Impact maken

Ik weet niet anders dan dat ik altijd veel in bewe­ging ben geweest. Toen ik jong was deed ik aan hoc­key, ten­nis en schaat­sen. Daar­naast sta ik al van­af mijn der­de jaar op ski’s. Ieder jaar gin­gen wij drie weken naar de ber­gen. Voor mij was sport en bewe­ging zo’n groot deel van mijn leven dat ik ook een oplei­ding ben gaan doen in die rich­ting: Sport, Gezond­heid en Management.

Tij­dens mijn sta­ge­pe­ri­o­de kwam ik in aan­ra­king met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on en mocht ik tij­dens mijn eer­ste sta­ge­dag mee naar een Snow­board Fun Dag. Door daar mee te maken hoe Bibi­an de deel­ne­mers met een licha­me­lijk uit­da­ging liet stra­len, wist dat ik een goe­de keu­ze had gemaakt. Bij­zon­der om te zien hoe de deel­ne­mers in een paar uur tijd zoveel zelf­ver­trou­wen kregen.

Als afstu­deer­sta­ge ben ik bezig geweest met het Re-abled pro­ject. Uit­ein­de­lijk heb ik gehol­pen om de eer­ste deel­ne­mers op de, eigen ont­wik­kel­de pro­the­se van Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on, JUMP te krij­gen en onder­zoek gedaan naar de ver­wach­tin­gen van deze bij­zon­de­re modu­lai­re prothese.

Ik ben heel blij dat ik nu bij de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on met pro­the­se­bou­wer Frank Jol mag wer­ken aan dit pro­ject. Daar­naast volg ik de mas­ter­op­lei­ding Sport- en Bewee­gin­no­va­tie om de JUMP nog meer van waar­de te laten zijn in de toe­komst. Wij maken écht impact op het leven van een per­soon met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Ik heb men­sen zien opbloei­en nu ze na jaren van slech­te voor­zie­nin­gen ein­de­lijk een goe­de pro­the­se heb­ben. Men­sen kun­nen meer en voe­len daar­door meer vrij­heid. Dan voelt hun licha­me­lij­ke uit­da­ging niet meer als een beper­king. Ze krij­gen bij ons geen pro­the­se waar­van tien jaar gele­den is gezegd dat het genoeg is vol­gens het boek­je. Men­sen wil­len meer dan alleen naar de bank kun­nen lopen. Met de juis­te hulp­mid­de­len is alles moge­lijk, daar ben ik van over­tuigd en dat laten wij zien.

“Wij maken met het Re-abled pro­gram­ma écht impact op het leven van een per­soon met een licha­me­lij­ke uitdaging.”

Juul Tak
Re-abled project