Stageplek

Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on / Sales & Eventmanagement
12-uurs Chal­len­ge & Men­te­li­ty Games

Ben jij een fana­tie­ke wintersporter?
Kom je graag met men­sen in con­tact en zet je hier­bij vaak de eer­ste stap?
Wil jij impact maken voor men­sen met een licha­me­lij­ke uitdaging?

Dan heb­ben wij een tof­fe sta­ge­plek voor jou!

In maart 2025 orga­ni­se­ren wij twee win­ter­sport eve­ne­men­ten in Zwit­ser­land en als stagiair(e) help je ons om de eve­ne­men­ten tot een suc­ces te maken. Uiter­aard ga je zelf ook mee!

Sta­ge­pe­ri­o­de: Sep­tem­ber of okto­ber 2024 t/m april of mei 2025
Werk­da­gen: 32 uur per week (2 dagen op kan­toor in Bilt­ho­ven, 2 dagen naar keu­ze thuis of op kantoor)
Vak­ge­bied: mar­ke­ting, sales & eventmanagement

Bibi­an Men­tel Foundation
Moti­ve­ren en inspi­re­ren van kin­de­ren en jong­vol­was­se­nen die leven met een licha­me­lij­ke uit­da­ging is wat ons beweegt. Wij wil­len dat kin­de­ren en jon­ge­ren de bes­te ver­sie van zich­zelf kun­nen wor­den. Daar­om moti­ve­ren wij hen om in bewe­ging te komen en hun dro­men na te jagen. Hoe groot de eer­ste stap ook is. Dat doen wij onder ande­re door het aan­bie­den van tof­fe sport­ac­ti­vi­tei­ten. Bij de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on den­ken wij in moge­lijk­he­den en laten wij men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging erva­ren, dat zij nog veel meer kun­nen dan zij denken.
‘’Ieder­een heeft het recht de bes­te ver­sie van zich­zelf te wor­den.’’ – Bibi­an Mentel
Ga naar onze web­si­te om meer te lezen over onze foun­der Bibi­an Men­tel en haar gedachtegoed.

Wat ga je doen?
Je onder­steunt de pro­ject­ma­na­ger in diver­se werk­zaam­he­den met de voor­be­rei­ding en uit­voe­ring van de twee events in Zwit­ser­land. Daar­naast dra­gen wij afge­ba­ken­de onder­de­len geheel over aan jouw ver­ant­woor­de­lijk­heid. De nadruk zal daar­bij lig­gen op het wer­ven van deel­ne­mers voor de 12-uurs Chal­len­ge. Jouw taken:

  • Bena­de­ren van poten­ti­ë­le deel­ne­mers (deel­ne­mers van vori­ge edi­ties en nieu­we deelnemers)
  • Uit­brei­den acqui­si­tie bestand bedrij­ven, con­tact leg­gen, opvolgen
  • Ver­stu­ren van infor­ma­tie aan geïn­te­res­seer­den, tele­fo­nisch opvol­gen van deze contacten
  • Bena­de­ren van bedrij­ven voor spon­so­ring, afspra­ken vast­leg­gen en uitvoeren
  • Orga­ni­sa­tie van de Pubquiz
  • Aan­mel­din­gen ver­wer­ken en gege­vens ordenen
  • Vra­gen beant­woor­den van deelnemers
  • Prak­ti­sche orga­ni­sa­tie en voorbereiding

Wat heb je nodig?
Je bent geschikt voor deze sta­ge­plek indien je …
– zelf­stan­dig kan werken
– een pro-actie­ve hou­ding hebt
– in moge­lijk­he­den denkt en uit­da­gin­gen aanpakt
– graag in con­tact bent met men­sen en écht van ver­ko­pen houdt
– op een net­te manier con­tac­ten kan onder­hou­den via e‑mail en tele­foon (B2C & B2B)
– gemo­ti­veerd bent om voor onze doel­groep het ver­schil te maken
– affi­ni­teit hebt met win­ter­sport en met onze missie
– ken­nis hebt van het opzet­ten van een video live stream (geen ver­eis­te, wel een voordeel)
– in leer­jaar 3 zit van een HBO-oplei­ding die aan­sluit bij de werk­zaam­he­den (denk aan sport­kun­de, bedrijfs­kun­de, mar­ke­ting of tou­rism management)

Wat bie­den wij
Bij onze foun­da­ti­on krijg jij de kans om erva­ring op te doen in het werk­veld van sport, event mana­ge­ment, sales & mar­ke­ting. Met jouw werk ga je men­sen blij maken door hen een unie­ke erva­ring mee te geven. En jij gaat zelf prach­ti­ge momen­ten bele­ven. Af en toe werk je in het week­end of in de avond. Je krijgt de kans om niet alleen de voor­be­rei­ding te doen van de 12-uurs Chal­len­ge en de Men­te­li­ty Games, maar je gaaty ook mee naar Zwit­ser­land om daar je bij­dra­ge te leve­ren in de orga­ni­sa­tie. Wij zul­len van 18 tot 29 maart 2025 in Zwit­ser­land ver­blij­ven. Je werkt in een klein en dyna­misch team waar je veel kan zien en leren. Onze kan­toor­lo­ca­tie is Bilt­ho­ven, waar wij vaak samen met het team gezel­lig lun­chen en waar je onbe­perkt kof­fie mag drin­ken met je collega’s.

Inte­res­se
Heb jij inte­res­se in deze sta­ge­plaats? Rea­geer dan zo snel moge­lijk door een mail te stu­ren naar charlotte@bibianmentelfoundation.nl met daar­in jouw per­soon­lij­ke moti­va­tie om voor de Bibi­an Men­tel Foun­da­ti­on aan de slag te gaan en je C.V.

Tot snel,
Team Mentelity

12-uurs Chal­len­ge
Een fund­rai­sing ski- en snow­board Chal­len­ge, die plaats­vindt op 22 maart 2025. Bekijk de after movie op het you­tu­be kanaal van de Bibi­an Men­tel Foundation.

Men­te­li­ty Games
Van 23 tot 29 maart 2025 vindt de 5e edi­tie van de Men­te­li­ty Games plaats: een uniek win­ter­sport event voor men­sen met een licha­me­lij­ke uit­da­ging. Bekijk de after movie op het you­tu­be kanaal van de Bibi­an Men­tel Foundation.