De twee­de Bibi­an Men­tel Playground wordt dit jaar gere­a­li­seerd in Axel (Gemeen­te Ter­neu­zen, Zee­land). Gis­te­ren zijn de plan­nen offi­ci­eel goed­ge­keurd door het col­le­ge en dus kan er dit voor­jaar begon­nen wor­den met de bouw. Dat de Playground er gaat komen is mede te dan­ken aan de inspan­ning van de 11-jari­ge Luca Verschuuren. 

Luca is name­lijk een groot fan van pump­track­ba­nen en wil­de graag ook een track bij hem in de buurt. En dus begon hij samen met zijn moe­der en een aan­tal enthou­si­as­te vrien­den een inza­me­lings­ac­tie om dit moge­lijk te maken. Na veel ver­schil­len­de acties om geld in te zame­len en de steun van de gemeen­te, werd ook de samen­wer­king met de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on gezocht. Voor­al omdat Luca het belang­rijk vindt dat de baan toe­gan­ke­lijk is voor ieder­een. “Van klein tot groot, en voor men­sen met of zon­der een licha­me­lij­ke uit­da­ging! We heb­ben er hard voor gewerkt en alles op alles gezet. Dit was nooit gelukt zon­der al onze spon­so­ren en al die lie­ve men­sen die ons gesteund heb­ben op wat voor manier ook”, aldus Luca, die dol­blij is dat zijn droom uitkomt.

De Bibi­an Men­tel Playground bestaat uit twee pump­track­ba­nen en een inclu­sie­ve speel­tuin, die wor­den gere­a­li­seerd met Velo­so­lu­ti­ons en Yalp, part­ners van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “De Playgrounds zijn écht plek­ken waar jong en oud, en men­sen met of zon­der licha­me­lij­ke uit­da­ging samen kun­nen spe­len”, aldus Edwin Spee, direc­teur van de Men­te­li­ty Foun­da­ti­on. “We zijn erg blij dat we nu de twee­de Bibi­an Men­tel Playground kun­nen rea­li­se­ren in Axel. Dat het is ont­staan met het ini­ti­a­tief van Luca, die ziet hoe belang­rijk het is dat ieder­een moet kun­nen spe­len, maakt het extra mooi.”

Finan­cie­ring voor de Playground is bij­na rond en via spon­so­ren en dona­ties hopen alle betrok­ke­nen de laat­ste mid­de­len bin­nen te halen. De laat­ste punt­jes wor­den op dit moment op de i gezet en dan kan er dit voor­jaar wor­den begon­nen met de rea­li­sa­tie. Als alles vol­gens de plan­ning ver­loopt, wordt de twee­de Bibi­an Men­tel Playground na de zomer offi­ci­eel geopend.

Heeft u vra­gen over de Bibi­an Men­tel Playground in Axel of wilt u een bij­dra­ge leve­ren aan de rea­li­sa­tie? Stuur dan een mail naar info@mentelity.org of doe een dona­tie!