­naast bie­den wij jou een markt­con­form sala­ris, lun­chen we regel­ma­tig samen op ons kan­toor in Bilt­ho­ven en mag je onbe­perkt kof­fie drin­ken met je collega’s. Thuis­wer­ken behoort tot de moge­lijk­he­den, maar wij vin­den het ook belang­rijk om elkaar regel­ma­tig op kan­toor te zien. 

Inte­res­se?
Heb jij inte­res­se in deze vaca­tu­re? Rea­geer dan voor 25 janu­a­ri 2024 door een mail te stu­ren naar Joze­fien van Son (jozefien@bibianmentelfoundation.nl) met daar­in jouw per­soon­lij­ke moti­va­tie om voor de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on aan de slag te gaan en je C.V. 

Tot snel,
Team Bibi­an Men­tel Foundation 

De kracht die Bibi­an Men­tel wist over te bren­gen op ande­ren is bij de foun­da­ti­on nu onze inspi­ra­tie­bron. Laat je inspi­re­ren door het gedach­ten­goed en de levens­les­sen van Bibian.

Wij moti­ve­ren men­sen om in bewe­ging te komen en gren­zen te ver­leg­gen. Tij­dens onze spor­ti­ve acti­vi­tei­ten laten wij men­sen zien dat zij tot meer in staat zijn dan zij­zelf denken.

Van disa­b­led naar Re-Abled: door mid­del van bete­re bege­lei­ding en de juis­te pro­the­se hel­pen wij ieder­een met een licha­me­lij­ke uit­da­ging het maxi­ma­le uit zich­zelf te halen.