Precies goed zoals je bent

Al van jongs af aan heb ik mee­ge­kre­gen hoe belang­rijk het is, het posi­tie­ve uit het leven te halen. Hoe don­ker het ook wordt, er zijn altijd licht­punt­jes te vin­den. Als stief­doch­ter van Bibi­an is dit er bij mij met de pap­le­pel in gego­ten. Ook in de peri­o­de van haar over­lij­den pro­beer­de ik hier­aan vast te hou­den, om zo het gemis draag­baar te maken. Nu we inmid­dels alweer twee jaar ver­der zijn, voel ik dat ik er klaar voor ben om mij in te zet­ten voor alles, wat haar tot een gro­te inspi­ra­tie­bron maak­te. Haar men­ta­li­teit, levens­les­sen, maar voor­al haar droom: gelij­ke kan­sen voor ieder­een met een licha­me­lij­ke uitdaging.

Het blijft me vaak ver­ba­zen hoe alles, dat ook maar enigs­zins “afwijkt” van de norm, bekri­ti­seerd kan wor­den door de maat­schap­pij. Ik ben opge­groeid met het beeld van Bibi­an en heb mede hier­door een bij­zon­der open blik ont­wik­keld. Ik gun het ieder­een om op deze manier naar de mede­mens te kun­nen kij­ken. Want hoe fijn is het, als we met zijn allen open staan voor elkaar en de wereld samen een stuk­je mooi­er maken. Dat ik dit zo sterk voel, is denk ik ook mijn kracht bin­nen de foun­da­ti­on. Alle men­sen die voor­bij komen bin­nen het Re-abled pro­gram­ma of op onze eve­ne­men­ten, raken me. Stuk voor stuk bij­zon­der. Dat ik er nu aan mag bij­dra­gen een lach op hun gezicht te tove­ren, daar­voor kan ik alleen maar dank­baar­heid voelen.

Naast mijn werk­zaam­he­den bin­nen de foun­da­ti­on ben ik voor mij­zelf begon­nen als foto­graaf. Ook in dit werk­veld vind ik over­lap met wat wij doen bij de foun­da­ti­on. Naast als doel te heb­ben om esthe­ti­sche beel­den te cre­ë­ren en bin­nen de fas­hi­on mooie edi­to­ri­als te schie­ten, vind ik het ook heel belang­rijk om diver­si­teit uit te stra­len. Diver­si­teit in afkomst, licha­men, maar ook ver­ha­len. Zo vind ik het heel mooi om maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men of bij­voor­beeld taboes rond­om men­ta­le gezond­heid door mid­del van foto­gra­fie over te brengen.

Mijn per­soon­lij­ke mis­sie bin­nen de foun­da­ti­on is om ieder­een die met ons in aan­mer­king komt, een gevoel van ver­bin­ding en gebor­gen­heid te laten erva­ren. Dat men­sen zich gezien voe­len en geliefd. Dus als jij dit nu leest wil ik je zeg­gen dat je mooi bent. Heel mooi, pre­cies zoals je bent!

“Want hoe fijn is het als we met zijn alle open staan voor elkaar en de wereld samen een stuk­je mooi­er kun­nen maken.”

Anna­bel­la Spee (24)
Communicatiemanager