Kansen bieden

Eén van de span­nend­ste momen­ten van mijn leven was het moment dat ik aan de toen negen­ja­ri­ge Juli­an, de zoon van Bibi­an, vroeg of ik met zijn moe­der mocht trou­wen. Van­af dat moment maak­ten Bibi­an en ik samen ont­zet­tend veel mee: van zeven keer wereld­kam­pi­oen en drie gou­den medail­les op de Para­lym­pi­sche Spe­len waar ik haar coach was, tot acht zwa­re ope­ra­ties en meer dan zeven­tig bestralingen.

Samen heb­ben we beslo­ten om ondanks alles te blij­ven genie­ten van het leven, want je zor­gen maken heeft nog nooit iets opgelost.

Toen Bibi­an stop­te met top­sport en zich vol­le­dig ging rich­ten op de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on, ben ik gestopt als onder­ne­mer om mij vol­le­dig in te zet­ten voor haar stich­ting. In de rol van direc­teur zet ik mij in om haar droom te rea­li­se­ren: gelij­ke kan­sen voor men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Het beeld dat de maat­schap­pij nu heeft dient te ver­an­de­ren. Men­sen moe­ten leren naar de moge­lijk­he­den te kij­ken in plaats van de beper­kin­gen. Als je aan Bibi­an vraagt wat er op haar buc­ket­list staat, heeft ze twee ant­woor­den: Haar zoon acht­tien zien wor­den en nog mee­ma­ken dat de modu­lai­re pro­the­se JUMP de nieu­we stan­daard gaat wor­den. Inmid­dels zijn de dro­men van Bibi­an ook mijn dro­men geworden.

Als je er goed over nadenkt is het eigen­lijk een rare tegen­stel­ling: ieder­een wordt aan­ge­moe­digd uniek te zijn in onze maat­schap­pij, maar als iemand afwijkt van wat als stan­daard wordt gezien, vin­den wij dat als samen­le­ving weer vreemd. Wij wil­len met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on men­sen de bes­te ver­sie van zich­zelf laten wor­den en hen de kan­sen bie­den zich vol­waar­dig te kun­nen ont­wik­ke­len. Zon­der bij­voor­beeld de belem­me­ring van een slech­te pro­the­se of het ont­bre­ken van de kans op sport. Onze bood­schap is: doe wat jij het lief­ste wil in dit leven, dan word je de bes­te ver­sie van jezelf. En als je de bes­te ver­sie van jezelf bent, ben je auto­ma­tisch ook de bes­te vriend, de bes­te vader, de bes­te directeur.

“Wij wil­len met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on men­sen de bes­te ver­sie van zich­zelf laten wor­den en hen de kan­sen bie­den zich vol­waar­dig te kun­nen ontwikkelen.”

Edwin Spee
Alge­meen Directeur