Strijden voor gelijke rechten

Bibian’s leg­a­cy en haar Foun­da­ti­on voort te zet­ten is mijn drijf­veer en ik ben dank­baar elke dag bij te mogen dra­gen aan dit doel. Samen met ons gepas­si­o­neer­de team wer­ken we hard haar droom wer­ke­lijk­heid te laten worden.

Als goe­de vrien­din van Bibi­an en rech­ter­hand van Edwin weet ik als geen ander hoe Bibi­an in het leven stond, wel­ke mis­sie zij heeft met de Foun­da­ti­on en hoe ik haar posi­tie­ve leg­a­cy voort kan laten leven. Tien jaar gele­den stap­te ik het com­mer­ci­ë­le bedrijf van Edwin bin­nen. Daar ont­moet­te ik ook Bibi­an, zij was net begon­nen met de foun­da­ti­on en hield kan­toor in het­zelf­de pand. Toen Edwin besloot te stop­pen met zijn BV’s en zich vol­le­dig in te zet­ten voor de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on vroe­gen Edwin & Bibi­an mij mee te gaan. Ik? In een spor­tie­ve omge­ving voor kin­de­ren met een licha­me­lij­ke uit­da­ging? Let’s go!

Er ont­stond een bij­zon­de­re vriend­schap en met z’n drie­ën heb­ben we veel programma’s en pro­jec­ten opge­zet. Na een aan­tal jaar voor mij­zelf gewerkt te heb­ben bel­de Edwin mij op en zei: ‘’Joos, vol­gens mij is het tijd om terug te komen”.  Sinds 2021 ben ik back on board en om samen met een team van zes haar droom voort te zet­ten is heel gaaf!  Ik voel meer dan ooit hoe belang­rijk het is dat wij strij­den voor gelij­ke rech­ten voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging.

En Bibi­an…. Zij kijkt vast en zeker mee over onze schou­ders en is net zo blij als Edwin en ik dat we weer samen werken.

“Bibian’s leg­a­cy en haar Men­te­li­ty Foun­da­ti­on voort te zet­ten is mijn drijf­veer en ik ben dank­baar elke dag bij te mogen dra­gen aan dit doel.”

Joze­fien van Son
Plaats­ver­van­gend Directeur